PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Člověk a společnost s didaktikou I - OKMN0O161A
Anglický název: Human Being and Society with teaching methodology I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (80)
letní:neurčen / neurčen (80)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Vyučující: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Záměnnost : OPMN0O161A
Je záměnnost pro: OPMN0O161A
Anotace -
Přednáška je zaměřena na shrnutí a ucelení poznatků společenských věd, které jsou předpokladem pro didaktickou analýzu témat vzdělávací oblasti člověk a jeho svět. V seminářích se na vybraných společenskovědních tématech studenti seznamují s ukázkami různých metod práce a vyhodnocují jejich cíle.
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Deskriptory

Celý kurz s podrobnými informacemi k plnění předmětu a zadáním úkolů je dostupný na Moodle

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

 Seminární práce        

20 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin
Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
Literatura

PASCH, M. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005.

HOLEČEK, M.: Zeměpis České republiky -- Učebnice pro střední školy. Praha: Česká geografická společnost,.2009.

HUTCHINGS, M.: Nápady pro vlastivědu. Praha:Portál, 1996.

HOFFMAN, J.: Středověké město. Praha: NLN, 2009.

HORSKÁ,P.; MAUR,Z; MUSIL,J: Vznik velkoměsta. Praha: Paseka, 2002.

MOŽNÝ, I.: Rodina a společnost. Praha:Slon, 2006.

HORSKÝ,J.; SELIGOVÁ,M: Rodina našich předků. Knižnice dějiny a současnost. Praha: NLN, 1996.

KIRSTE, R.; SCHULTZE. H.; TWORUSCHKA,U.: Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002.

FROLEC, V.; Vánoce v české kultuře. Praha: Vyšehrad, 2001.

FROLCOVÁ, V.: Velikonoce v lidové kultuře. Praha: Vyšehrad, 2002.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Sylabus

1. Kurikulum společenských věd v primární škole a jeho problémy

Věcné učení a společenské vědy v českém vzdělávání v průběhu 20. století.

2. Analýza různých pojetí společenskovědního vzdělávání v historii i v současnosti v různých vzdělávacích systémech práce s učebnicemi 

Poznávání místa v čase, kulturněhistorické dědictví, památky jako propojení s minulostí

3. Osídlení české krajiny, předpoklady vzniku sídel a jejich funkce v krajině

4. Orientace v prostoru, konstrukce plánu a kognitivní vývoj dětí mladšího školního věku

5. Mapa, možnosti záznamu výškových poměrů krajiny do map, konkrétní a abstraktní myšlení, demonstrační úlohy

6. Přírodní prostředí a hospodářské aktivity člověka, druhy a typy půd, zemědělství a jeho předpoklady

7. Lokalizační faktory průmyslu, ekonomické zdroje v minulosti a dnes

8. Industrializace a urbanizace, jejich ekonomické a sociální důsledky

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.10.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Studijní oppory v Moodle:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15616

Podmínkou pro zakončení předmětu je

  • odevzdání výstupů podle zadání ve studijní opoře kurzu přes funkci odevzdání úkolu    
  • odevzdání seminární práce Návrh terénní výuky, zadání najdete u tématu č. 8 studijní opory, zde je také ikona  odevzdání úkolu.

Termín pro odevzdání Návrhu terénní výuky je týden před koncem zkouškového období.

Poslední úprava: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (01.11.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK