PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Dějiny pedagogiky I - OKMN0N102A
Anglický název: History of Education I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Garant: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Záměnnost : OPMN0N102A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N113A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)
Kurz je zaměřen k pochopení základních vývojových tendencí, které ovlivňovaly vývoj pedagogického myšlení. Je věnován starší historii výchovy do konce 19. století se zvláštním důrazem na domácí tradici, zvláště J. A. Komenského. Kurz má rovněž umožnit posluchačům hlubší identifikaci se studovaným oborem.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

Cílem kurzu je porozumět vývojovým tendencím pedagogického myšlení ve starší historii výchovy do konce 19. století se zvláštním důrazem na domácí tradici, zvláště J. A. Komenského. Kurz má rovněž umožnit posluchačům hlubší identifikaci se studovaným oborem.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Studijní zátěž: 50 pracovních hodin (2 kredity) -  kontaktní výuka: 8 hodin - příprava na test: 12 hodin - domácí studium, příprava na setkání, studiumpramenů a literatury - 30 hodin

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (29.09.2019)

Povinná literatura:

KOMENSKÝ, Jan Amos. Velká didaktika. In Vybrané spisy Jana Amose Komenského, sv. I. Praha: SPN, 1958, s. 41–282.

KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2429-4.

UHLÍŘOVÁ, Jana. Role hry v Komenského pedagogické koncepci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2003. ISBN 80-7290-107-9.

VÁŇOVÁ, Růžena a kol. Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. ISBN 80-86039-29-3.

Doporučená literatura:

VOMÁČKA, Jiří. Proměny školního vzdělávání v našich dějinách. Ústí nad Labem: UJEP, 1993.

CACH, Josef a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách, díl. II. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 1991.

ČAPKOVÁ, Dagmar. Myslitelsko vychovatelský odkaz Jana Amose Komenského. Praha: Academia, 1987.

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (25.03.2024)

Metody: přednášková forma, diskuse nad zadanými problémy, studium pramenů a literatury.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. (28.09.2021)

1-2. Úvod (pojmy a metodologie dějin pedagogiky), přehled vývoje cílů výchovy, strukturace a jejich promítnutí do proměny obsahu výchovy a vzdělání.

2-3. Středověké univerzity jako centra vzdělanosti (UK). Vliv náboženských rozporů v Čechách, česká reformace a její vliv na základy lidového vzdělání.

3-4. J. A. Komenský I – myslitel novodobé pedagogiky (pojetí člověka, dítěte a dětství, školy, učitelství, pojetí obecné školy).

4-5. J. A. Komenský II – náprava lidské společnosti sub speciae educationis (přirozenost v lidském vývoji, ve výchově a vzdělávání, didaktické zásady, nenásilí, irenismus).

5-6. Naturalismus 18. st. – Osvobození dítěte J. J. Rousseaua (následovníci – J. J. Pestalozzi).

6-8. J. F. Herbart – pedagogika ovlivněná filozofií a psychologií, obrat k formalismu – herbartismus.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (20.09.2023)

Písemný test v rozsahu tematiky ZS. Úspěšnost pro získání zápočtu je 70 %.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. (06.09.2022)

Studijní opory jsou k dispozici v Moodle na linku: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5738.

Klíč k zápisu do kurzu obdrží studenti na prvním setkání.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK