PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FP-Seminář filosofie - RETKN7021
Anglický název: Philosophy Seminar 2
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 5
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/12, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Třída: povinný
Prerekvizity : RETKN7032
Rozvrh   
Anotace

Seminář uvádí studenty do metodologie filosofické práce a seznamuje účastníky s problematikou současné
filosofické diskuse. Jde především o témata jako fenomenologie, fundamentální ontologie, hermeneutika, filosofie
jazyka a postmoderní diskuse. Studenti čtou primární i sekundární prameny klasiků disciplíny. Předpokládá se
rámcová znalost dějin filosofie 19. a 20. stol. a na příkladu jednoho autora a jednoho textu se má student
analogicky naučit pracovat s dalšími filosofickými texty. Zvláštní důraz je kladen na četbu nebo alespoň komparaci
textu v jazyce originálu (zpravidla němčina, francouzština nebo angličtina). Předpokladem zápočtu je seminární
práce na související téma o rozsahu cca 10 stran.

Příklad struktury předmětu
(četba: P. Ricoeur: O sobě samém jako o jiném):

1) Otázka ipseity
2) Rozbité cogito
3) Osobní identita
4) Narativní identita
5) Starostlivost a norma
6) Úcta a konflikt
7) Ipseita a jinakost
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Literatura

Dle zaměření semináře se volí výběr z příslušných textů daného autora nebo tématu. Např.:

CANIVEZ, Patrice. L’éthique et le soi chez Paul Ricoeur : Huit études sur Soi‐même comme un autre. (en coll. avec Lambros Couloubaritsis), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2013

FUCHS, Jean‐Pierre. Une lecture de „Soi‐meme comme un autre“ de Paul Ricoeur. in: Metanoia, 2/3 (1995), str. 129‐137.

KARFÍK, Filip. Ricoeurova „hermeneutika sebe“, in: Kritický sborník, 1993/4, str. 41‐48; 1994/1, str. 52‐62.

Další doporučená literatura a studijní pomůcky:

CORETH, Emerich, Peter EHLEN, Gerd HAEFFNER a Friedo RICKEN, ed. Filosofie 20. století. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2006. Dějiny filosofie. ISBN 80-7182-209-4.

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek] [online]. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Herrmann, 1997

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

NIDA-RÜMELIN, Julian. Slovník současných filosofů. Praha: Garamond, 2001. ISBN 80-86379-29-9.

KOHÁK, Erazim. Jan Patočka: filosofický životopis. Jinočany: H & H, 1993. Profily. ISBN 80-85787-21-0.

FRANK, Manfred. Co je neostrukturalismus?. Praha: SOFIS, 2000. ISBN 80-902785-1-5.

HAAR, Michel. La philosophie française entre phénoménologie et métaphysique. Paris: Presses universitaires de France, 1999. Perspectives critiques. ISBN 2-13-049752-7.

PEREGRIN, Jaroslav, ed. Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů). Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-102-8.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Metody výuky

Úryvky filosofických textů 19. a 20. stol. jsou vystaveny na moodlu spolu s pokyny k jejich výkladu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=573

Přístup pro hosty: "Absolutní Duch"

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (21.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK