PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky II - OKMN0N113A
Anglický název: History of Education II
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Prerekvizity : OKMN0N102A
Záměnnost : OPMN0N113A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N122A, OKMN0N123A
Anotace -
Kurz plynule navazuje na kurz Dějiny pedagogiky I. Vede studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. Kromě vývojových tendencí v zahraničí je opět kladen důraz na přivlastnění si kořenů domácí tradice jako východiska pro porozumění současnosti. Závěr kurzu je věnován vývoji počátečního školství v českých zemích. Seminář je orientován k četbě a rozborům pramenných textů, práci se školními kronikami a využití metod orální historie při práci s pamětníky.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Cíl předmětu
Cílem je vést studenty nejen k orientaci, ale i k pochopení důvodů vzniku nových proudů pedagogického myšlení a školní praxe XX. století. 
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Deskriptory

Vyčíslení studijní zátěže: 3 kredity (75-90 hodin práce studenta)

- přednášky: 8 hodin

- seminární práce: 20 hodin

- studium literatury a textů: 25 hodin

- příprava ke zkoušce: 30 hodin 

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Literatura

Povinná literatura:

KOŤA, Jaroslav a Karel RÝDL.  Poslání učitele a reformní pedagogika v Československu. Praha: PedF UK, 1992.

SPĚVÁČEK, Václav. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Hledání cesty profesionalizace učitelů primární školy v letech 1948 – 1989. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 87 s.  ISBN 978-80-7290-641-3.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Problémy československé školské reformy v meziválečném období. sv. 1 a 2. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2004. ISBN80-7290-196-6.

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN,  1986.

Doporučená literatura:

SINGULE, František. Pedagogické směry XX. století. Praha: SPN, 1966, s. 17–70.

UHER, Boris. Nové školy v předválečném Československu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1971.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Vzdělávání učitelů pro primární školu (1. stupeň) po druhé světové válce v proměnách času (do r. 1989). Pedagogika.  roč. 61, č. 4, 2011, s. 344-357. ISSN 0031-3815.

VÁŇOVÁ, R. Československé školství ve 30. letech. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 1995.

Poslední úprava: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (27.03.2019)
Metody výuky

- aktivní účast na seminářích

- diskuse 

- analýza studijních materiálů

- rozhovor s pamětníky (uplatnění metod orální historie)

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky ke zkoušce:

- seminární práce

- studium studijních opor a odevzdnání úkolů v Moodle

- studium literatury dle pokynu vyučujícího

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Sylabus -

Sylabus kurzu je vystavěn na těchto tématech:

1-2. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí I (Obrat k dítěti, pedocentrismus, obecné principy, E. Claparede, J. Dewey).

3-4. Reformní pedagogické hnutí v zahraničí II (M. Montessori, P. Petersen, C. Freinet).

5-6. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu I (Pokusnické hnutí).

7-8. Reformní pedagogické hnutí v meziválečném Československu II (Otázky - pojetí pedagogiky jako vědní disciplíny, školská reforma, boj o jednotnou školu, vysokoškolské vzdělání učitelstva).

9-10. Vývoj počátečního školství  1774 – 1869.

11.-12. Vývoj počátečního školství  1869 - 1990.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (30.01.2022)
Studijní opory
Studijní podpora je dostupná na:
https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5737
Heslo bude studentům zasláno vyučující po zapsání se do kurzu.
Poslední úprava: Loudová Stralczynská Barbora, PhDr., Ph.D. (25.03.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK