PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk a společnost s didaktikou a praxí II - OPMN0O167A
Anglický název: Human Being and Society with teaching methodology and practice II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: 72 / 73 (72)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0O161A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N175A
Je záměnnost pro: OKMN0O167A
Anotace -
Přednáška je zaměřena na shrnutí a ucelení poznatků společenských věd, které jsou předpokladem pro didaktickou analýzu socio ekonomických témat geografie vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. V seminářích se na vybraných společenskovědních tématech (učiva socio ekonomické geografie a finanční gramotnosti) studenti seznamují s ukázkami různých metod práce, vyhodnocují jejich cíle a hledají další možnosti rozvíjení požadovaných dovedností u žáků.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (05.10.2020)
Deskriptory

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Realizace a reflexe náslechů

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

 8 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu           

Studium doporučené literatury        

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

15 hodin
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (30.01.2024)
Literatura

Pasch, M. (2005). Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál.

Dvořáková,M.; Dvořák,D.(2005). Společenskovědní vzdělávání. In. V. Spilková a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál.

Dvořáková, M; Stará, J. (2010): Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus.

DOPORUČENÁ LITERATURA

Dvořáková, M. (2021). Odkud se berou?  Dětská pojetí oběhu peněz. Pedagogika. 71(2), 221-238

Dvořák, D. & Dvořáková, M. (2018). Kurikulární reformy v anglofonních zemích: tři případy proměny historického učiva v primárním vzdělávání.
Orbis scholae, 12(1), 135−157.

Kirste, R. & Schultze. H. & Tworuschka,U.(2002): Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Sylabus

1. Poznávání místa v čase, kulturněhistorické dědictví, památky jako propojení s minulostí

2. Náslechy ve výuce a jejich reflexe

3. Náslechy ve výuce a jejich reflexe

4. Osídlení české krajiny, předpoklady vzniku sídel a jejich funkce v krajině

5. Orientace v prostoru, konstrukce plánu a kognitivní vývoj dětí mladšího školního věku

6. Mapa, možnosti záznamu výškových poměrů krajiny do map, konkrétní a abstraktní myšlení, demonstrační úlohy

7. Terénní výuka orientace v krajině

8. Přírodní prostředí a hospodářské aktivity člověka, druhy a typy půd, zemědělství a jeho předpoklady

9. Lokalizační faktory průmyslu, ekonomické zdroje v minulosti a dnes

10. Socioekonomická charakteristika okresu

11. Industrializace a urbanizace, jejich ekonomické a sociální důsledky

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (28.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Aktivní účast na seminářích, maximálně 2 povolené absence

Odevzdané  výstupy ze seminářů

odevzdání záznamů a reflexe 2 náslechů hodin předmětu Člověk a jeho svět - vlastivědy ve 4. a 5. ročníku

Složení písemné zkoušky

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (30.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK