PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didaktika tělesné výchovy prohlubující - OKB03T406A
Anglický název: Didactics of Physical Education II - deepening
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Šárka Panská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OKB03T503B
Anotace
Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v řízení pohybových činností v mateřské škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Teoretické znalosti se týkají učení a motorického učení, forem pohybových činností v MŠ, metod a stylů v řízení předškolních dětí, možností realizace RVP PV pomocí pohybových činností. Studenti se seznámí s benefity pohybové aktivity, problematikou rané specializace a budou se v prohlubujícím pohledu zabývat didaktickými zásadami při osvojování pohybových dovedností. Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při zajišťování záchrany a dopomoci.
Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Cíl předmětu
Cílem kurzu je prohloubit znalosti a dovednosti v řízení pohybových činností v mateřské škole v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Deskriptory

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 20 hodin

příprava a realizace metodických výstupů:  20

příprava na ZK: 15 hodin

Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Literatura

BOROVÁ, Blanka. Cvičíme s malými dětmi: náměty pro rozvoj pohybových dovedností dětí od 3 do 8 let. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-717-8223-8.

BURIÁNOVÁ, Jana, Věra JAKOUBKOVÁ a Hana NÁDVORNÍKOVÁ. Vedení mateřské školy. Praha: Raabe, 1997-2004.

JAKOUBKOVÁ, Věra, Hana NÁDVORNÍKOVÁ a Jana BURIÁNOVÁ, ed.. Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: Raabe, 2000. ISBN 80-863-0703-4.

RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-718-4659-7.

MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2018.

CHRUDIMSKÝ, J., ŠIMŮNKOVÁ, I., NOVOTNÁ, V., PANSKÁ, Š., ČERNÁ, J.   Gymnastická terminologie. Praha. UK FTVS. 2013. Multimediální učební text. CD- ROM. ISBN 978-80-87647-00-4. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

ChHRUDIMSKÝ, Jan, KRIŠTOFIČ, Jaroslav, MAREK, Jaroslav, VORÁLKOVÁ, Jitka, Gymnastika v obrazech - multimediální učebnice. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149.html

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Gymnastika pro zdravotní a kondiční účely. Praha: ISV. Tělovýchova, 2000. ISBN 80-858-6654-4.

KRIŠTOFIČ, Jaroslav. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1636-4.

NOVOTNÁ, V. PANSKÁ, Š., ŠIMŮNKOVÁ, I. Rytmická gymnastika a pohybová skladba. Praha. UK FTVS. 2011 DVD. ISBN-978-80-86317-83-0. grant FRVŠ 1003, https://ftvs.cuni.cz/FTVS-149-version1-rytmicka_gymnastika_a_pohybova.pdf

SKOPOVÁ, Marie, ZÍTKO. Miroslav. Základní gymnastika. https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1323-version1-zakladni_gymnastika.pdf

Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
Sylabus

Témata:

1) Učení a motorické učení.

2) Formy pohybových činností v mateřské škole.

3) Metody a styly v řízení pohybových činností u předškolních dětí.

4) Možnosti realizace RVP PV pomocí pohybových činností.

5) Benefity pohybové aktivity.

6) Problematika rané specializace.

7) Didaktické zásady při osvojování pohybových dovedností.

Pozn. Při výuce může docházet k fyzickému kontaktu v souladu se správnou metodikou výuky a při zajišťování záchrany a dopomoci.

Poslední úprava: Panská Šárka, Mgr., Ph.D. (08.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK