PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy III - PFYZ104
Anglický název: Examination and Basic Therapeutic Methods III
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/6, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 98 [hodiny]
Počet míst: 60 / 52 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Vyučující: Mgr. Kateřina Maršáková
Mgr. Irena Novotná
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Mgr. Michaela Stupková
Prerekvizity : PABA031, PFYB030, PFYZ076
Je prerekvizitou pro: PFYZ124, PFYZ116, PFYZ118, PFYZ119
Anotace -
Náplní výuky jsou diagnostické a základní terapeutické postupy aplikované fyzioterapeutem. Cílem výuky je praktické zvládnutí tzv. kineziologického rozboru, tj. komplexní diagnostiky z pohledu fyzioterapeuta. Dále pak získání dovedností při provádění základních fyzioterapeutických postupů s hlavním zřetelem ke svalovému systému a tzv. proprioceptivnímu tréninku. Výuka probíhá formou přednášek, hlavní těžiště je však ve výuce praktické a demonstracích pacientů.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů a provádění základních vyšetřovacích postupů pro provedení komplexního kineziologického rozboru
  • prokazuje schopnost provádět základní vyšetřovací postupy (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
  • prokazuje schopnost prezentovat závěry vyšetření pacienta
  • prokazuje znalost speciálních testů využívaných ve fyzioterapii
  • prokazuje schopnost používat speciální testy v rámci komplexního vyšetření pacienta
  • prokazuje znalost principů základních terapeutických postupů (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost aplikovat základní terapeutické postupy (viz sylabus předmětu)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.09.2020)
Literatura

GROSS, J. Vyšetření pohybového aparátu. Praha: Triton, 2005. 200 s. ISBN. 80-7254-720-8.

JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. Praha: Grada Publishing, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha: Grada Publishing, 1997. 239 s. ISBN 80-7169-384-7.

KENDALL, FP, et al. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha: Grada Publishing, 1999. 111 s.

KOLAR, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. Praha: Sdělovací technika, ČLS JEP, 2003. 411 s., ISBN 80-86645-04-5.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

NORKIN, CC., WHITE, JD Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

O´SULLIVAN, B., SCHMITZ, TJ., FULK, G.D. Physical Rehabilitation 6e (O'Sullivan, Physical Rehabilitation). Philadelphia: F.A. Davis Company; 7th edition edition, 2019, ISBN-10: 0803661622.

PALMER, ML., EPLER, M. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins,1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

PRYOR, J.A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. Praha: Grada Publishing, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5.

VÉLE, F. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie. Praha: Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

VYSKOTOVÁ, J., MACHÁČKOVÁ, K. Jemná motorika. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4698-2.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:
- 100% účast na praktické výuce

- úspěšné vypracování úkolů dle zadání vyučujících

- úspěšné absolvování pravidelného přezkušování během praktické výuky                                                          

- vypracování a odevzdání kineziologického rozboru ( do Moodle2) nejpozději do 5. 12. 2023

- prezentace kineziologického rozboru na praktické výuce (pokud kineziologický rozbor nebude vypracován správně, bude mít student možnost jedné opravy; pokud tato nebude vyhovující, nelze kineziologický rozbor akceptovat a student ztrácí nárok na udělení zápočtu)

- úspěšné absolvování písemného (zápočtového) testu   


Požadavky na zkoušku:
- ústní a praktická zkouška

Poslední úprava: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (26.09.2023)
Sylabus

Přednášky:
1. Základní neurologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem
2. Speciální funkční testy, se zřetelem k pacientům s myopatií, centrálními lézemi motoriky a poruchami úchopu a EBM/EBP
3. Vyšetřování periferní cirkulace
4-5. Pohybové vzory a možnosti jejich analýzy
6. Význam a vyšetření tzv. reflexních změn
7-8. Komplexní kineziologický rozbor
9. Význam hypertonických a zkrácených svalů u poruch hybného systému a terapeutické přístupy k ovlivnění těchto změn
10. Význam hypotonických a oslabených svalů u poruch hybného systému a terapeutické přístupy k ovlivnění těchto změn
11-12. Terapeutické techniky využívající labilních ploch, techniky „proprioceptivního tréninku"
13. Vyšetření posturálních funkcí
14. Funkční trénink / cvičení ve fyzioterapii

Cvičení a demonstrace:
1. Základní neurologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem
2. Speciální funkční testy prováděné u pacientů s myopatií
3. Speciální funkční testy prováděné u pacientů s centrálními lézemi motoriky
4. Speciální testy hodnotící úchop
5. Vyšetřování periferní cirkulace
6. Analýza pohybových vzorů
7. Vyšetření reflexních změn
8.-9. Kineziologický rozbor (vč. stanovení cílů terapie)
9. Techniky cílené k ovlivňování hypertonických svalových skupin (PIR)
10. Techniky cílené k ovlivňování zkrácených svalových skupin (protahování)
11. Postupy cílené k ovlivňování hypotonických a oslabených svalových skupin
12. Terapeutické techniky využívající labilních ploch, techniky „proprioceptivního tréninku"
13. Praktické vyšetření posturálních funkcí
14. Funkční trénink / cvičení ve fyzioterapii

Poslední úprava: Pavlů Dagmar, doc. PaedDr., CSc. (07.07.2023)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3230

Poslední úprava: Jandová Renáta (20.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK