PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky II - OPMN0N113A
Anglický název: History of Education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 116 / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OPMN0N102A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N122A, OPMN0N123A
Je záměnnost pro: OKMN0N113A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (14.03.2019)
Kurz plynule navazuje na kurz Dějiny pedagogiky I. Vede studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. Kromě vývojových tendencí v zahraničí je opět kladen důraz na přivlastnění si kořenů domácí tradice jako východiska pro porozumění současnosti. Závěr kurzu je věnován vývoji počátečního školství v českých zemích. Seminář je orientován k četbě a rozborům pramenných textů, práci se školními kronikami a využití metod orální historie při práci s pamětníky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Krátká, Ph.D. (16.01.2022)
Cílem je vést studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. 
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (25.03.2024)

Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity (75-90 hodin práce studenta)

- účast na semináři: 12 hodin

- přednášky: 12 hodin

- seminární práce: 20 hodin

- studium literatury a textů: 15-25 hodin

- příprava ke zkoušce: 20 hodin

 

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petra Horská, Ph.D. (14.03.2019)

Povinná literatura:

KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: PedF UK, 1992.

SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 – 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6.

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN,  1986.

Doporučená literatura:

SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století. Praha: SPN, 1966, s. 17–70.

UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1971.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, č. 4, 2011, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1995.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (30.01.2022)

- aktivní účast na seminářích

- diskuse 

- analýza studijních materiálů

- rozhovor s pamětníky (uplatnění metod orální historie)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (30.01.2022)

Požadavky ke zkoušce:

- seminární práce

- studium studijních opor a odevzdnání úkolů v Moodle

- studium literatury dle pokynu vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (25.03.2024)

1-2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Obrat k dítěti, pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey).

3-4. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet).

5-6. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí).

7-8. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II (Otázky - pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva).

9-10. Vývoj počátečního školství  1774 – 1869.

11.-12. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (30.01.2022)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (25.03.2024)

Studijní opora v MOODLE:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=11988

- klíč k přihlášení dostanou studenti od vyučující v rámci prvních setkání kurzu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK