PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy II - PFYZ076
Anglický název: Examination and Basic Therapeutic Methods II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 76 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Bc. Karolína Štumbauerová
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ074, PFYZ075
Je korekvizitou pro: PFYZ083
Je prerekvizitou pro: PFYZ104, PFYZ106, PFYZ107
Anotace -
Předmět navazuje na předmět „Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I“. Cílem praktické výuky je rozšířit a získat nové dovednosti v diagnostických a terapeutických metodách používaných fyzioterapeutem. Hlavní zřetel je kladen na zvládnutí metodik hodnotících kloubní pohyblivost, svalovou sílu.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů a provádění základních vyšetřovacích postupů pro provedení komplexního kineziologického rozboru
  • prokazuje schopnost provádět základní vyšetřovací postupy (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
  • prokazuje znalost principů základních terapeutických postupů (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost aplikovat základní terapeutické postupy (viz sylabus předmětu)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura

GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. 2. vyd. Praha: Triton, 2005.

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova, Brno: IDVPZ, 1997.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřovací metody hybného systému, Brno: IDVPvZ, 1997.

JANDA, V. Funkční svalový test, Praha: Grada, 1996.

JANDA, V., PAVLŮ, D. Goniometrie, Brno: IDVPvZ, 1993.

JANDA, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, Brno: IDVPvZ, 1984.

KENDALL, F. P. Muscles, testing and function, Baltimore: Williams and Wilkins, 2005.

KISNER C., COLBY L.A. et al. Therapeutic Exercise, Philadelphia : F.A. Davis Company, 2017, 7th Edition ISBN-13: 978-0-8036-5850-9.

KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

KOLÁŘ, P. et al. Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

LIEBENSON, G. Rehabilitation of the Spine: A Practitioner's Manual Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2007, ISBN 978-0781729970

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PALMER, ML., EPLER M. Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins,1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

PRYOR, J.A., PRASAD S. A. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems: Adults and Paediatrics. 4. ed., Elsevier Health 2013, ISBN-10: 813123634X2013.

REICHERT, B., STELZNMUELLER, W. Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists. Stuttgart : Thieme, 2011. 397 s. ISBN 97-8313-1463-418.

O´SULLIVAN, B., SCHMITZ, TJ., FULK, G.D. Physical Rehabilitation 6e (O'Sullivan, Physical Rehabilitation). Philadelphia: F.A. Davis Company; 7th edition edition, 2019, ISBN-10: 0803661622.

WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada, 2004.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • písemný test


Požadavky na zkoušku:

  • praktická zkouška
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (16.02.2024)
Sylabus

Praktická výuka:
1. - 2. Vyšetření stoje
3. - 4. Vyšetření chůze
5. - 7. Vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti a páteře (goniometrie)
8. - Vyšetření hypermobility
9. - 14. Manuální vyšetření svalové síly, palpace

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.06.2023)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9444

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK