PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pedagogická a sociální I - OKMN0Q125A
Anglický název: Educational and School Psychology
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Nikola Frkalová
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0Q105A
Záměnnost : OPMN0Q125A
Je prerekvizitou pro: OKMN0Q134A, OKMN0Q289C, OKMN0Q135A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)
Kurz je první částí modulu pedagogické a sociální psychologie, který má vybavit studenty základními psychologickými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro výkon jejich budoucí profese. Obsah kursu je uspořádán kolem klíčových témat (Pedagogická psychologie, Profese učitele, Modely vyučování, Žák jako soubor dispozic, Rozvoj rané gramotnosti), v nichž se poznatky pedagogické i sociální psychologie prolínají.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)

V prezenční výuka bude vedena formou přednášky (8 hodin). Vedle přímé výuky bude věnováno 50 hodin samostudiu literatury a studijních podkladů. Zbytek hodin nepřímé výuky je vymezen na přípravu na zkoušky (20 hodin). 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)

 Literatura základní:

ČÁP, J. ; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Portál, Praha 2000.

KREJČOVÁ, Lenka. Žáci potřebují přemýšlet: co pro to mohou udělat jejich učitelé. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013, 174 s. ISBN 9788026204961.

KUSÁK, P.; DAŘÍLEK, P. Pedagogická psychologie – A. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2001.

 

Literatura doporučená:

BENDL, S., KUCHARSKÁ, A. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2008.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel? Praha : Portál, 2010.

KUCHARSKÁ, A.  a kol.  Porozumění čtenému III. – Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2015  str. 57-83. ISBN 978-80-7290-862-2.

MAREŠ, J. Pedagogická psychologie. Praha: portál, 2013.

ŠTECH, S. Co je to učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika,1994,  roč. 44, č. 4, s. 310-320.

ŠTECH, S: Dilemata a ambivalence učitelského povolání In Halvík a kol. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: PedfUK, 1998.

Další tituly a materiály ke studiu budou doporučeny v jednotlivých tematických blocích.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Klára Špačková, Ph.D. (12.09.2022)

1.      Pedagogická psychologie

2.      Profese učitele

3.      Modely vyučování

4. –  5.  Žák jako soubor dispozic

6. Rozvoj rané gramotnosti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D. (25.09.2020)

Kurz je ukončen zápočtovým testem z přednášených okruhů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK