PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patologická fyziologie - D19020008
Anglický název: Pathological Physiology
Zajišťuje: Ústav patologické fyziologie (13-312)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: D1903012, D1905007, D1903017, D1903003, D1903005, D1904007, D1904011, D1904004, D1904003, D1904002, D1904005, D1904006, D1904012, D1905008, D1905004, D1903006, D1903009, D1905001, D1905002, D1905005, D1905003, D1905006, D1903001
Anotace
Předmět navazuje na poznatky z normální anatomie, z fyziologie a biochemie. Zabývá se nemocemi z hlediska jejich příčin a vývoje, s regresivními a metabolickými změnami, záněty a nádory. Dále se zabývá funkčními a morfologickými změnami při poruchách jednotlivých tělních systémů, jejich adaptačními a kompenzačními mechanismy. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek: Interakce organismu a prostředí při vzniku nemoci. Poruchy respiračního systému Poruchy GIT a metabolismu Poruchy kardiovaskulárního systému Poruchy žláz s vnitřní sekrecí Poruchy nervového systém Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy
Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (10.12.2020)
Cíl předmětu
Cíle:

  • Zvládnout základní lékařskou terminologii
  • Pochopit příčiny vzniku nemocí, jejich rozvoj a případné komplikace

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2019)
Podmínky zakončení předmětu

Splnění průběžných testů, účast na přednáškách

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2019)
Literatura
Základní studijní literatura:
Vokurka, M.: Patofyziologie pro nelékařské směry, Karolinum, 2013

S. Silbernagel, F. Lang: Atlas patofyziologie člověka, Grada Publ. 2001, ISBN 80-7169-968-3

Další odborná literatura:
E. Nečas a spol.: Patologická fyziologie orgánových systémů I a II, Nakl. Karolinum 2000, ISBN 80-246-0051-X

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2019)
Požadavky ke zkoušce

Obecná patofyziologie:

O1. Hydratace organizmu - distribuce vody (intracelulární a extracelulární kompartment) v organizmu a regulace jejího množství

O2. Poruchy hydratace organizmu – patogeneze hypervolémie a hypovolémie, jejich případné život ohrožující důsledky, klinické známky dehydratace

O3. Poruchy osmolarity organizmu - definice osmolarity její regulace, vztah hydratace a osmolarity, přesun vody mezi kompartmenty a jeho důsledky

O4. Acidóza - definice, mechanizmy vzniku této poruchy a konkrétní příklady (respirační acidóza, ketoacidóza, laktátová acidóza)

O5. Alkalóza - definice, mechanizmy vzniku této poruchy a konkrétní příklady (respirační a metabolická alkalóza)

O6. Metabolizmus Na+- regulace natrémie, fyziologický význam sodných kationtů, mechanizmy vzniku hyponatrémie a hypernatrémie, patofyziologické důsledky poruch

O7. Metabolizmus K+ - regulace kalémie, fyziologický význam draselných kationtů, mechanizmy vzniku hypokalémie a hyperkalémie, patofyziologické důsledky poruch

O8. Metabolizmus Ca2+ - regulace kalcémie, fyziologický význam vápenatých kationtů, mechanizmy vzniku hypokalcémie a hyperkalcémie, patofyziologické důsledky poruch

O9. Membránový potenciál a jeho změny - vznik klidového membránového potenciálu a jeho fyziologický význam, patofyziologické mechanizmy ovlivňující elektrické děje vzrušivých tkání

O10. Stárnutí organizmu – specifika geriatrického pacienta

O11. Smrt organizmu – klinická a biologická smrt (smrt mozku - její diagnostika)

Kardiovaskulární systém:

KVS1. Stručný popis struktury a funkce kardiovaskulárního systému (srdce, převodní systém srdeční, srdeční cyklus, tepny, žíly, lymfatické cévy a uzliny, základní parametry – regulace – krevní tlak, tepová frekvence, tepový objem)

KVS2. Ateroskleróza – definice, vývoj aterosklerotického plátu, rizikové faktory, patofyziologické důsledky a komplikace

KVS3. Ischemická choroba srdeční (ICHS) – definice a patogeneze, dělení na akutní a chronické formy

KVS4. Chronické formy ICHS - jejich patogeneze, klinický obraz, diagnostika a principy léčby

KVS5. Akutní formy ICHS, infarkt myokardu - patogeneze (srovnání s chronickými formami ICHS), klinický obraz, diagnostika, současná léčba infarktu myokardu

KVS6. Akutní srdeční selhání - definice, základní patofyziologické mechanizmy akutního srdečního selhání u konkrétních klinických situací

KVS7. Chronické srdeční selhávání - definice, klasifikace, mechanizmus vzniku - objemové a tlakové přetížení, principy léčby

KVS8. Oběhový šok, typy - definice, patofyziologický mechanizmus vzniku hypovolemického, distribučního a kardiogenního šoku, klinické známky šoku

KVS9. Kompenzační mechanizmy oběhového šoku – jejich časová posloupnost, mechanizmus případné dekompenzace stavu, principy léčby oběhového šoku

KVS10. Arteriální hypertenze – definice, diagnostika, klasifikace a patofyziologické mechanizmy vzniku sekundární hypertenze

KVS11. Primární arteriální hypertenze – patogeneze, rizikové faktory, principy léčby

KVS12. Důsledky arteriální hypertenze – orgánová poškození, život ohrožující následky

KVS13. Srdeční arytmie – obecné mechanizmy jejich vzniku (poruchy tvorby a vedení vzruchu), principy terapie

KVS14. Konkrétní příklady srdečních arytmií – tachykardie, bradykardie, fibrilace síní, fibrilace komor, AV blokády

KVS15. Poruchy červených krvinek – anémie, patofyziologická klasifikace (snížená tvorba a zvýšené ztráty krvinek), klinické příznaky anemického syndromu

KVS16. Poruchy krevní srážlivosti – příklady krvácivých poruch a příklady trombofilních stavů, důsledky poruch

Endokrinologie:

E1. Stručný popis struktury - hypotalamo – hypofyzární systém, jednotlivé endokrinní žlázy a hormony, typy hormonů

E2. Regulace endokrinní sekrece a její poruchy – pozitivní a negativní zpětná vazba; primární, sekundární a terciální poruchy

E3. Dělení poruch endokrinních žláz – hyperfunkční a hypofunkční syndromy (obecné příčiny zvýšeného a sníženého účinku hormonů)

E4. Příčiny a projevy poruch funkcí hypotalamu - pubertas praecox, diabetes insipidus

E5. Příčiny a projevy poruch funkcí hypofýzy - symptomy z útlaku, panhypopituarismus, prolaktinom, akromegalie a gigantismus

E6. Poruchy štítné žlázy – fyziologický význam hormonů štítné žlázy, struma

E7. Hypotyreóza - příčiny (vrozená hypotyreóza, Hashimotova choroba) a klinické projevy hypotyreózy, myxedémové kóma

E8. Hypertyreóza - příčiny (Graves-Basedowova choroba, hyperfunkční adenom štítné žlázy) a klinické projevy hypertyreózy, tyreotoxická krize

E9. Poruchy příštítných tělísek – fyziologický význam hormonů příštítných tělísek, příčiny a projevy hyperparatyreózy a hypoparatyreózy

E10. Poruchy nadledvin – fyziologický význam hormonů kůry a dřeně nadledvin, obecné příčiny poruch sekrece hormonů kůry a dřeně nadledvin

E11. Příčiny a projevy Addisonovy nemoci - primární a sekundární postižení kůry nadledvin

E12. Příčiny a projevy Cushingovy nemoci a Cushingova syndromu - ACTH dependentní a ACTH independentní hyperkortizolizmus

E13. Příčiny a projevy primárního (Connův syndrom) a sekundárního hyperaldosteronismu

E14. Feochromocytom – etiopatogeneze a klinické příznaky

E15. Regulace glykémie - zúčastněné hormony, porušená glukózová tolerance, oGTT, klasifikace diabetes mellitus

E16. Diabetes mellitus 1. typu – patogeneze, klinické příznaky, principy léčby

E17. Diabetes mellitus 2. typu – patogeneze, klinické příznaky, principy léčby

E18. Akutní komplikace diabetes mellitus

E19. Chronické komplikace diabetes mellitus

Nervový systém:

N1. Stručný popis struktury – neuron a gliové buňky (astrocyt, mikroglie, oligodendrocyt, Schwanova buňka), šedá a bílá hmota, hlavní části centrální nervové soustavy (části mozku, mícha), somatický a autonomní oddíl periferní nervové soustavy

N2. Stručný popis funkce nervového systému - klidový membránový potenciál, akční potenciál, reflexní oblouk

N3. Poruchy svalu - stručný popis struktury a funkce kosterního svalu (svalová vlákna, motorická jednotka, sarkolema, sarkoplazmatické retikulum, T-tubulus, sarkomera, mechanizmus kontrakce)

N4. Myopatie a myotonie - Duchennova neuromuskulární dystrofie (příčina, klinické projevy)

N5. Poruchy nervosvalového přenosu - stručný popis struktury a dějů na nervosvalové ploténce, mechanizmus působení lokálních anestetik a myorelaxancií

N6. Myasthenia gravis a pseudomyastenický syndrom (příčina, klinické projevy), mechanizmus působení botulotoxinu na nervosvalové ploténce

N7. Centrální a periferní obrna - stručný popis struktury pyramidové dráhy, srovnání centrální a periferní obrny (trofika a tonus svalů, vybavitelnost proprioceptivních reflexů, přítomnost iritačních a zánikových jevů)

N8. Příčiny periferní obrny - kořenové syndromy, dětská přenosná obrna, spinální svalová atrofie, polyneuropatie (etiopatogeneze a klinické projevy)

N9. Příčiny centrální obrny, spasticita, míšní šok, vertikální a horizontální topika míšních lézí

N10. Demyelinizace – význam myelinu (saltatorní vedení), roztroušená skleróza (etiopatogeneze, klinické projevy a principy terapie)

N11. Stručný popis struktury extrapyramidového systému - význam bazálních ganglií a mozečku pro motoriku

N12. Hypokinetické syndromy - Parkinsonova nemoc (příčiny, klinické projevy, principy léčby)

N13. Hyperkinetické syndromy – typy hyperkinez, Huntingtonova chorea (příčiny, projevy)

N14. Poruchy mozečku - paleocerebelární a neocerebelární syndrom (příčiny, projevy)

N15. Poruchy krevního zásobení mozku - stručná anatomie cévního zásobení mozku, perfuzní tlak, globální a lokální poruchy průtoku, důsledky poruchy perfuze mozku

N16. Cévní mozkové příhody – klinický obraz, diagnostika, typy (ischemické a hemoragické), principy terapie

N17. Nitrolební hypertenze – příčiny, projevy, hydrocefalus

N18. Typy nitrolebního krvácení – subdurální, epidurální, subarachnoidální (příčiny a projevy)

N19. Epilepsie versus záchvat – definice, vnitřní vlastnosti epileptické buňky, principy terapie

N20. Stručná klasifikace záchvatů (příklady), status epilepticus

N21. Demence – definice, klasifikace, etiologie a patogeneze neurodegenerativních poruch

N22. Alzheimerova choroba – etiopatogeneze, klinické příznaky, diagnostika, principy léčby

N23. Bolest – nocicepce, typy bolesti, principy terapie

N24. Poruchy čití – stručný popis aferentních drah, typy čití, příklady poruch

GIT, metabolizmus:

GIT1. Stručný popis struktury a funkce GIT – části trávicí trubice, přídatné žlázy a orgány

GIT2. Základy energetického metabolizmu (energetické substráty, glykolýza, Krebsův cyklus, dýchací řetězec, tvorba ATP, glykogenolýza, glukoneogeneze, glykogenogeneze, kreatinfosfát)

GIT3. Poruchy motility zažívacího traktu - přehled poruch dle jednotlivých částí trávicí trubice (dysfagie, achalazie, gastroezofageální reflux, zvracení (příčiny a následky)

GIT4. Průjem, zácpa – patogeneze průjmů, důsledky pro organizmus, příčiny zácpy

GIT5. Ileus – definice, mechanizmy vzniku (dělení), patofyziologické důsledky a možné ohrožení na životě, klinický obraz, principy léčby

GIT6. Vředová choroba – patogeneze vzniku vředů (rizikové faktory), klinický obraz, možné důsledky a komplikace, principy léčby

GIT7. Poruchy funkce pankreatu - akutní a chronická pankreatitida – mechanizmy vzniku (rozdíly), klinický obraz, diagnostika, principy léčby

GIT8. Poruchy funkce jater – mechanizmy vzniku akutního a chronického jaterního selhání, patofyziologické důsledky selhání

GIT9. Portální hypertenze – definice, příčiny, klinické projevy, důsledky a komplikace

GIT10. Ikterus – definice, dělení dle patogeneze - konkrétní příklady vzniku

GIT11. Poruchy výživy - přehled, dělení

GIT12. Podvýživa a karenční stavy

GIT13. Obezita – diagnostika, dělení, patofyziologické důsledky, metabolický syndrom

GIT14. Následky nedostatku vitamínů - přehled základních poruch vitamínů rozpustných ve vodě i v tucích a jejich charakteristika

Ledviny:

L1. Stručný popis struktury a funkce vylučovací soustavy

L2. Průtok krve ledvinou a jeho poruchy – význam průtoku krve ledvinou, příklady sníženého a zvýšeného průtoku, důsledky poruch

L3. Poruchy glomerulární filtrace – charakteristika glomerulární filtrace (určující faktory), mechanizmy vzniku poruch

L4. Kvantitativní a kvalitativní poruchy glomerulární filtrace – příklady snížené a zvýšené glomerulární filtrace, proteinurie, hematurie

L5. Poruchy činnosti tubulů - hlavní funkce tubulů, konkrétní příklady vrozených a získaných poruch

L6. Akutní selhání ledvin – definice, mechanizmy vzniku (prerenální, renální a postrenální typ), principy léčby

L7. Patofyziologické důsledky selhání ledvin – hypervolémie, hyperkalémie, metabolická acidóza

L8. Chronická nedostatečnost ledvin – definice, nejčastější příčiny, patofyziologické důsledky (rozdíly oproti akutnímu selhání), principy léčby

L9. Urolitiáza - definice, patogeneze (rizikové faktory), klinické projevy, diagnostika, principy léčby

Respirace:

R1. Stručný popis struktury a funkce dýchací soustavy – anatomie respiračního aparátu, ventilace, difúze, perfuze (rozdíly plicního a systémového oběhu), poměr ventilace a perfuze

R2. Regulace dýchání – dechová centra, chemická regulace ventilace, ventilační odpověď na hypoxii a hyperkapnii

R3. Respirační selhání – definice parciální a globální respirační insuficience, měření krevních plynů, příčiny, klinické příznaky

R4. Poruchy ventilace – hypoventilace, hyperventilace, dechový vzor, patologické dechové vzory

R5. Poruchy mechaniky dýchání – odpor dýchacích cest, poddajnost, obstrukce a restrikce

R6. Poruchy perfuze - akutní plicní embolie a chronická tromboembolická nemoc (příčiny, klinické projevy, důsledky)

R7. Poruchy poměru ventilace-perfuze - venózní příměs a alveolární mrtvý prostor (příčiny, důsledky)

R8. Poruchy difuze - patologické stavy vedoucí k snížené difuzní kapacitě plic, plicní edém, plicní fibróza

R9. Plicní objemy a kapacity při plicních onemocnění – spirometrické nálezy u obstrukčních a restrikčních plicních onemocnění

R10. Astma bronchiale – patogeneze obstrukce, astmatický záchvat, air trapping, principy terapie

R11. CHOPN – chronická bronchitida, emfyzém, patogeneze obstrukce, rizikové faktory, principy terapie

R12. Restrikční plicní onemocnění - parenchymatózní a extraparenchymatózní příčiny

R13. Plicní hypertenze – definice, dělení (primární a sekundární), patogeneze prekapilární, postkapilární a hyperkinetické plicní hypertenze, důsledky plicní hypertenze

Poslední úprava: Charvátová Zuzana, MUDr. Mgr., Ph.D. (12.02.2024)
Sylabus

Poruchy ledvin a vylučování

Poruchy respiračního systému

Poruchy GIT a metabolismu

Poruchy kardiovaskulárního systému

Poruchy žláz s vnitřní sekrecí

Poruchy nervového systém

Poruchy homeostázy a acidobazické rovnováhy

Poslední úprava: Čechová Jana, Mgr. (02.07.2019)
 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Soubory Poznámka
23bD19020008p1

Okruhy studentů
B1.VSEOS
Pá 16.02.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy kardiovaskulárního systému  MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 01.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy ledvin a vylučování           MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 15.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy respiračního systému            MUDr. Kamila Čížková
Čt 28.03.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy žláz s vnitřní sekrecí                 MUDr. Kamila Čížková
Čt 11.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy nervového systému                MUDr. Kamila Čížková
Pá 26.04.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy GIT a metabolizmu             MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
Pá 10.05.2024 13:30 - 15:00 přednáška Poruchy homeostázy a acidobáze        MUDr. Mgr. Zuzana Charvátová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK