PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Školní poradenské služby - OKMN0Q144A
Anglický název: School counseling services
Zajišťuje: Katedra psychologie (41-KPSY)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.
Mgr. Jana Mrázková, Ph.D.
Prerekvizity : OKMN0Q134A
Záměnnost : OPMN0Q144A
Anotace -
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)
Předmět je směřován k získání přehledu o poskytování poradenských služeb ve školství a pro vzdělávání, měl by dát oporu pro práci učitele v 1. stupni podpůrných opatření u žáků s počátečními vzdělávacími i výchovnými obtížemi. Jde také o formy spolupráce se školními poradenskými pracovišti, spolupráci s rodiči a spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při předávání žáků se SVP k doporučení vyšších stupňů podpory
Deskriptory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 90 hodinám. 

Přímá výuka: 12 hodin 

Příprava: zpracování dílčích úkolů 12 hodin 

Samostudium: 48 hodin 

Příprava na klasifikovaný zápočet: 18 hodin

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

KUCHARSKÁ, A., ŠPAČKOVÁ, K. Specifické poruchy učení v poradenském kontextu In  Školní poradenství II. Praha: Pedf, 2013 s. 192-221 

MERTIN, V.; KUCHARSKÁ, A. a kol. Integrace žáků se specifickými poruchami učení – od stanovení diagnostických kritérií k poskytování péče všem potřebným žákům. Praha: IPPP, 2007.

KUCHARSKÁ, A., POKORNÁ, D., MRÁZKOVÁ, J. a kol.  Třístupňový model péče  - jeho realizace a percepce specialisty školního poradenského pracoviště v projektu RAMPS – VIP III. Praha, 2014. Dostupné na: http://www.nuv.cz/uploads/MZ_3MP_Kucharska_a_kol.pdf

ZAPLETALOVÁ, J., MRÁZKOVÁ, J. Metodika pro nastavování podpůrných opatření ve školách ve spolupráci s ŠPZ. Praha, 2014, 2016, Dostupné na: http://www.nuv.cz/uploads/Metodika_pro_nastavovani_podpurnych_opatreni_unor_2016.pdf

ŠAUEROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K., NECHLEBOVÁ, E. Speciální pedagogika v praxi. Komplexní péče o děti se SPUCH. Praha: Grada, 2012.

Vyhláška 27/2016 Sb., dostupné na: http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi

ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2009

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

Nepravidelná výuka - 2 setkání v semestru.

Přednášky budou doplněny online materiály (videa, prezentace) - viz Moodle. 

Studenti budou zpracovávat dílčí úkoly, které budou vkládat do Moodle ke zpětné vazbě.  

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

Témata kurzu: 

 1. Školní poradenské pracoviště jako nedílná součást poradenských služeb ve školství, úloha učitele 1. stupně ve spolupráci s odborníky ŠPP (výchovným poradcem, školními metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem).
 2. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – paradigma preventivně intervenčního modelu péče, legislativní vymezení. Přehled poskytovaných podpůrných opatření, zařazování žáků do jednotlivých stupňů podpory.
 3. Plán pedagogické podpory - spolupráce v rámci školy – úloha ŠPP (charakteristika žáka a jeho obtíží, stanovení cílů, podpůrná opatření ve škole, podpůrná opatření jiného druhý, vyhodnocení PLPP).
 4. Individualizovaná a diferencovaná péče učitele 1. st. ZŠ (práce se žákem v průběhu vyučování, pedagogická diagnostika – např. portfolia, analýza domácí přípravy, analýza rizikových faktorů a možností na straně žáka i rodiny, spolupráce s rodiči, analýza vlastní pedagogické činnosti).
 5. Vzdělávací problémy žáků na počátku vzdělávání, výukové problémy žáků v průběhu docházky na 1. st. ZS. Kazuistiky. 
 6. Adaptační problémy, problémové chování a výchovné problémy u žáků na 1. st. ZŠ. Kazuistiky. 
 7. Úloha rodiny, spolupráce s rodiči při poskytování podpory v rámci 1. stupně podpůrných opatření a pří realizaci dalších podpůrných opatření. 
 8. Odborné intervence v prostředí školy, práce se třídou, metodická podpora učitelům, prevence syndromu vyhoření. Kazuistiky. 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D. (11.09.2021)

Požadavky v předmětu: 

 • průběžná příprava, 
 • aktivní účast na seminářích, účast 80 %,
 • plnění zadaných úkolů, vkládání do Moodle (v dohodnutém termínu), reflexe na seminářích

Klasifikovaný zápočet: závěrečný test

Studijní opory
Poslední úprava: doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. (10.09.2021)

Je připraven kurz v Moodle s názvem Školní poradenské služby – 1. st. ZŠ, dostupné na: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5792. Přístupové heslo bude studentům sděleno na první přednášce. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK