PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie pedagogická a sociální II - OPMN0Q134A
Anglický název: Educational and School Psychology II
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 88 / 88 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Dvořáková
PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0Q125A
Je prerekvizitou pro: OPMN0Q144A
Je záměnnost pro: OKMN0Q134A
Anotace -
Kurz je druhou částí modulu pedagogické a sociální psychologie, který má vybavit studenty základními psychologickými znalostmi a dovednostmi, potřebnými pro výkon jejich budoucí profese. Kurz letního semestru má za cíl seznámit studenty se sociálně psychologickým kontextem pedagogického působení. V přednáškách bude věnována pozornost především teoretickému rámci, cvičení budou zaměřena především na získání praktických dovedností.
Poslední úprava: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (21.01.2023)
Deskriptory

Přímá výuka

  • přednáška 12 hodin
  • semináře 12 hodin

 

Nepřímá výuka

  • příprava na semináře 6 hodin
  • studium odborné literatury a plnění průběžných úkolů 20 hodin
  • příprava na zkoušku 28 hodin
Poslední úprava: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (07.02.2022)
Literatura

 

Literatura povinná:

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2015, 399 stran. ISBN 9788024746746.

HRABAL, V. Sociální psychologie pro učitele: vybraná témata. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 125 s. ISBN 8024604361.

VALENTOVÁ, L. Problémy mladšího a středního školního věku. In: HadjMoussová a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I vybrané problémy. Praha: Pedf UK, 2005.

VALENTOVÁ, L.;PAVLAS MARTANOVÁ,V. Školní třída- diagnostika, intervence a prevence. In Školní poradenství II. Praha: PedfUK v Praze, 2013.

 

Literatura doporučená:

HADJ-MOUSSOVÁ, Z.; DUPLINSKÝ, J. Diagnostika: pedagogicko-psychologické poradenství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2002, 208 s. ISBN 807290101x.

KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování. Praha: Portál, 1997.

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.

ŘEZÁČ, J. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998.

VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001.

VALENTOVÁ, L. Školní poradenství II. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013, 207 s. ISBN 9788072906291.

VÝROST, J.;SLAMĚNÍK, I. Sociální psychologie. 2vyd. Praha: Grada, 2008.

Poslední úprava: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (21.01.2023)
Sylabus

Témata předmětu:

1. Sociální psychologie, teorie sociální podmíněnosti člověka.

2. Sociální psychologie rodiny, vztah rodiny a školy.

3. Sociální percepce a sociální interakce.

4. - 5. Třída jako sociální skupina, diagnostika a intervence.

6. Problémové a rizikového chování – terminologie, prevence.

Poslední úprava: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (21.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro zakončení předmětu je 75% účast na seminářích. Zkoušku studenti složí v rámci písemného testu pokrývající témata Psychologie pedaagogické a sociální I a II.

Poslední úprava: Špačková Klára, PhDr., Ph.D. (29.01.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK