PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pedagogický výzkum - OKMN0N168A
Anglický název: Educational Research
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Mgr. Barbora Nekardová
Prerekvizity : OKMN0N156A
Záměnnost : OPMN0N168A
Je prerekvizitou pro: OKMN0N179A
Anotace -
Předmět poskytuje vhled do základních přístupů a metod výzkumu ve vzdělávání. Znalosti z předmětu budou využity při řešení diplomového úkolu. Jejich dosažení je potřebné pro vstup do navazujících předmětů vyučovaných v 5. ročníku Příprava a zpracování diplomové práce I a II.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Cíl předmětu

Student bude po ukončení předmětu schopen prokázat základní orientovanost v problematice kvantitativního a kvalitativního přístupu v pedagogickém výzkumu, prokázat dovednost kriticky zhodnotit modelové výzkumné zprávy, koncipovat jednoduchý design pedagogického výzkumu a na modelovém souboru analyzovat data. 
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (29.01.2023)
Deskriptory

Přímá výuka a test: 9 hodin; samostudium a četba odborné literatury: 50 hodin; úkoly v moodle: 25 hodin

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Literatura

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007.

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011. 

Greger, D., Simonová, J., Chvál, M., & Straková, J. (Eds.). (2020). Když výzkum mění praxi. Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. Dostupné zde: https://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/publikace/akcni-vyzkum/

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (26.02.2024)
Metody výuky

Přednáška, cvičení, samostudium, skupinová práce, diskuse, analýza dat.

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Sylabus -

1.  Úvod do pedagogického výzkumu (význam, obsah, základní přístupy a pojmy, etika pedagogického výzkumu; akční učitelský výzkum; kazuistika)

2.   Příprava a plánování kvalitativního výzkumu

3.  Příprava a plánování kvantitativního výzkumu 

4.  Příprava a plánování kvantitativního výzkumu II + společná reflexe

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (30.01.2024)
Podmínky zakončení předmětu

1. Splnění 2 úkolů v Moodle (výběr ze tří) v požadované kvalitě v termínu odevzdání - (lze získat max 5 + 5 bodů). Za pozdní odevzdání úkolu, pokud jej student odevzdá nejdéle 7 dní po uplynutí termínu, může student získat max 2 body /úkol. Úkoly budou zveřejňovány průběžně, vždy po odpřednášení tématu.

2. Závěrečný test (max 15 bodů).

Celkové hodnocení:

22 – 25 bodů: výborně 

18 – 21 bodů: velmi dobře

17 14 bodů: dobře

Méně než 14 bodů: neuspěl/a

Test se bude konat online ve dvou řádných a jednom opravném termínu. 

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (04.02.2024)
Studijní opory

Moodle kurz zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5755 (přihlášení bez hesla)

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (31.01.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK