PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politologie pro ZSV - OPBO4O031A
Anglický název: Political Science in Civics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: 90 / 96 (100)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBO4O011A
Je prerekvizitou pro: OPBO4O052A, OPBO4O041B, OPBO4O054B, OPBO4O052B
Anotace -
Předmět Politologie pro ZSV je věnován seznámení se základními otázkami a problémy politické vědy (politologie) a politické teorie. Studující získá přehled o základních úkolech politické vědy v současné společnosti. Kromě základních znalostí z pole politické vědy je cílem předmětu poskytnout studujícím odpovídající základní vhled do moderní politiky tak, aby je připravil na případné budoucí působení v rámci pedagogické praxe.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojení dovedností a znalostí popsaných v charakteristice předmětu. Studující získá přehled o základních úkolech politické vědy v současné společnosti. Studující bude rozumět moderní politice a problémům, které se v ní objevují.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Deskriptory

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

12 hodin

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Literatura

Povinná literatura:
Heywood, Andrew. Politické ideologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.
Heywood, Andrew. Politologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008.

Doporučená literatura:
Acemoglu, Daron a Robinson, James A. Proč státy selhávají: kořeny moci, prosperity a chudoby. Praha: Argo, 2015.
Cohen, Gerald A. a Hrubec, Marek (ed.). Iluze liberální spravedlnosti. Praha: Filosofia, 2006.
David, Roman. Ústava České republiky; Listina základních práv a svobod: úplné znění doplněné poznámkami, úvodem do problematiky a výběrem ze soudních případů. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.
Fukuyama, Francis. Politický řád a politický úpadek: od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Praha: Argo, 2018.
Krugman, Paul R. Svědomí liberála: Amerika mezi bohatstvím a chudobou. Praha: Vyšehrad, 2011.
Novák, Miroslav et al. Úvod do studia politiky. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, vybr. části.
Piketty, Thomas. Kapitál v 21. století. Praha: Knižní klub, 2015.
Swift, Adam. Politická filozofie: základní otázky moderní politologie. Praha: Portál, 2005.
Tilly, Charles. Politika kolektivního násilí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006.

Další literatura bude doporučována během semestru.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Metody výuky

Přednášky a semináře.
Na přednáškách jsou představeny základní problémy, pojmy a přístupy týkající se vybraných politologických témat.
V seminářích probíhá diskuse nad tématy vztahujícími se k přednáškám. Diskuse většinou probíhá na základě textů, které jsou v předstihu k dispozici v SISu nebo jsou volně ke stažení. Pokud by došlo k tomu, že významný počet studujících nebude mít na texty s sebou, anebo by v průběhu vyšlo najevo, že významný počet studujících nemá text přečtený, tak místo diskuse nad texty bude zadán test vycházející z textu/textů na příslušnou hodinu, jehož výsledky budou započítány do celkového hodnocení.

Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (11.10.2022)
Sylabus
 1. Politika a politická věda: rozdíl mezi politikou a politickou vědou, teorie v politické vědě a politická teorie (filosofie) vs. teorie v politické vědě
 2. Politické ideologie: co je ideologie, současné ideologie, otázka konce ideologie
 3. Státy: institucionalizovaná moc, fungující, slabé a zhroucené státy, volební systémy, státy a ekonomie
 4. Ústavy a právní systémy: ústavní systémy a typy shromáždění
 5. Režimy: reprezentativní demokracie, demokracie v praxi: elitismus nebo pluralismus, autoritářské režimy
 6. Politická kultura a veřejné mínění: úpadek politické kultury, elity a masy, subkultury, politická socializace, výzkumy veřejného mínění
 7. Politická komunikace: masová média a politika, sociální média, vztah médií a vlády
 8. Zájmové skupiny a politické strany: všudypřítomnost zájmových skupin, strategie zájmových skupin, funkce politických stran, strany v demokracii, klasifikace politických stran, stranické systémy, budoucnost stran
 9. Volby a politické instituce: proč lidé volí, kdo volí a kdo jak volí, volební strategie; legislativní sbory, exekutiva (byrokracie) a soudy
 10. Politická ekonomie: vymezení politické ekonomie, vláda a ekonomika, chudoba, cena blahobytu
 11. Násilí a revoluce: kolaps systému, typy násilí, terorismus, revoluce a porevoluční stabilizace
 12. Mezinárodní vztahy: moc a národní zájmy, význam ekonomických vztahů, posilování míru, suverenita
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace: zápočet a zkouška

Podmínky úspěšného zakončení předmětu:

A) zápočet

 • docházka a aktivní účast - max. 1 absence na seminářích;  
 • prezentace referátu (připraveného ve skupině) k danému tématu (podle předepsané četby) o rozsahu 30 minut zakončená otázkou do diskuze;
 • otázky pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; otázku odevzdává každá skupina – musí být vytištěna a odevzdaná v dané hodině (otázky dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají);
 • didaktické komentáře odevzdávané každou skupinou v hodinách seminářů; komentář odevzdává každá skupina – musí být vytištěn a odevzdán v dané hodině (komentáře dodané elektronicky nebo po daném semináři se nepřijímají).


B) zkouška

 • získání zápočtu (viz výše),
 • absolvování písemného testu – zkouška.


Hlavička „otázky“ a „didaktického komentáře“ (list papíru A4):

 • Politologie pro ZSV
 • datum výuky v semináři (tj. datum odevzdání)
 • označení semináře (např. S1)
 • označení skupiny (např. B)
 • celá jména všech jejích členů
 • přesná citace textu
 • otázka/komentář


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:

 • max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,
 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Poslední úprava: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (10.09.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK