PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vyšetřovací metody a základní terapeutické postupy I - PFYZ075
Anglický název: Examination and Basic Therapeutic Methods I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 42 [hodiny]
Počet míst: 80 / 76 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Michaela Stupková
PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: PFYZ084, PFYZ083, PFYZ076
Anotace -
Přednášky představují úvod do problematiky fyzioterapie, jsou teoretickým seznámením se základními diagnostickými a terapeutickými metodami používanými v rehabilitaci, především z pohledu fyzioterapeuta. Praktická cvičení jsou cílena ke zvládnutí základních diagnostických a terapeutických postupů ve fyzioterapii.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.07.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů a provádění základních vyšetřovacích postupů pro provedení komplexního kineziologického rozboru
  • prokazuje schopnost provádět základní vyšetřovací postupy (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost vypracovat komplexní kineziologický rozbor
  • prokazuje znalost principů základních terapeutických postupů (viz sylabus předmětu)
  • prokazuje schopnost aplikovat základní terapeutické postupy (viz sylabus předmětu)

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literatura

DOSBABA, F. a kol. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi. Praha, Grada, 2021.

DUTTON, M. Introduction to physical therapy and patient skills. New York: McGraw-Hill, 2014. ISBN 0071772413.

GROSS, J. M., FETTO, J., ROSEN, E.: Vyšetření pohybového aparátu. 2. vyd. Praha: Triton, 2005.

GÚTH, A. a kol. Vyšetřovacie a liečebné metodiky pre fyzioterapeutov. Bratislava : Liečreh Gúth, 1995. 448 s. ISBN 80-967383-0-5.

HALADOVÁ, E.: Léčebná tělesná výchova, Brno: IDVPZ, 1997.

HALADOVÁ, E., NECHVÁTALOVÁ L.: Vyšetřovací metody hybného systému, Brno: IDVPvZ, 1997.

JANDA, V. Funkční svalový test, Praha: Grada, 1996.

JANDA, V., PAVLŮ, D.: Goniometrie, Brno: IDVPvZ, 1993.

JANDA, V.: Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch, Brno: IDVPvZ, 1984.

KENDALL, F. P, at all. Muscles, testing and function with posture and pain. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. ISBN 0-7817-4780-6.

KOLÁŘ, P. et al., Clinical rehabilitation. 1st edition. Prague: RPS, 2013. 764s. ISBN 978-80-905438-0-5.

KOLÁŘ, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, 2009.

LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha: Sdělovací technika a ČLS JEP, 2003.

LEWIT, K. Manipulative Therapy, Musculoskeletal Medicine, Churchill Livingstone Elsevier, 2010.

NORKIN, C. C., WHITE, J. D. Measurement of joint motion: A Guide to Goniometry. Philadelphia: F.A.Davis, 1995.

PAGE, P. et al. Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach. Champaign : Human Kinetics, 2010. 297 s. ISBN 07-3607-4007.

PAGLIARULO, M. A. Introduction to physical therapy. Fifth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2016. ISBN 9780323328357.

PALMER, ML., EPLER, M: Fundamentals of Musculoskeletal Assessment Techniques (Spiral-bound). Baltimore. Lippincott Williams Wilkins, 1998. 432p. ISBN 97-8078-1710-077.

REICHERT, B., STELZMUELLER, W. Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists. Stuttgart : Thieme, 2011. 397 s. ISBN 97-8313-1463-418.

WHO, Rehabilitace po cévní mozkové příhodě, Průvodce nejen pro rehabilitační pracovníky. Praha: Grada, 2004.

WAGNER, U- Polohování v péči o nemocné, Praha: Grada, 2019.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.11.2021)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100% účast na praktické výuce
  • závěrečné přezkoušení z teoretických znalostí (test) a praktických dovedností
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (07.02.2024)
Sylabus

Přednášky:

1. Anamnéza

2. Orientace na lidském těle

3. Manipulace s pacientem

4. Respirační fyzioterapie, tromboembolická prevence

5. Pohyb ve fyzioterapii (pasivní, aktivní pohyby, základní cvičební polohy, kondiční cvičení)

6. Principy základních vyšetřovacích postupů (antropometrie, goniometrie, svalový test)

7. Vyšetření stoje, vyšetření chůze

Cvičení:

1. Anamnéza

2. Orientace na lidském těle

3-4. Vertikalizace a manipulace s pacientem a polohování

5. Respirační fyzioterapie, tromboembolická prevence

6. Pasivní pohyby, asistovaná cvičení

7. Kondiční cvičení, aktivní pohyby

8-9. Palpace

10. Antropometrie HK, DK a distance na páteři

11-12. Vyšetření zkrácených svalů

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.09.2021)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3162

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK