PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Příprava a zpracování diplomové práce I - OPMN0N179A
Anglický název: Preparation and processing of diploma thesis I
Zajišťuje: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 120 / 81 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Barbora Nekardová
doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Prerekvizity : OPMN0N168A
Je prerekvizitou pro: OPMN0N180A
Anotace -
Cílem předmětu je seznámit studenty se zásadami tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Studenti získávají podporu v oblastech volba a zdůvodnění tématu diplomové práce, stanovení cílů a jejich konkretizace, stanovení výzkumných otázek. Dále studenti posilují své dovednosti v práci s informačními zdroji, a to i z hlediska jejich vyhledávání a etiky. Důsledně uplatňují principy práce s odbornou literaturou v odborných textech. Studenti diskutují výsledky teoretických částí draftů svých diplomových prací, prezentují záměry a teoretická východiska svých diplomových prací.
Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (10.09.2023)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je uvedení do základů zásady tvorby diplomové práce jako vědeckého bádání. Pro studenty je připravena e-learningová podpora, kde najdou prezentace a studijní materiály k četbě.

Výstupy z učení:

- student umí vybrat a analyticky pracovat s odbornou literaturou;

- student umi vytvořit funkční osnovu textu;

- student dokáže napsat ucelený odborný text na zadané téma opřený o argumentaci a zdroje

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Deskriptory

24 hod přímá výuka, 95 hod psaní DP, 40 samostudium odborné literatury dle pokynů vyučujících, 15 plnění úkolů v moodle

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Literatura

Povinná literatura:

American Psychological Association. Style and Grammar Guidelines, 7. vydání. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines

ŠANDEROVÁ, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Slon, 2007. 210 s.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o Vědě. Praha: Akademia, nakladatelství AV

Doporučená literatura:

Bailey, S. (2011). Academic Writing. A Handbook for International Students. London: Routlege.

Čechová, M., Krčmová, M., & Minářová, E. (2008). Současná stylistika. Praha: NLN.

Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. (1999). Jak napsat odborný text. Voznice: Leda.

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997 (orig. Milano 1977).

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Metody výuky

Přednáška, diskuse, samostudium, tvorba odborných textů

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Sylabus -

16.10. JS Smysl a cíle předmětu a diplomové práce, požadavky na diplomové práce, způsob zadávání a doporučený postup řešení diplomové práce, konzultace. 

30. 10. BN Co je odborný text, práce s osnovou

13.11. JS Jak pracovat s literaturou

11.12. BN Jak prezentovat a obhajovat odbornou práci (literature review)

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Úspěšné zakončení předmětu je podmíněno docházkou a aktivní účastí na seminářích. Jsou povolené 2 absence. Povinné je odevzdat návrhu tématu, osnovy, rešerše literatury a stručný popis jednotlivých kapitol. Zároveň je student povinen relevantně okomentovat v moodle odevzdané úkoly 3 svým kolegům/spolustudentům (vylosovaným).

Poslední úprava: Nekardová Barbora, Mgr. (29.10.2023)
Studijní opory

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15252 

Poslední úprava: Stará Jana, doc. PhDr., Ph.D. (16.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK