Demonstrace - klinická praxe I - PFYZ088
Anglický název: Demonstration - Clinical Practice I
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 80 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: PFYZ052
Je prerekvizitou pro: PFYZ095
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Cílem praktické výuky je aplikovat a dále zdokonalovat znalosti a dovednosti potřebné pro práci fyzioterapeuta, a to pod přímým vedením odborného asistenta (vyučujícího). Těžiště předmětu je v práci s pacientem, v aplikaci znalostí a dovedností z dalších praktických a teoretických předmětů, aplikace teoretických a praktických dovedností získaných v Bc. studiu. Předmět má za cíl sjednotit praktické dovednosti studentů a následně pracovat s terapeutickými technikami. Studenti jsou vedeni ke zpracování diferenciální diagnostiky, práce se zdravotnickou dokumentací, tvorbě krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního plánu pro daného pacienta. Velký důraz je při výuce kladen na postupy v duchu EBP (Evidence Based Physiotherapy. Jednotlivé části obsahu výuky se velmi úzce prolínají, nelze je tedy od sebe dělit.
Poslední úprava: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje schopnost posoudit kvalitativní odchylky od fyziologie pohybového projevu na detailní úrovni
  • prokazuje schopnost vytvářet diferenciální rozvahu dané klinické problematiky
  • prokazuje schopnost aplikovat specifické diagnostické testy
  • prokazuje schopnost korigovat pohybový projev pacienta ve složitých pohybových vzorech
  • prokazuje schopnost aplikovat složitější terapeutické postupy učené v rámci magisterského studia
  • prokazuje schopnost vytvářet kompletní návrh terapeutického postupu včetně fyzikální terapie a schopnost prezentovat problematiku pacienta před kolegy
  • prokazuje pochopení důležitosti multioborové spolupráce v týmové spolupráci a schopnosti vést odborný kolektiv za cílem řešení problému daného pacienta

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (20.09.2020)
Literatura

LEWIT, K. Manipulační léčba, Sdělovací technika, spol.sro, 2003. ISBN: 80-86645-04-5.

SIMONS, D., TRAVELL, J.G., SOMONS L.S., CUMMINGS, B. Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2-Volume Set), Lippincott Williams & Wilkins. 1998, ISBN-10: 0683307711, ISBN-13: 978-0683307719, Edition: 2.

LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine. Lippincott Williams & Wilkins; 1st edition. 1996. ISBN-10: 068305032X.ISBN-13: 978-0683050325.

GROSS, J. M. , FETTO, J. , ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Triton. 2005. ISBN 80-7254-720-8.

HILLEGASS, E. Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy Hardcover. 4. ed., Saunders 2016, ISBN-10: 03234305462016RICHTER, P., HEBGEN, E.: Spouštěcí body a funkční svalové řetězce v osteopatii a manuální terapii. Pragma, 2011.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén 2009. ISBN 978 - 80 -7262-657-1.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapuety. FTK Olomouc, 2003. ISBN 80-244-0625.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

VÉLE, F. Kineziologie, Praha: Triton, 2006.

Poslední úprava: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (09.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:
- 100% aktivní účast na praktické výuce
- zpracování dokumentace (protokolu) dle zadání na počátku semestru

Požadavky na zkoušku:
- praktická a ústní zkouška
- sestavení kineziologické rozvahy nad zadaným "fiktivním" pacientem
- navržení diagnostického a terapeutického plánu pro zadaného "fiktivního" pacienta
- praktické předvedení diagnostických a terapeutických postupů na zadané téma

Poslední úprava: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2022)
Sylabus

1. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro krční páteř + základní terapeutické techniky
2. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro hrudní páteř a žebra + základní terapeutické techniky
3. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro horní končetiny + základní terapeutické techniky
4. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro bederní páteř a pánev + základní terapeutické techniky
5. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro dolní končetiny + základní terapeutické techniky
6. opakování a korekce prováděných diagnostických postupů pro měkké tkáně + základní terapeutické techniky

Poslední úprava: Malá Jitka, PhDr. Mgr., Ph.D. (11.10.2022)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3152

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)