PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Demonstrace - klinická praxe II - PFYZ095
Anglický název: Demonstration - Clinical Practice II
Zajišťuje: Katedra fyzioterapie (51-300400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Milan Martínek, Ph.D.
PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
PhDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Prerekvizity : PFYZ088
Je prerekvizitou pro: PFYZ639
Anotace -
Předmět navazuje na výuku v předmětu „Demonstrace – klinická praxe I“. Cílem praktické výuky je aplikovat a dále prohlubovat znalosti a dovednosti do praxe tj. do práce fyzioterapeuta, a to pod přímým vedením odborného asistenta (vyučujícího). Těžiště předmětu je v práci s pacientem, v aplikaci nových znalostí a dovedností z dalších praktických a teoretických předmětů. Součástí předmětu je také demonstrace pacientů vyučujícím, zpracování diferenciální diagnostiky, práce se zdravotnickou dokumentací, tvorba krátkodobého i dlouhodobého rehabilitačního plánu studentem pro daného pacienta. Velký důraz při výuce je kladen na postupy v duchu EBP (Evidence Based Physiotherapy) Jednotlivé části obsahu výuky se velmi úzce prolínají, nelze je tedy od sebe dělit.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (14.05.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

 • prokazuje praktickou znalost základních klinických diagnostických postupů pro hodnocení poruch pohybového aparátu
 • prokazuje praktickou znalost základních terapeutických postupů pro řešení dysfunkcí pohybového aparátu
 • je schopen, dle aktuálního zdravotního stavu pacienta, navrhnout a provést vhodný diagnostický a terapeutický postup
 • prokazuje schopnost aplikace teoretický získaných vědomostí z předmětů pregraduálního bakalářského studia
 • prokazuje schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností z ostatních klinických předmětů magisterského studia fyzioterapie
 • je schopen navrhnout vhodný postup fyzikální terapie v kontextu daného pacienta
 • je schopen provést adekvátní záznam diagnostiky a terapie do zdravotnické dokumentace
 • je schopen komunikace s ostatními odborníky v kontextu řešeného pacienta
 • prokazuje schopnost pracovat se zdravotnickou dokumentací, včetně výstupů zobrazovacích metod

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (14.01.2021)
Literatura

GROSS, J. M. , FETTO, J. , ROSEN, E. Vyšetření pohybového aparátu. Triton. 2005. ISBN 80-7254-720-8.

HAMILL, J., KNUTZEN, K. Biomechanical Basis of Human Movement. Lippincott Williams & Wilkins, 2009, ISBN 0781791286.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume One The Upper Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2007, ISBN 0-443-1035-0.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume Two The Lower Limb. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2002, ISBN 0-443-03618-7.

KAPANDJI, I. A. The Physiology of the Joints: Volume three The Trunk and Vertebral Column. 6th edition, London: Churchill Livingstone, 2004, ISBN 0-44-012019-1.

KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén 2009. ISBN 978 - 80 -7262-657-1.

LATASH, M. Neurophysiological Basis of Movement. Champaign: Human Kinetics, 1998, ISBN 0 - 88011 - 756 - 7.

LEWIT, K. Manipulační léčba, Sdělovací technika, spol.sro, 2003. ISBN: 80-86645-04-5.

LIEBENSON, C. Rehabilitation of the spine. Lippincott Williams & Wilkins; 1st edition. 1996. ISBN-10: 068305032X.ISBN-13: 978-0683050325.

OPAVSKÝ, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapuety. FTK Olomouc, 2003, ISBN 80-244-0625.

RICHTER, P., HEBGEN, E. Spouštěcí body a funkční svalové řetězce v osteopatii a manuální terapii. Pragma, 2011.

SIMEON, N. A. The Concise Book of Trigger Points. Lotus Publishing, 2008, ISBN 978 1 905367 12 2.

SIMONS, D., TRAVELL, J. G., SOMONS L. S., CUMMINGS, B. Travell & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual (2-Volume Set), Lippincott Williams & Wilkins. 1998, ISBN-10: 0683307711, ISBN-13: 978-0683307719, Edition: 2.

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

 • 100% aktivní účast na praktické výuce

Požadavky ke zkoušce:

 • ústní a praktická zkouška
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Praktická výuka je především cílena k:

Zpracování zdravotnické dokumentace pacienta, vlastní práci s pacientem - vyšetření včetně diferenciální rozvahy, terapie, demonstrace terapie a zhodnocení efektu provedené terapie, vytvoření vhodného rehabilitačního plánu včetně autoterapie a návrhu indikace fyzikální terapie, zpracování záznamu o proběhlé rehabilitaci, včetně aplikace záznamu dle aktuálního seznamu zdravotních výkonů.

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=9732

Poslední úprava: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK