PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia ZSV - OPBO4O011A
Anglický název: Introduction to Study of Civics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 100 / 101 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7514
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBO4O023A, OPBO4O031A, OPBO4O043A, OPBO4O033A, OPBO4O032A
Anotace -
Hlavním cílem předmětu Úvod do studia ZSV je seznámení studujících se základními otázkami a problémy společenských věd, empirického výzkumu a filozofie. Studující budou nadto uvedeni do základních aspektů sociálních věd z hlediska vztahu teorie a empirického výzkumu, vymezení filozofie, charakteristik základních výzkumných strategií (kvantitativní a kvalitativní strategie), etiky výzkumu a vybraných epistemických problémů ve společenských vědách a filozofii. Mimoto předmět usnadňuje studujícím vstup do univerzitního a akademického prostředí a základní orientaci v něm.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v anotaci předmětu. Absolvent předmětu bude obeznámen se základními charakteristikami společenských věd, filozofie a jejich vzájemným vztahem. Bude schopen rozumět textům z této oblasti a účinně s nimi pracovat. Rozpozná rozdíl mezi teorií a empirickým výzkumem; bude schopen rozlišit a interpretovat základní charakteristiky kvantitativního a kvalitativního výzkumu ve společenských vědách. Bude rozumět základním pravidlům etiky společenskovědního výzkumu.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

4 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

0 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

4 hodin

Příprava na zápočet

2 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Literatura
Povinná literatura:
Fay, Brian. Současná filosofie sociálních věd. Multikulturní přístup. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.
Novotná, Hedvika; Špaček, Ondřej a Šťovíčková, Magdaléna (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK, 2019, s. 15–33, 57–90, 93–114, 257–287.

Doporučená literatura:
Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997.
Nussbaum, Martha Craven. Ne pro zisk: proč demokracie potřebuje humanitní vědy. Praha: Filosofia, 2017.
Šanderová, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Metody výuky

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se společenských věd.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám.
E-learning: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12679

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (15.10.2021)
Sylabus
 1. Úvodní hodina a seznámení s předmětem
 2. Seznámení s akademickým prostředím katedry, fakulty a univerzity
 3. Předmět, struktura a vymezení společenských věd
 4. Předmět, struktura a vymezení filozofie a její vztah se společenskými vědami
 5. Analýza odborných textů a jejich interpretace
 6. Odborný písemný projev, zásady vypracování odborné práce a vybrané žánry (anotace, abstrakt, resumé, excerpta, seminární práce, esej apod.)
 7. Ústní odborný projev: referáty, prezentace, spolupráce apod.
 8. Vztah empirického výzkumu a společenských věd
 9. Vybrané epistemologické spory ve společenských vědách a filozofii
 10. Etika výzkumu
 11. Kvantitativní výzkum
 12. Kvalitativní výzkum
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

 • docházka a aktivní účast – max. 1 absence na seminářích;  
 • odevzdání dvou seminárních prací:
  • excerpt z vybrané odborné monografie;
  • zadání seminární práce.


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou odbornou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (05.07.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK