PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický výzkum - OPMN0N168A
Anglický název: Educational Research
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: 80 / 81 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Kristýna Šejnohová
Prerekvizity : OPMN0N156A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N179A
Je záměnnost pro: OKMN0N168A
Anotace -
Předmět poskytuje vhled do základních přístupů a metod výzkumu ve vzdělávání. Znalosti z předmětu budou využity při řešení diplomového úkolu. Jejich dosažení je potřebné pro vstup do navazujících předmětů vyučovaných v 5. ročníku Příprava a zpracování diplomové práce I a II.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Cíl předmětu

Student bude po ukončení předmětu schopen prokázat základní orientovanost v problematice kvantitativního a kvalitativního přístupu v pedagogickém výzkumu, prokázat dovednost kriticky zhodnotit modelové výzkumné zprávy, koncipovat jednoduchý design pedagogického výzkumu a na modelovém souboru analyzovat data.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Deskriptory

Přímá výuka a zápočtový test: 25 hod; četba odborné literatury, samostudium: 35 hodin; úkoly v moodle: 25 hodin.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Literatura

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 

HENDL, J. Kvalitativního výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005.

RABUŠIC, L., SOUKUP, M., & MAREŠ, P. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). Brno: Masarykova univerzita, 2019. 

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007.

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. 

Greger, D., Simonová, J., Chvál, M., & Straková, J. (Eds.). (2020). Když výzkum mění praxi. Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné zde: https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/publikace/akcni-vyzkum/

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (26.02.2024)
Metody výuky

Přednáška, cvičení, samostudium, skupinová práce, diskuse, analýza dat.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Sylabus

1. Úvod do pedagogického výzkumu (význam, obsah, základní přístupy a pojmy, etika pedagogického výzkumu)

2.   Příprava a plánování kvalitativního výzkumu.

3.  Příprava a plánování kvalitativního výzkumu II.

4. Příprava a plánování kvantitativního výzkumu.

5. Příprava a plánování kvantitativního výzkumu II. Reflexe + opakování.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

1. Docházka na seminářích:
nezískávají se žádné plusové body za docházku;
1 absence je bez ztráty bodu; v případě dalších absencí se počítá minus 3 body za každou absenci- za absenci se počítá i výraznější pozdní příchod či výrazněji dřívější odchod ze semináře.

2. Splnění dvou úkolů (výběr ze tří) vMoodle v požadované kvalitě ve stanoveném termínu (max 5 + 5 bodů). Za pozdní odevzdání úkolu, pokud jej student odevzdá nejdéle 7 dní po uplynutí termínu, může student získat max 2 body /úkol. Úkoly jsou zveřejňovány postupně po odpřednášení příslušných témat. 

3. Závěrečný test (max 15 bodů).

Celkové hodnocení:

25 – 22 bodů: výborně 

21 – 18 bodů: velmi dobře

17 14 bodů: dobře

13 bodů a méně : neuspěl/a

Test se bude konat online ve dvou řádných a jednom opravném termínu. 

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (28.01.2024)
Studijní opory

Moodle podpora zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14503 (bez hesla)

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (28.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK