PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Rehabilitační propedeutika - PFYZ074
Anglický název: Introduction to Rehabilitation
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: 80 / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Maršáková
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: PFYZ126, PFYZ016, PFYZ054, PFYZ061, PFYZ168
Je prerekvizitou pro: PFYZ083, PFYZ073, PFYZ076
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se začleněním fyzioterapie do celkového systému zdravotní péče v ČR, se systémem všeobecného zdravotního pojištění s jeho organizací a legislativními normami, jež ho vymezují. Dále se výuka zaměřuje na seznámení se základním managementem a řízením kvality poskytování zdravotních služeb, ochranou osobních údajů a GDPR. Praktická část je uskutečňována na pracovištích (LDN, pensiony pro seniory), kde je možno aplikovat znalosti z teoretické části a kde se studenti učí navazovat první kontakt s pacienty. Důraz při výuce je věnován otázkám bezpečnosti práce v systémech zdravotní a sociální péče a na práci se zdravotní dokumentací.
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (24.08.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje znalost principů začlenění fyzioterapie do celkového systému zdravotní péče v ČR
  • prokazuje schopnost se orientovat v systému všeobecného zdravotního pojištění s jeho organizací a legislativními normami, jež ho vymezují
  • prokazuje schopnost se orientovat v řízení kvality poskytování zdravotních služeb, ochranou osobních údajů a GDPR
  • prokazuje znalost práv pacientů a kodexu fyzioterapeuta
  • prokazuje znalost o přehledu lázeňské péče
  • prokazuje znalost systému pre a postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii a profesních organizací fyzioterapeutů
  • prokazuje pochopení principů bezpečnosti práce v systému zdravotních a sociálních služeb

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (22.09.2020)
Literatura

ARNOLD B. L., SCHILLING B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

BURDA, P. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014.

DUTTON, M. Introduction to physical therapy and patient skills. New York: McGraw-Hill, [2014]. ISBN 0071772413.

HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 1994. 230 s. ISBN 80-85824-03-5.

JAVŮREK, J. Propedeutika fyzioterapie a rehabilitace. Praha: Karolinum, 1999. 80 s. ISBN 80-7184-900-6.

KETTENBACH G., SCHLOMER S. L.: et al. Writing Patient/Client Notes, Philadelphia: F.A. Davis Company, 2016, 5th Edition, ISBN-13: 978-0-8036-3820-4.

PAGLIARULO, M. A. Introduction to physical therapy. Fifth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, [2016]. ISBN 9780323328357.

PLEVOVÁ, I., SLOWIK R. Komunikace s dětským pacientem. Grada Publishing as, 2010.

POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Grada Publishing as, 2010.

QUINN L., GORDON J. Documentation for Rehabilitation: A Guide to Clinical Decision Making in Physical Therapy. 3. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 0323312330.

ZACHAROVÁ, E. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Grada Publishing as, 2016.

Legislativa v platném znění.

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.12.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • plnění průběžných úkolů a testů zadávaných v kurzu Moodle2 s celkovou úspěšností nad 80%

Požadavky na zkoušku:

  • písemný test
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (30.10.2020)
Sylabus

Přednášky a cvičení:

1. Anamnéza, zdravotní dokumentace

2. Práva pacientů, kodex fyzioterapeuta

3. Komunikace s pacienty (zásady a nácvik komunikace s pacienty všech věkových kategorií, různých diagnóz)

4. Podmínky poskytování zdravotní péče, soustava zdravotnických zařízení v ČR

5. Základní způsobilost pracovníků ve zdravotnictví, privátní praxe fyzioterapeuta, technické podmínky pracoviště léčebné rehabilitace

6. Systém veřejného zdravotního pojištění, seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a úhrada zdravotní péče

7. Lázeňská péče

8. Systém pre a postgraduálního vzdělávání ve fyzioterapii, profesní organizace fyzioterapeutů

9. Management řízení kvality poskytování zdravotních služeb, ochrana osobních údajů, GDPR

10. Bezpečnost práce v systému zdravotních a sociálních služeb

11.- 14. Praxe ve zdravotním zařízení a zařízení sociální péče

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (19.12.2019)
Studijní opory

Studijní opory:


Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3185

Poslední úprava: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK