General Psychology I - OBPS13001
Title: Obecná psychologie I (s úvodem do kognitivní psychologie)
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2013
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Incompatibility : OBPS13501
Interchangeability : OBPS13501
Is incompatible with: OBPS13501
Is pre-requisite for: OBPS13117, OBPS13087, OBPS13002
Is interchangeable with: OPBP1Q101A, OBPS13501
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem kursu je výklad systému obecně psychologických poznatků. Tento systém je podáván pluralisticky, přičemž stěžejní tendencí je snaha o syntézu poznatků založených na různých psychologických přístupech a paradigmatech. V první části je vymezen předmět obecné psychologie, je pojednáno o jeho metodách a cílech a o místě tohoto oboru v systému psychologických disciplín. Hlavní část přednášek se zaměřuje na jednotlivá témata obecné psychologie; zvláštní pozornost je věnována problematice kognitivně psychologické. Postupně jsou probírána tato témata: vnímání, pozornost, paměť, představivost a fantazie, vědomí a nevědomí, myšlení, řeč a význam. Vedle kognitivně psychologické problematiky je v rámci přednášek podán také úvod do kognitivní psychologie jakožto psychologického směru založeného na informačním paradigmatu. Teoreticky zaměřené přednášky jsou v průběhu kursu doplňovány semináři, ve kterých jsou presentovány názorné ilustrace, zkoušky a experimenty. Odborná literatura: ATKINSONOVÁ, R. a kol. Psychologie. Praha: Portál, 2003. GENTNER, D.; STEVENS, A.L. (Eds.). Mental Models. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass., 1983. NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2002. PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003. SEDLÁKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: Mentální representace a mentální modely. Praha: Grada, 2004. STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002. ŠVANCARA, J. Úvod do kognitivní psychologie. Brno: MU, 1993.
Last update: Bittnerová Dana, PhDr., CSc. (10.05.2007)
Aim of the course - Czech

Cílem kursu je výklad systému obecně psychologických poznatků. Tento systém je podáván pluralisticky, přičemž stěžejní tendencí je snaha o syntézu poznatků založených na různých psychologických přístupech a paradigmatech. V první části je vymezen předmět obecné psychologie, je pojednáno o jeho metodách a cílech a o místě tohoto oboru v systému psychologických disciplín. Hlavní část přednášek se zaměřuje na jednotlivá témata obecné psychologie; zvláštní pozornost je věnována problematice kognitivně psychologické. Postupně jsou probírána tato témata: vnímání, pozornost, paměť, představivost a fantazie, vědomí a nevědomí, myšlení, řeč a význam. Vedle kognitivně psychologické problematiky je v rámci přednášek podán také úvod do kognitivní psychologie jakožto psychologického směru založeného na informačním paradigmatu. Teoreticky zaměřené přednášky jsou v průběhu kursu doplňovány semináři, ve kterých jsou presentovány názorné ilustrace, zkoušky a experimenty.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Literature - Czech

a) základní studijní literatura:

EYSENCK, M.W., KEANE, M. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2003.

SEDLÁKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie: Mentální representace a mentální modely. Praha: Grada, 2004.

STERNBERG, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002.

b) doporučená studijní literatura:

ATKINSONOVÁ, R. a kol.: Psychologie. Praha: Portál, 2003.

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 2002.

ŠVANCARA, J.: Úvod do kognitivní psychologie. Brno, MU, l993.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)
Syllabus - Czech

1. blok: PŘEDMĚT OBECNÉ PSYCHOLOGIE

 • charakteristika psychologické vědy a jejího postavení v kontextu dalších (přírodních, humanitních, sociálních) věd
 • místo a funkce obecné psychologie v systému psychologických disciplín
 • vymezení obecné psychologie (disciplína studující základní psychické procesy u normálního dospělého člověka)
 • rozdíl obecné psychologie a psychologie osobnosti, jejich charakteristika z hlediska dimenze ?nomotetický ? idiografický?
 • aspekty, od nichž obecná psychologie ve svém zobecnění abstrahuje: aplikační kontexty, jedinečnost a celek psychického, vývoj, patologie, sociální, kulturní a historický kontext, biologické základy psychiky

2. blok: ZPŮSOBY KONCEPTUALIZACE V OBECNÉ PSYCHOLOGII

 • obecná psychologie jako disciplína poskytující pojmy, hypotézy a teorie specielnějším psychologickým oborům
 • pravidla konstrukce psychologických pojmů
 • klasické vymezení psychologického pojmu, druhy nadřazených pojmů: dispozice, proces, výsledek
 • operacionalizace pojmů, problematika operacionálních definic
 • náhražkové způsoby konceptualizace: výčet, popis, příklad
 • kauzální a genetické způsoby konceptualizace
 • funkcionální a strukturální způsoby vymezení
 • charakteristika psychologické terminologie a pojmosloví

3. blok: ČITÍ A VNÍMÁNÍ

 • rozlišení senzorické a percepční úrovně (čití a vnímání)
 • čivost, čití, počitek, počitkové prahy, absolutní a relativní počitkový práh
 • prahové, podprahové a nadprahové podněty
 • psychofyzika, Weberův zákon, Fechnerův zákon
 • vnímání a jeho modality, vnímání času a prostoru, perspektivy a vzdálenosti
 • vjemové pole, figura a pozadí, tvarové zákony
 • klamy, iluze a jejich odlišení, paobrazy, následné obrazy
 • fyziologická, psychologická, kulturní a historická podmíněnost vnímání, kategoriálnost vnímání, úloha jazyka v procesu vnímání
 • konstantnost vnímání (velikosti, tvaru, barev, jasu)
 • vnímání hloubky prostoru, typy vodítek: monokulární a binokulární
 • teorie vnímání: asocianismus, gestaltismus, Neisser, Gibson, Bruner
 • rozlišení teorií chápajících vnímání jako proces jdoucí ?zdola nahoru? a ?shora dolů?

4. blok: POZORNOST

 • pojetí pozornosti v psychologii, zařazení pozornosti do systému psychických funkcí
 • druhy pozornosti: bezděčná, záměrná, post-volní
 • vlastnosti pozornosti: výběrovost, zaměřenost, rozsah, koncentrace, stálost, pružnost, oscilace, fluktuace, distribuce
 • vnější a vnitřní faktory pozornosti
 • neurofyziologické, behaviorální a sociální aspekty pozornosti
 • vztahy mezi pozorností a dalšími psychickými funkcemi
 • metody zkoumání pozornosti
 • teorie pozornosti: introspektivní zkoumání, behaviorismus, gestaltismus, fyziologické přístupy, kognitivní teorie: modely filtru, kapacitní modely

5. blok: PAMĚŤ

 • vymezení paměti, rozlišení roviny dispoziční, procesuální
 • paměťové procesy: vštípení, uchování, reprodukce, rekognice, zapomínání
 • proaktivní ? retroaktivní útlum, reminiscence
 • druhy paměti a jejich charakteristika (senzorická, krátkodobá, pracovní, dlouhodobá, explicitní - implicitní, deklarativní ? procedurální, sémantická ? epizodická)
 • konstruktivní povaha paměti, paměť a usuzování
 • formy representace a organizace paměťového materiálu: schémata, rámce, scénáře, prototypy
 • metody zkoumání paměti, křivka učení
 • mnemotechniky, metoda PQRST
 • teorie a modely paměti: asocianistické, psychoanalytické, biochemické a neurofyziologické, gestaltistické, kognitivistické, diskursivní a narativní

6. blok: PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE

 • vymezení představivosti, představování, představ (dispozice, proces, výsledek)
 • rozlišení vjemů a představ, percepce a imaginace
 • eidetické představy, jejich vznik a funkce
 • druhy představivosti a představ: paměťové ? fantazijní ? anticipační / podle smyslové modality / jedinečné a obecné, názorné a schematické
 • představivost jako representační funkce, formy mentální representace
 • představová schémata: dynamické vzorce uspořádání představ
 • vymezení fantazie (produktivní imaginace)
 • druhy fantazijní činnosti, principy fantazijní tvorby: kombinace, zvětšování-zmenšování, schematizace, princip analogie, animizace
 • funkce představivosti a fantazie
 • teorie představivosti a fantazie: asocianismus, psychoanalýza a archetypová psychologie (Freud, Jung, Hillman), fenomenologie imaginace (Bachelard, Durand), kognitivní psychologie (Koslyn, Pylyshyn, Johnson)
 • metody zkoumání představivosti a fantazie: projektivní metody, hra, analýza produktů
 • imaginace a mimetická hra

7. blok: VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ

 • kategorie vědomí a nevědomí v psychologii
 • koncepce a teorie: vědomí jako vigilance, vědomí jako (sebe)reflexe, vědomí jako předmětnost, vědomí jako verbalizace, sémantizace či representace zkušenosti, vědomí jako úmyslnost, záměrnost
 • experimentální výzkum vigilance
 • pojetí nevědomí ve filosofii a psychologii
 • Freudův topografický model: vědomí, předvědomí, nevědomí
 • příklady nevědomé dynamiky: sny, chybné výkony, vtipy, neurotické příznaky, post-hypnotická sugesce, recepce či produkce uměleckých děl
 • Jungovo pojetí nevědomí
 • vědomí a nevědomí z hlediska diskursivní a narativní psychologie

8. blok: MYŠLENÍ

 • vymezení myšlení v rámci kognitivních procesů, myšlení, pojmotvorné procesy a řešení problémů
 • druhy myšlení: reproduktivní ? produktivní, konvergentní ? divergentní, pravoruké ? levoruké, diskursivní ? intuitivní, pojmově logické ? obrazově názorné, paradigmatické ? narativní, magické
 • myšlenkové procesy: srovnávání ? rozlišování, analýza ? syntéza, abstrakce ? generalizace, indukce ? dedukce, souzení a usuzování
 • přístupy: vývoj zkoumání myšlení v rámci filosofie, Wurzburská škola, gestaltismus, behaviorismus, Piagetovo pojetí, činnostní přístup, počítačové modelování, kognitivní psychologie, psychologie diskursu
 • vymezení pojmu v logice a v psychologii, vlastnosti pojmu, pojem a význam
 • srovnání pojmů a (obecných) představ
 • funkce pojmů, kognitivní ekonomie
 • klasifikace pojmů: abstraktní a konkrétní, rodové a druhové, souřadné a podřadné, umělé a přirozené
 • klasické pojmy a způsoby jejich representace
 • neurčité (fuzzy) pojmy a způsoby jejich representace
 • teorie pojmotvorných procesů
 • výzkum prototypů (E. Roschová), výzkum v oblasti umělých pojmů
 • representace vztahů mezi pojmy: sémantické sítě, schémata, scénáře
 • usuzování: pojem, soud, výrok, premisy, závěry
 • druhy usuzování: deduktivní, induktivní, analogické
 • mentální representace úsudků (sylogismů),
 • teorie mapování struktury D. Gentnerové
 • vymezení problému, problémová situace, problém a konflikt
 • klasifikace problémů: implicitně a explicitně zadané, dobře a špatně strukturované
 • algoritmy a heuristiky, hypotézy a strategie
 • fáze řešení problémů
 • funkce konvergentního a divergentního myšlení v řešení problémů
 • vliv representace problému na řešení, ?jazyky myšlení?
 • přístupy zkoumající myšlení jako řešení problémů: Wurzburská škola (zpětná introspekce), gestaltpsychologie (restrukturace, vhled, Kohler, Wertheimer), počítačové modelování strategií řešení problémů (Newel, Simon), kognitivní psychologie (Sternberg)

9. blok: KATEGORIE VÝZNAMU V PSYCHOLOGII

 • vymezení kategorií významu a znaku v psychologii
 • sémiotické soustavy znaků: Buhler, Peirce, L. von Bertallanfy, verbální a neverbální soustavy znaků
 • rozlišení znaku a symbolu, vlastnosti symbolů, zkušenostní základ symbolů
 • pojetí symbolu ve Freudově psychoanalýze a v Jungově hlubinné psychologii
 • oblasti výskytu symbolů: symboly ve snech, symboly v psychopatologii a v psychoterapii, symboly v pohádkách, symbol a hra
 • význam a pojem, význam a smysl
 • složky významu: denotativní a konotativní, metoda sémantického diferenciálu (Osgood)
 • pojetí významu v kognitivní psychologii
 • význam z hlediska narativní psychologie, Brunerova kritika pojetí významu v kognitivní psychologii

10. blok: JAZYK A ŘEČ V PSYCHOLOGII

 • rozlišení jazyka (systému, kódu) a řeči (konkrétního aktu)
 • úrovně jazyka: syntaktické jednotky / slovní významotvorné jednotky (morfémy) / zvuky (fonémy)
 • řečové procesy: produkce a porozumění
 • jazyková kompetence a performance, rozlišení hlubinných a povrchových struktur
 • osvojování řeči: na rovině fonémů / slov / syntaktických struktur
 • tři funkce řeči podle Buhlera: exprese (symptom) ? zobrazení (symbol) ? apel (sygnál)
 • Jakobsonovo schéma komunikačního aktu: zdroj ? adresát ? sdělení ? kód ? kanál ? kontext
 • teorie relevance (Sperber, Wilson), funkce kontextu adresáta, relevance sdělení, ?iluze porozumění?
 • Vygotského pojetí vnitřní řeči, Fodorovo pojetí mentálního jazyka
 • Skinnerovo pojetí verbálního chování, Chomského pojetí syntaktických struktur, Jakobsonovo pojetí dvou aspektů jazyka

Podmínky absolvování kursu

a) Zápočet ? zápočtová práce (viz 2. blok: způsoby konceptualizace v obecné psychologii)

b) Zkouška - vědomostní písemný test k probraným tématům

Začlenění kursu

V souladu s obsahem a smyslem Obecné psychologie, by tento kurs měl být, podobně jako jeho pokračování ve druhém semestru, obecným základem pro většinu dalších teoretických i aplikovaných disciplín. Jednoznačnou prerekvizitou je pro tyto kursy: Obecná psychologie II a Přehled psychologických systémů.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (07.05.2009)