SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Exercises in Experimental Psychology - OBPS13087
Title: Praktika z experimentální psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2010
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (25)
summer:unknown / unknown (25)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Classification: Psychology > Psychology, Clinical Psychology, Communication, External Subjects, Foundations of Psychology, General Subjects, Seminars and Student Papers, Educational Psychology, Practice and Practical Training, Psychology of Work and Organization, Special Fields of Psychology, Social Psychology, Supplementary Courses
Pre-requisite : OBPS13001
Is interchangeable with: OBPS13117
Aim of the course - Czech

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními experimentálními metodami používanými při získávání psychologických poznatků.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (06.05.2009)
Literature - Czech

Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál.

Cumminsová, D.D. (2006). Záhady experimentální psychologie. Praha: Portál.

Šesták, Z. (2000). Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia.

Kosslyn, S.M., Rosenberg, R.S. (2001). Psychology: The Brain, The Person, The World. Boston: Allyn & Bacon.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (06.05.2009)
Syllabus - Czech

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními metodami, které se používají při získávání psychologických poznatků. Vybírány jsou takové metody, které je možné demonstrovat v učebně, to znamená že nevyžadují specializované přístroje a studenti si tyto experimenty mohou zkoušet doma.

Tématicky kurz čerpá z kognitivně psychologických témat, která jsou probírána v rámci Obecné psychologie, tj. zejména vnímání, pozornost, paměť a učení, což jsou zároveň témata relevantní pro možné budoucí pedagogickopsychologické aplikace. Jsou zmiňovány i experimenty týkající se psychologie osobnosti a sociální psychologie (IAT, priming, teorie her).

U studentů kurz klade důraz na kritické myšlení při promýšlení experimentu ? ať již při kritické četbě publikovaných výzkumů, nebo při návrhu vlastních projektů. Jako pomůcka pro zpracování odborných textů je prezentována metoda QALMRI (Kosslyn & Rosenberg, 2001).

Jednotlivé přednášky

? Úvod, základní metodologické pojmy

? Experiment a jiné metody získávání psychologických dat

? Druhy proměnných: závislé, nezávislé

? Nežádoucí proměnné, jejich eliminace

? Vědecká publikace, QALMRI recenze

? Struktura vědecké práce (IMRAD)

? Jak se rodí vědecký článek; odborné časopisy.

? Logická struktura QALMRI

? Příklad QALMRI

? Vnímání, zrakové iluze

? Interaktivní prezentace iluzí, jejich vysvětlení.

? Müller-Lyerova iluze

? Ebbinghausova iluze, souvislosti s koordinací oko-ruka

? Adelsonova iluze, role kontrastu při vnímání

? Detail vs Celek

? Teorie rozpoznávání obrazců (pattern recognition): teorie šablon, teorie rysů

? Teorie integrace vlastností

? Neisserův experiment (1964), Navonovy experimenty (1977)

? Zrakové vyhledávání (visual search)

? Druhy vyhledávání, faktory obtížnosti ? analýza úkolu

? Aplikace teorie intergrace vlastností, nové přístupy

? Distribuovaná pozornost

? Exkurze do psychologické laboratoře

? Sledování očních pohybů, praktické ukázky

? Stavba oka, vlastnosti obrazu získaného okem

? Vztah zaměření pohledu a pozornosti

? Sluchové vnímání a pozornost

? Cocktail party effect, shadowing task, dichotic listening

? Ukázky experimentálních metod

? Vztah k poruchám pozornosti, schizofrenii

? Paměť na tváře

? Paměť na tváře jako specifický fenomén

? Test rekognice tváří

? Paměť na tváře v experimentální a klinické psychologii

? Paměť, senzorická paměť

? Modely paměti (Atkinson & Shiffrin), pracovní paměť (Baddeley)

? Demonstrace senzorické paměti (Sperling)

? Trvalost vzpomínek, experimenty se zkreslováním vzpomínek (Loftusová)

? Mentální reprezentace, mentální představy

? Základní termíny a přístupy (Paivio, Kosslyn, Pylyshyn)

? Mentální rotace (Shepard)

? Asociace

? Asociační experiment ? návrh protokolu, využití a meze

? Priming

? Implicitní asociační test, interpretace výsledků

? Teorie her, vězňovo dilema

? Teorie her v psychologii a biologii

? Vězňovo dilema, vlastnosti výplatní matice

? Ukázka teorie her

? Závěr ? prezentace experimentů a recenzí

? Prezentace prací studentů před třídou

? Experimenty ? záměr, metody, výsledky, omezení

? QALMRI recenze ? motivace, struktura QALMRI, diskuze

3) Začlenění kurzu (rozepsat na půl stránky až stránku oficiální či neoficiální interdisciplinární vazby kurzu: na jaké kurzy navazuje a v čem; pro jaké kurzy je průpravou a v čem; s jakými kurzy se doplňuje a v čem; včetně případných problémů či návrhů na jejich řešení)

Kurz vychází z témat probíraných v rámci Obecné psychologie I a přibližuje způsoby, jak jsou zkoumány vybrané otázky zejména kognitivní psychologie: vnímání, pozornost, paměť a učení. Náplň kurzu jednak rozšiřuje teoretický výklad o těchto tématech, jednak se snaží prakticky ilustrovat probírané problémy.

Výhodou jsou základní statistické znalosti a zkušenosti se zpracováním dat. Zde kurz tématicky navazuje na kurz Statistika pro psychology.

Cílem je vést studenty ke kritickému studiu odborných textů, jsou seznámeni se strukturou vědecké práce. Zde se kurz blíží probírané látce z Teorie psychologického výzkumu. Zároveň se klade důraz na četbu zahraniční experimentální literatury, kde by byl vhodnou předchozí průpravou kurz seznamující se základními odbornými termíny v angličtině.

Kurz zaměřený na experimentální výzkum a podporující vlastní výzkumy může být pro studenty inspirací při volbě témat bakalářských prací.

Last update: VIKTORO/PEDF.CUNI.CZ (06.05.2009)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html