PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie ošetřovatelství - D19010014
Anglický název: Theory of Nursing
Zajišťuje: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Fakulta: 2. lékařská fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/2, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
Je prerekvizitou pro: D1904015, D1903009, D1903006, D1903010
Anotace
Předmět je koncipován jako teoretický základ studijního programu ošetřovatelství. Systémově vymezuje ošetřovatelství jako moderní vědní disciplínu s vlastní filozofií, hodnotovým systémem, předmětem zkoumání, teoretickými modely, standardní terminologií, klasifikačními systémy a metodologií. Seznamuje s historickým vývojem ošetřovatelství u nás a ve světě, s multikulturní dimenzí ošetřovatelské péče o individuální potřeby člověka, rodiny a komunity, s hlavními úkoly a funkcemi ošetřovatelství ve společnosti a se současnými trendy progresivního vývoje, jenž souvisí se zvyšováním efektivity zdravotnických systému a se zajišťováním kvality péče o zdraví populace. Předmět bude realizován v rámci nepravidelné blokové výuky. Obsahové zaměření přednášek a seminářů: Ošetřovatelství jako vědní disciplina. Holistické přístupy v ošetřovatelské péči. Metaparadigma ošetřovatelství (disciplinární paradigma) - osoba, zdraví, prostředí a ošetřovatelská činnost. Koncepční modely a ošetřovatelské teorie (poddisciplinární paradigma) - podstata koncepčních modelů, jejich klasifikace, struktura a funkce. Z historie ošetřovatelství. Role sestry, její profesní příprava a etické normy v ošetřovatelství. Organizace poskytování ošetřovatelské péče, profesní organizace a jejich role. Kvalita a standardizace ošetřovatelské péče. Enviromentální model Nightingalové. Funkční a disfunkční vzorce zdraví Gordonové. Teorie ošetřovatelské péče Hendersonové. Ošetřovatelský model Oremové. Ošetřovatelský model Royové. Ošetřovatelský model Kingové. Ošetřovatelský model Neumanové. Ošetřovatelský model Watsonové. Ošetřovatelský model Roperové, Loganové, Tiernyové. Ošetřovatelská teorie Leiningerové. Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA, standardizace ošetřovatelské terminologie (ICNP), klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC), klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC), klasifikační systém OMAHA.
Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Cíl předmětu
 • Porozumět souvislostem historického vývoje v oblasti ošetřovatelství až do současnosti;
 • Porozumět základům holistické filozofie a holistickému přístupu v péči o zdraví člověka;
 • Porozumět základním koncepcím, které tvoří metaparadigma ošetřovatelství;
 • Seznámit se s paradigmatem ošetřovatelství - teoriemi a koncepčními modely;
 • Osvojit si novou terminologii z oblasti ošetřovatelství.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

PŘEDMĚT JE UKONČEN ZÁPOČTEM A ZKOUŠKOU.

PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU:

 • 100% účast na kontaktní výuce (neúčast z důvodu nemoci se uznává);
 • úspěšné vyplnění zápočtového testu.

ZKOUŠKA:

Zkouška je ústní a zahrnuje všechny vyučované oblasti.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Literatura

STUDIJNÍ OPORY:

Studijní opory najdete v LMS Moodle pod odkazem: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=2658#section-0 přihlašovací klíč: VŠEOŠ

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA:

 • FARKAŠOVÁ, Dana a kol. Ošetřovatelství - teorie. 1. české vyd. Martin: Osveta, 2006. 211 s. ISBN 80-8063-227-8.
 • JAROŠOVÁ, Darja. Ošetřovatelské teorie a modely: studijní opora. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 75 s. ISBN 978-80-7464-214-2.
 • STAŇKOVÁ, Marta. Galerie historických osobností. Vyd. 1. V Brně: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 86 s. České ošetřovatelství: praktické příručky pro sestry; 7. ISBN 80-7013-329-5.
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Historie ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 206 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3224-4.
 • MASTILIAKOVÁ, D. Úvod do ošetřovatelství: systémový přístup. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002, 2 sv. (187, 160 s.), díl 1-2, ISBN 80-246-0429-9 (sv. 1), 80-246-0428-0 (sv. 2)
 • MASTILIAKOVÁ, D. Holistické přístupy v péči o zdraví. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 164 s. ISBN 978-80-7013-457-3
 • VÖRÖSOVÁ, G. et al. Klasifikačné systémy a štandardizácia terminológie ošetrovateľstve. 1. vyd. Martin: Osveta, 2007, 113 s. ISBN 978-80-8063-242-7

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIJNÍ LITERATURA:

 • STAŇKOVÁ, M.: Základy teorie ošetřovatelství: učební texty pro bakalářské a magisterské studium 1. vyd. Praha: Karolinum, 1996, 193 s. ISBN 80-7184-243-5
 • ŽIAKOVÁ, Katarína a kol. Ošetřovatelství: konceptuální modely a teorie. vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005. 232 s. ISBN 80-7368-068-8.
 • ARCHALOUSOVÁ, A. Přehled vybraných ošetřovatelských modelů 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2003, 99 s. ISBN 80-86225-33-X
 • ARCHALOUSOVÁ, A., SLEZÁKOVÁ, Z. Aplikace vybraných ošetřovatelských modelů do klinické a komunitní praxe. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2005, 107 s. ISBN 80-86225-63-1
 • DOENGES, E.M., MOORHOUSE,M.F. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001, 565 s. 80-247-0242-8
 • PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 150 s. ISBN 80-247-1211-3

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Požadavky ke zkoušce

ZKOUŠKA

je ústní a zahrnuje všechny vyučované oblasti. Studenti budou odpovídat na tři vylosované otázky, z toho na dvě otázky z tématického okruhu Teorie ošetřovatelství a dějiny ošetřovatelství a na jednu otázku z tématického okruhu Ošetřovatelské teorie a koncepční modely.

SEZNAM OTÁZEK K TÉMATICKÉMU OKRUHU TEORIE OŠETŘOVATELSTVÍ A DĚJINY OŠETŘOVATELSTVÍ:

 • Ošetřovatelství jako vědní disciplina, vztah ošetřovatelství k ostatním vědním oborům, struktura oboru, charakteristické rysy a cíle moderního ošetřovatelství
 • Holistické přístupy v ošetřovatelské péči
 • Paradigma a metaparadigma ošetřovatelství
 • Programy podpory zdraví
 • Role sestry
 • Profesní příprava všeobecných sester, regulace ošetřovatelské profese v ČR a v EU
 • Organizace poskytování ošetřovatelské péče
 • Profesní organizace
 • Kvalita a standardizace ošetřovatelské péče
 • Vývoj světového a českého ošetřovatelství do roku 1918 (od laické péče k péči profesionální)
 • Vývoj českého ošetřovatelství a vzdělávání v oboru po roce 1918
 • Vliv významných osobností na rozvoj českého ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání (sv. Anežka Česká, sv. Zdislava z Lemberka, Karolina Světlá, Eliška Krásnohorská, Sylva Macharová, Alice Masaryková a další)
 • Světové osobnosti a jejich vliv na rozvoj ošetřovatelství a ošetřovatelského vzdělávání (Florence Nigthingalová, Ivan Pavlovič Pirogov, Henri Jean Dunant, Virginia Henderson)
 • Měřící techniky v ošetřovatelské péči
 • Ošetřovatelský proces – metoda realizace ošetřovatelské péče (1. a 2. fáze)
 • Ošetřovatelský proces – metoda realizace ošetřovatelské péče (3. až 5. fáze)
 • Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA
 • Klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC) a klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC)
 • Standardy v ošetřovatelství

SEZNAM OTÁZEK K TÉMATICKÉMU OKRUHU OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE A KONCEPČNÍ MODELY:

 • Koncepční modely a ošetřovatelské teorie (poddisciplinární paradigma) – podstata koncepčních modelů, jejich klasifikace, struktura a funkce
 • Enviromentální model Nightingalové
 • Funkční a disfunkční vzorce zdraví Gordonové
 • Teorie ošetřovatelské péče Hendersonové
 • Ošetřovatelský model Oremové
 • Ošetřovatelský model Royové
 • Ošetřovatelský model Kingové
 • Ošetřovatelský model Neumanové
 • Ošetřovatelský model Watsonové
 • Ošetřovatelský model Roperové, Loganové, Tiernyové

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
Sylabus

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ:

PŘEDNÁŠKY:

 • Ošetřovatelství jako vědní disciplina.
 • Holistické přístupy v ošetřovatelské péči.
 • Metaparadigma ošetřovatelství (disciplinární paradigma) - osoba, zdraví, prostředí a ošetřovatelská činnost.
 • Koncepční modely a ošetřovatelské teorie (poddisciplinární paradigma) - podstata koncepčních modelů, jejich klasifikace, struktura a funkce.
 • Z historie ošetřovatelství.
 • Role sestry, její profesní příprava a etické normy v ošetřovatelství.

SEMINÁŘE:

 • Organizace poskytování ošetřovatelské péče, profesní organizace a jejich role.
 • Kvalita a standardizace ošetřovatelské péče.
 • Enviromentální model Nightingalové.
 • Funkční a disfunkční vzorce zdraví Gordonové.
 • Teorie ošetřovatelské péče Hendersonové.
 • Ošetřovatelský model Oremové.
 • Ošetřovatelský model Royové.
 • Ošetřovatelský model Kingové.
 • Ošetřovatelský model Neumanové.
 • Ošetřovatelský model Watsonové.
 • Ošetřovatelský model Roperové, Loganové, Tiernyové.
 • Ošetřovatelská teorie Leiningerové.
 • Klasifikace ošetřovatelských diagnóz NANDA, standardizace ošetřovatelské terminologie (ICNP), klasifikace ošetřovatelských intervencí (NIC), klasifikace ošetřovatelských výsledků (NOC), klasifikační systém OMAHA.

Poslední úprava: Jirkovský Daniel, PhDr. RNDr., Ph.D., MBA (23.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK