Výzkum v ošetřovatelství - D1903006
Anglický název: Research in Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:6/2, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Prerekvizity : D19010001, D19010002, D19010014, D19020007, D19020008, D19020009
Je prerekvizitou pro: D1905014, D1906013
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický a předpokládá aplikaci znalostí a dovedností získaných v ostatních ošetřovatelských a humanitních předmětech. Předpokládá určitou úroveň schopnosti kreativity. Naučí studenty základům kritického vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu v ošetřovatelské praxi. Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Úvod do výzkumu v ošetřovatelství, vymezení výzkumu, priority výzkumu v ošetřovatelství ve 21. Století. Metody a formy lidského poznávání, obecné principy poznávání - princip zákonitosti, princip prokazatelnosti, princip vztahů a vývoje a princip kauzality. Fáze vědeckého výzkumu, informační příprava na výzkum, výzkumný problém, proměnné, hypotézy, předvýzkum, validita a reliabilita měření. Interpretace výsledků výzkumu, jejich prezentace, závěrečná zpráva kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Kvalitativně aplikovaný výzkum, postup při kvalitativním výzkumu, metody kvalitativního výzkumu, výzkum životních událostí. Kvantitativní výzkum v ošetřovatelství, výzkumný soubor, měření, pozorování a škálování v ošetř. výzkumu. Dotazník v ošetřovatelském výzkumu, struktura a konstrukce dotazníku, validita a reliabilita dotazníku. Nejběžnější metody zpracování dat, uspořádání dat a sestavování tabulek četností, grafické znázornění dat. Základní charakteristiky polohy. Základní charakteristiky variability, míry šikmosti a špičatosti, normální rozdělení. Statistické testy významnosti - závislost mezi měřenými jevy při nominálním měření. Statistické testy významnosti - závislost mezi měřenými jevy při ordinálním měření. Statistické testy významnosti - závislost mezi jevy při intervalovém nebo poměrovém měření.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Cíl předmětu
Cíle:
 • Zvládnout základní terminologii z oblasti výzkumu.
 • Pochopit význam základních fází výzkumného procesu.
 • Naučit se vymezit a formulovat výzkumný problém.
 • Naučit se formulovat hypotézy a cíle.
 • Pochopit důležitost výběru vhodných metod pro výzkum proměnných veličin.
 • Zvládnout analýzu dat a interpretaci výsledků.
 • Osvojit si metody výzkumu v ošetřovatelství.
 • Zvládnout sestavení výzkumné zprávy a zveřejňování výsledků výzkumu.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Samostatná příprava z doporučené studijní literatury bude průběžné kontrolována v průběhu konzultací.

Podmínkou udělení zápočtu bude 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a úspěšné vyplnění zápočtového a zkušebního testu, ve kterém student/ka prokáže, že je schopen/a aplikovat základní poznatky získané v průběhu výuky.

Zkouška je písemná - formou testu a prokázání schopnosti použití základních statistických metod.

ZPŮSOB A PODMÍNKY UKONČENÍ PŘEDMĚTU (v ak. r. 2020/21):

Shora uvedené podmínky pro ukončení předmětu se nemění.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literatura
Základní studijní literatura:
BÁRTLOVÁ, S., SADÍLEK, P., TÓTHOVÁ,V. Výzkum a ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008, 185 s. ISBN 978-80-7013-467-2

FARKAŠOVÁ, D. et al. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. (české) Martin: Vydavatelství Osveta, 2006, 87 s. ISBN 80-8063-220-4

Kutnohorská, J. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 175 s. ISBN 978-80-247-2713-4

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 1999, 278 s. ISBN 80-246-0030-7

CHRÁSKA, M. Úvod do výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2006, 200 s., ISBN 80-244-1367-1

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2000, 207 s. ISBN 80-85931-79-6

KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995

KOMENDA, S. Základy statistiky ve zdravotnictví. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1992

ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. 1. vyd. Praha: Academia, 2000, 204 s., ISBN 80-200-0755-5

Rozšiřující literatura:
Beck, Ch. T., Polit, D.F. Nursing research: principles and methods. 7. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 758 s. ISBN 0-7817-3733-8

Brink, P.J. , Wood, M.J. Basic steps in planning nursing research : from question to propsal. 1. vyd. North Scituate: Duxbury Press, 1978, 211 s. ISBN 0-87872-174-6

Beck, Ch. T., Polit, D. F. Essentials of nursing research: methods, appraisal, and utilization. 6. vyd. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, 554 s. ISBN 0-7817-4972-7

Burns, N., Grove, S.K. The practice of nursing research: conduct, critique, & utilization. 4. vyd. Philadelphia: W.B. Saunders, 2001 ISBN 0-7216-9177-3

KOMENDA, S. Vypočitatelná náhoda. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 187 s. ISBN 80-244-0092-8

ŽIAKOVÁ, K. et al. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výzkum. 1. vyd. Martin: Osveta, 2003, 319 s. ISBN 80-8063-131-X

Povědomí o výzkumu v praxi sestry a porodní asistentky - Strategické dokumenty pro sestry a porodní asistentky (4). vyd. 1.: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2002, 18 s. ISBN 80-85047-23-3

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Požadavky ke zkoušce
Zápočet:
Podmínkou udělení zápočtu bude 100% účast na výuce (neúčast z důvodu nemoci se omlouvá automaticky) a úspěšné vyplnění zápočtového a zkušebního testu, ve kterém student/ka prokáže, že je schopen/a aplikovat základní poznatky získané v průběhu výuky.

Zkouška:
Zkouška je písemná - formou testu a prokázání schopnosti použití základních statistických metod. Test pokrývá vyučovanou problematiku v plné šíři.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Sylabus
Obsahové zaměření:

Přednášky:

 • Úvod do výzkumu v ošetřovatelství, vymezení výzkumu, priority výzkumu v ošetřovatelství ve 21. Století.
 • Metody a formy lidského poznávání, obecné principy poznávání - princip zákonitosti, princip prokazatelnosti, princip vztahů a vývoje a princip kauzality.
 • Fáze vědeckého výzkumu, informační příprava na výzkum, výzkumný problém, proměnné, hypotézy, předvýzkum, validita a reliabilita měření.
 • Interpretace výsledků výzkumu, jejich prezentace, závěrečná zpráva kvantitativního a kvalitativního výzkumu.

Semináře:
 • Kvalitativně aplikovaný výzkum, postup při kvalitativním výzkumu, metody kvalitativního výzkumu, výzkum životních událostí.
 • Kvantitativní výzkum v ošetřovatelství, výzkumný soubor, měření, pozorování a škálování v ošetřovatelském výzkumu.
 • Dotazník v ošetřovatelském výzkumu, struktura a konstrukce dotazníku, validita a reliabilita dotazníku.
 • Nejběžnější metody zpracování dat, uspořádání dat a sestavování tabulek četností, grafické znázornění naměřených dat.
 • Základní charakteristiky polohy.
 • Základní charakteristiky variability, míry šikmosti a špičatosti, normální rozdělení.
 • Statistické testy významnosti - závislost mezi měřenými jevy při nominálním měření. (2 hodiny)
 • Statistické testy významnosti - závislost mezi měřenými jevy při ordinálním měření. (2 hodiny)
 • Statistické testy významnosti - závislost mezi jevy při intervalovém nebo poměrovém měření. (2 hodiny)

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)