PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk a společnost s didaktikou I - OPMN0O161A
Anglický název: Human Being and Society with teaching methodology
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: 80 / 81 (85)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Záměnnost : OKMN0O161A
Je prerekvizitou pro: OPMN0O167A
Je záměnnost pro: OKMN0O161A
Anotace -
Přednáška je zaměřena na shrnutí a ucelení poznatků společenských věd, které jsou předpokladem pro didaktickou analýzu témat vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. V seminářích se na vybraných společenskovědních tématech studenti seznamují s jednotlivými kroky didaktické analýzy, samostatně zpracovávají vybrané téma. Seznamují se s ukázkami různých metod práce se společenskovědními tématy a vyhodnocují jejich cíle.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (05.10.2020)
Deskriptory

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15614

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Příprava na test z historie             

10 hodin

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodinPoslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
Literatura

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

DVOŘÁKOVÁ,M.; DVOŘÁK,D.: Společenskovědní vzdělávání. In. V. Spilková a kol.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005.

DVOŘÁKOVÁ M. Diagnostikování dětských pojetí společnosti studenty učitelství. Orbis Scholae, 7 (1), 101-117.. Orbis scholae, 2013, vol. 2013/ 7, s. 101-117. ISSN 1802-4637.

DAHL, R:  O demokracii.. Praha: Portál 2001.

ČORNEJ P.; POKORNÝ, J.: České dějiny ve zkratce do r. 2004. Praha: Práh. 2007

DVOŘÁKOVÁ, M; STARÁ, J: Společnost 4 a 5 nakladatelství Fraus učebnice a příručka učitele. Plzeň: Fraus 2010.

DVOŘÁKOVÁ,M; DVOŘÁK,D.: Metodická příručka a pracovní sešity 4, 5 k učebnicím vlastivědy. Praha: SPN 2003.

KIRSTE, R.; SCHULTZE. H.; TWORUSCHKA,U.: Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad 2002.

ŘÍCHOVÁ,B.: Úvod do studia politologie. Praha: Portál 2002.

SMITH, A.: Politická filozofie. Praha: Portál 2005.

VEČERKOVÁ, E.; FROLCOVÁ, V.: Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury. Praha: Vyšehrad, 2010.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (05.10.2020)
Sylabus

1. Kurikulum společenských věd v primární škole a jeho problémy; věcné učení a společenské vědy v českém vzdělávání v průběhu 20. století.

2. Analýza různých pojetí společenskovědního vzdělávání v historii i v současnosti v různých vzdělávacích systémech, práce s kurikulem 

3. Pojetí zadaného tématu – práce se staršími i současnými  učebnicemi a požadavky RVP v oblasti Člověk a jeho svět

4. Principy a politické instituce demokracie, současné problémy demokracie 

5. Dětská porozumění politice

6. Didaktická analýza politického učiva v učebnicích

7. Historické myšlení, časová osa, generace a vzpomínky, práce s životopisem

8. Didaktická analýza vybraného historického tématu

9. Badatelská výuka a historické učivo

10.  Badatelská výuka a historické učivo

11. Reflexe problémů společenskovědního vzdělávání v primárním škole

Studijní opory Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5801¬ifyeditingon=1

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet udělen za 80% účast na seminářích, zpracování průběžných úkolů a odevzdání seminární práce

Seminární práce:  návrh zkušenostní výuky k vybranému historickému tématu

Podrobné informace k plnění předmětu a zadání úkolů dostupné na

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15614

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK