PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogika a pedagogika sportu - PPPD223K
Anglický název: Pedagogy, Pedagogy of Sport
Zajišťuje: Katedra společenskovědního základu v kinantropologii (51-300000)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:12/0, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Jasanská
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Záměnnost : PPPD223
Je neslučitelnost pro: PPPD223
Je záměnnost pro: PPPD223
Ve slož. prerekvizitě: PPPD224K
Anotace -
Předmět tvoří univerzitní základ teorie a praxe edukačního procesu v přípravě učitelů tělesné výchovy, trenérů jednotlivých sportů, pracovníků fyzioterapie, učitelů pro mládež vyžadující zvláštní péči aj. profesí.
Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (11.12.2019)
Cíl předmětu -

Studenti by po absolvování předmětu měli rozumět významu a postavení pedagogiky, resp. pedagogiky sportu v současné společnosti. Dále by měli znát základní pedagogické zásady jako je i umět aplikovat ve výuce tělesné výchovy, případně v procesu sportovního tréninku. Studenti by měli být schopni vybrat ze svého osobního kompetenčního portfolia adekvátní metody a postupy pro různé edukační situace. Studenti by dále měli dokázat volit adekvátní pedagogické postupy s ohledem na ontogenetické stadium dané skupiny. V neposlední řadě je cílem předmětu ozřejmit studentům důležitost celoživotního a neustávajícího procesu edukace.

Konrétní očekávané výstupy:

- student chápe význam pedagogiky jako i podoboru pedagogiky sportu pro současnou i budoucí společnost

- student rozumí procesu socializace a jeho vlivu na mladého člověka, umí odlišit jednotlivá stadia procesu socializace

- student se orientuje v pedagogické terminologii a aktivně ji užívá

- student identifikuje problémy, které mohou nastat v edukačním procesu

- student se kriticky vyjadřuje k aktuálním společenským otázkám z hlediska pedagogiky

- student je schopen uplatňovat hlavní pedagogické principy a didaktické zásady

- student v rámci edukačního procesu vhodně komunikuje

- student dovede kriticky zhodnotit význam volného času pro jednotlivce i současnou společnost

- student dovede kriticky zhodnotit význam prožitku v edukačním procesu

- student se orientuje v legislativním nastavení edukačního procesu

- student dovede připravit vhodný edukační program či jeho části

.

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (29.05.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Zápočet: písemný test

Zkouška: ústní forma

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (10.12.2019)
Literatura

JANSA, P. Pedagogika sportu [online]. V Praze: Karolinum, 2012 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2026-8.

JANSA, Petr a Josef DOVALIL. Sportovní příprava: vybrané teoretické obory : stručné dějiny tělesné výchovy a sportu, základy pedagogiky a psychologie sportu, fyziologie sportu, sportovní trénink, sport zdravotně postižených, sport a doping, úrazy ve sportu a první pomoc, základy sportovní regenerace a rehabilitace, sportovní management. Praha: Q-art, 2007. ISBN 80-903280-8-3.

DVOŘÁČEK, Jiří. Základy pedagogiky. V Praze: Oeconomica, 2014. Vysokoškolská učebnice. ISBN 978-80-245-2014-8.

JANSA, Petr. Komparace názorů a postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu [online]. Praha: Karolinum, 2014 [cit. 2018-02-05]. ISBN 978-80-246-2444-0.

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Požadavky ke zkoušce -
p>Okruhy ke zkoušce z předmětu Pedagogika, pedagogika sportu (PPPD223)

Bakalářské studium

1. Výchova a vzdělávání ve starověku

2. Církevní školy a rytířská výchova

3. Scholastika a středověké univerzity

4. Pedagogika J. A. Komenského

5. Pedagogika T. Locka

6. Pedagogika J. J. Rousseaua

7. Pedagogický systém J. F. Herbarta a herbartismus

8. Filantropismus

9. Přínos M. Tyrše a Sokola

10. Pragmatická pedagogika

11. Pedagogika G. Héberta

12. Alternativní školy

13. Obecná východiska a hlavní znaky pedagogiky, členění pedagogiky, základní pojmy tradiční a moderní pedagogiky

14. Kurikulární zabezpečení edukačního procesu v ČR a jeho změny od roku 1989

15. Žák jako subjekt řízený a učitel jako subjekt řídící (postavení, prestiž, kompetence, typologie atd.)

16. Zásady, metody, úkoly a cíle v tělesné výchově

17. Sportovní a olympijská výchova, fair-play

18. Ontogeneze a její periodizace

19. Mladší školní věk a sport

20. Starší školní věk a sport

21. Adolescence a sport

22. Sport v dospělosti

23. Vývoj pedagogiky sportu

24. Pedagogika volného času

25. Zážitková pedagogika

26. Komunikace z pohledu pedagogiky

27. Paměť

28. Učení - cvičení, klasické podmiňování, operativní podmiňování, učení vhledem, aha-zážitek

29. Motorické učení

30. Kognitivní učení

31. Sociální učení

32. Metody pedagogického výzkumu

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Sylabus -

Témata přednášek a seminářů:

Význam pedagogiky v kontextu současného společenského vývoje

Historické kořeny vzniku pedagogiky

Základní pedagogické pojmy

Faktory vývoje a ontogeneze člověka

Struktura edukačních procesů

Základy pedagogiky sportu

Výzkumné metody v pedagogice sportu

Výchova v antice

Křesťanská výchova

Renesanční a humanistická pedagogika

Alternativní a inovační pedagogické koncepce

Sportovní aktivity jako socializační prostředek dětí a mládeže

Úvod do motorického učení

Základy pedagogické diagnostiky

Poslední úprava: Krupková Dominika, Mgr. (13.10.2022)
Studijní opory -

Přednášky předmětu Pedagogika a pedagogika sportu jsou uskutečňovány v prostředí MS Teams.

Název týmu: Pedagogika a pedagogika sportu (PPPD223K)

Kód týmu: 00lnzu9

Odkaz na tým: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9c0f4245664f421e9212a47f92bd3010%40thread.tacv2/conversations?groupId=2629121b-657a-47c6-9935-beaeb4094b69&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

Studijní materiály (prezentace přednášek, odkazy na literaturu, kontrolní testy z jednotlivých bloků, kompendium otázek, krátká videa s výběrem z přednášek  atp.) jsou dostupné v prostředí Moodle.

Název kurzu: Pedagogika - bakalářské studium na FTVS UK

Odkaz na kurz: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=4988

Poslední úprava: Kotlík Kamil, PhDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK