PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pedagogická a sociální II - OKMN0Q134A
Anglický název: Educational and Social Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0Q125A
Záměnnost : OPMN0Q134A
Je prerekvizitou pro: OKMN0Q144A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.01.2022)
Cílem je přednášek je představit známé koncepty a teorie z „dílny“ sociálních psychologů. Detailněji jsou probírány koncepce s přesahem do pedagogické praxe (sociální facilitace, sociální zahálení, vedení skupin, kognitivní disonance apod.). Dále se kurz zaměřuje na dílčí témata jako je vztah rodiny a školy a sociální percepce a komunikace ve vztahu ke školní praxi. V neposlední řadě je velký prostor věnován tématu třídy jako sociální skupiny.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (07.02.2022)

V prezenční výuka bude vedena formou přednášky (8 hodin). Vedle přímé výuky bude věnováno 50 hodin samostudiu literatury a studijních podkladů. Zbytek hodin nepřímé výuky je vymezen na přípravu na zkoušky (20 hodin). 


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.01.2022)

 

Povinná literatura

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015, 399 stran. ISBN 9788024746746.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 125 s. ISBN 8024604361. 

VALENTOVÁ, L. Problémy mladšího a středního školního věku. In: HadjMoussová a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I vybrané problémy. Praha: Pedf UK, 2005.

VALENTOVÁ, L.;PAVLAS MARTANOVÁ,V. Školní třída- diagnostika, intervence a prevence. In Školní poradenství II. Praha: PedfUK v Praze, 2013.

 

Doporučená literatura:

HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002, 208 s. ISBN 807290101x.

KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování. Praha: Portál, 1997.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001.

VALENTOVÁ, L. Školní poradenství II. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 207 s. ISBN 9788072906291.

VÝROST, J. SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2vyd. Praha: Grada, 2008.Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.01.2022)

Témata předmětu:

1. Sociální psychologie, teorie sociální podmíněnosti člověka.

2. Sociální psychologie rodiny, vztah rodiny a školy.

3. Sociální percepce a sociální interakce.

4. - 5. Třída jako sociální skupina, diagnostika a intervence.

6. Problémové a rizikového chování – terminologie, prevence.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (29.01.2022)

Předmět je zakončen zkouškou – písemný test.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK