PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Terapie posturálních poruch - Brügger koncept I - PFYZ052
Anglický název: Therapy of Postural Disorders - Brügger Concept I
Zajišťuje: Fyzioterapie (51-500400)
Fakulta: Fakulta tělesné výchovy a sportu
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 28 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (0)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Kategorizace předmětu: Sport > Rehabilitace
Korekvizity : PFYZ088
Záměnnost : PFYZ234
Je prerekvizitou pro: PFYZ096
Je záměnnost pro: PFYZ234
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Náplní předmětu je koncept Diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému dle Brüggera. Cílem výuky je získat základní znalosti z diagnostických a terapeutických postupů dle Brüggerova konceptu, dále potom dovednosti se zřetelem k trupu.
Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Cíl předmětu

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvování:

  • prokazuje pokročilou znalost principů konceptu dle Brüggera
  • prokazuje dovednost v aplikaci vyšetřovacích a terapeutických postupů dle Brüggera s hlavním zřetelem k trupu

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (21.09.2020)
Literatura

PAVLU, D. Cvičení s Thera-Bandem se zřetelem k Brüggerově konceptu. Brno: CERM, 2004. 99s. ISBN 80-7204-334-X.

PAVLU, D. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody I. Brno. CERM 2003, 240 s. ISBN80-7204-312-9.

PAVLU, D. Cvičení se Sanctbandem. Svítání : Olomouc 2014. 347s. ISBN 978-80-87419-37-3

PAVLU D., PETAK-KRUEGE, S., JANDA, V. (2017) Brügger-Methods for Postural Correction. In Liebenson, C.: Rehabilitation of the Spine. Williams and Wilkins, pp.352-368.

PAVLU, D. Sanctband - Resistance Training. Sanctuary Health, Malajsia, 2015.

ROCK, C-M., PETAK-KRUEGER, S. Agisticko-excentrické kontrakční postupy k ovlivnění funkčních poruch pohybového systému. Zürich : Brügger; Benglen : Verlag, 2000. 144 s. ISBN 3-905407-01-9.

Poslední úprava: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky na zápočet:

  • 100 % aktivní účast na praktické výuce
Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Sylabus

Cvičení:

1. Úvod do konceptu „Diagnostiky a terapie funkčních onemocnění dle Brüggera“, neurofyziologické podklady.

2. Model ozubených kol a jeho význam pro vzpřímeného držení těla.

3. Polohování - význam, aplikace

4. Pojmy a konstrukce vzpřímeného držení těla v sedu

5. Základní funkční test Th5-pružen

6. Osový orgán, obloukové systémy na hrudníku

7. ADL postupy se zřetelem k Brüggerovu konceptu

8. Funkční skupina břišních svalů, funkční synergismus

9. Úvod do cvičení s využitím elastického odporu

10. Úvod do funkční diagnostiky, úvod k AEK postupům

11. Základní terapeutické postupy ve vztahu k trupu

12. Terapie OGE, aplikace horké role

13. ADL postupy ke zlepšení stability trupu

14. Dílčí vyšetření trupu. Pozice sedu ve všedním dni, možnosti využití pomůcek pro korekci sedu

Poslední úprava: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Studijní opory

Studijní opory:

  • při běžném způsobu výuky viz "Sylabus"
  • při distančním a hybridním způsobu výuky online platforma ZOOM (MS Teams) s podporou kurzu v Moodle2, nebude-li vyučujícím sděleno jinak

Moodle: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3300

Poslední úprava: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK