PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
FPV1-Filosofie 2 - RETKN7032
Anglický název: Philosophy 2
Zajišťuje: Katedra filosofie (27-F)
Fakulta: Evangelická teologická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jan Kranát, Ph.D.
Třída: povinně volitelný
Je prerekvizitou pro: RETKN7021
Rozvrh ZS   
Anotace

Přednáška má povahu repetitoria, jejím prvním, nikoli však hlavním, cílem je tedy zopakovat obtížnější otázky ke 2.
souborné zkoušce z filosofie. Hlavním cílem je však dovést účastníky k porozumění základním otázkám moderní
filosofie, na jehož základě budou schopni dalšího samostatného studia. Během přednášky jsou rovněž čteny a
komentovány krátké, náročnější texty nebo výňatky z děl, které mají posluchače uvést k samostatné četbě.

Struktura předmětu

1) 20. století ve filosofii
2) Husserlova fenomenologie
3) Husserlovo pojetí krize věd
4) Heideggerova fundamentální ontologie
5) Návrat filosofických dějin
6) Hans-Georg Gadamer
7) Pozdní Wittgenstein, jazykové hry
8) Americká postanalytická filosofie
9) Jan Patočka – kacířská filosofie dějin
10) Asubjektivní fenomenologie
Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Literatura

PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek] [online]. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Herrmann, 1997

FIGAL, Günter. Úvod do Heideggera. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1553-2.

RICŒUR, Paul. Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu. Bratislava: Archa, 1997. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7115-101-7.

HUŠEK, Vít. Symbol ve filosofii Paula Ricoeura. Svitavy: Trinitas, 2004. Studium. ISBN 80-86036-89-8.

PEREGRIN, Jaroslav, ed. Obrat k jazyku: druhé kolo : (jazyk, myšlení a svět v názorech postanalytických filosofů). Praha: Filosofia, 1998. ISBN 80-7007-102-8.

GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: OIKOYMENH, 1997. Oikúmené. ISBN 80-86005-43-7.

PETŘÍČEK, Miroslav. Předmluva, která nechce být návodem ke čtení, in: DERRIDA, Jacques. Texty k dekonstrukci: práce z let 1967-72. Bratislava: Archa, 1993. ISBN 80-7115-046-0.

NOVOTNÝ, Karel. O povaze jevů: úvod do současné fenomenologie ve Francii. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. Studie. ISBN 978-80-87378-64-9.

KOHÁK, Erazim. Jan Patočka: filosofický životopis. Jinočany: H & H, 1993. Profily. ISBN 80-85787-21-0.

KRANÁT, Jan. Filosofie na přelomu tisíciletí: stručný pohled na léta devadesátá a hlavní proudy dneška. In: Teologická reflexe. 2005, 1, 5-22. ISSN 1211-1872.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Metody výuky

Na moodlu jsou vystavena excerpta přednášek, úryvky textů jednotlivých autorů spolu s pokyny k jejich výkladu.

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
Studijní opory

https://moodle.etf.cuni.cz/moodle/course/view.php?id=427

Poslední úprava: Maturová Klára, Mgr. (22.06.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK