PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do ekonomie - O01112008
Anglický název: Introduction to Economics
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (40)
letní:neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: O03112009
Vysvětlení: Rok2,Rok3
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Kategorizace předmětu: Ekonomie > Předměty obecného základu
Záměnnost : O03112009, O07112009
Je neslučitelnost pro: OK0612008
Je prerekvizitou pro: O02317015
Je záměnnost pro: OK0612008, O03112009, O07112009
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Kurz obsahuje základy ekonomie. Poskytuje přehled o hlavních směrech ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a v ČR. Obsahuje úvod do mikro a makroekonomie a seznamuje se základními problémy světové ekonomiky. Zahrnuje základy finanční gramotnosti.
Poslední úprava: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Cíl předmětu

Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností vymezených v anotaci

 

Poslední úprava: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Literatura

·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

 

 

Poslední úprava: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (23.01.2013)
Sylabus

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 

Úvod do ekonomie - všeobecný základ

 

01112008 - Úvod do ek.  1. st. ZŠ              Zp

03112009 - Úvod do ek.  2. st. ZŠ a SŠ     Zk

07112009 - Úvod do soc. věd. - ek. MŠ    Zp

 

ZS 2/0    nebo  LS 2/0

 

Základní problémové okruhy:

 

A. Úvod

1. Ekonomie jako věda - předmět a metody zkoumání

 

B. Hlavní směny ekonomického vývoje ve vybraných regionech a základní principy

    jeho hodnocení

2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a  postavení ČR ve světové   

    ekonomice

3. Podstata, průběh a výsledky transformace ekonomiky ČR v tržní hospodářství a hodnocení  

    ekonomického vývoje ČR

 

C. Úvod do mikroekonomie

4. Tržní ekonomika a její podstata. Trh a jeho fungování

5. Podnikání a jeho právní formy. Hospodaření s penězi

 

D. Úvod do makroekonomie

6. Základní makroekonomické kategorie

7. Hospodářské cykly.  Zaměstnanost a nezaměstnanost

8. Peníze, inflace. Bankovní soustava. Cenné papíry a burzy

9. Hospodářská politika, státní rozpočet, daně,

 

E. Úvod do světové ekonomiky

10. Světové hospodářství

11. Mezinárodní ekonomická integrace

12. Evropská unie a členství ČR v EU

 

 

Literatura povinná

 

·   Konečný, Bronislav; Sojka, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie.Praha: Libri, 1996.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: ASPI, 2003.

·   Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia,1998.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

·   KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

·   KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

 

 

 

Literatura doporučená

 

·   Holman, Robert. Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2000.

·   Fuchs, Kamil. Tuleja, Pavel. Základy ekonomie. Ekopres, 2003.

·   Tepper, Tomáš; Kápl, Martin. Peníze a vy. Praha: Prospektrum, 1991, reedice 1994.

·   Slaný, Antonín; Žák, Milan. Hospodářská politika. Praha: C.H. Beck, 1999.

·   Cihelková, Eva a kol. Světová ekonomika.Praha: VŠE, 2001.

·   Jeníček, Vladimír. Globalizace světového hospodářství. Praha: C.H.Beck, 2002.

·   Zahradník, Petr. Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence. Praha: C.H. Beck, 2003.

·   HAD, Miloslav;STACH, Stanislav;URBAN, Luděk. Česká republika v Evropské unii. Praha : Linde, 2006.

·   Syrový, Petr; Novotný, Martin. Osobní a rodinné finance. Praha: Grada Publishing, 2004.

·   SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006.

·   SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4

 

Prezentace 

 

  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Peníze a cena [online]. 11. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/penize-a-cena.html>.
  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Inflace [online]. 09. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/inflace.html>.
  • TICHÁ, Milena. Metodický portál RVP : Digitální učební materiály. Hospodářský cyklus [online]. 15. 06. 2009. [cit. 19. 06. 2009]. ISSN 1802-4785. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/hospodarsky-cyklus.html>.

Další prezentace na metodickém portále RVP

 

Poslední úprava: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (31.01.2013)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou pro získání zápočtu je zpracování a úspěšná prezentace seminárních prací a splnění všech požadavků průběžné kontroly

 

Náměty témat seminárních prácí a základní orientace na literaturu.

 Základy finanční gramotnosti

1. Hospodaření domácnosti

Osobní rozpočet. Vzácnost a obětovaná příležitost. Rozpočet domácnosti. Majetek a závazky domácnosti. Osobní aktiva a osobní pasiva. Životní úroveň. Životní a existenční minimum

 2. Ceny

Trh. Nabídka. Poptávka. Cena. Způsoby stanovení ceny. Cenové "praktiky". Inflace, její podstat a důsledky

 3. Peníze, placení, cenné papíry

Peníze. Hotovostní placení. Bezhotovostní placení. Měna. Deviza. Valuta. Kurz. Cenné papíry peněžního trhu

 4. Finanční trh

Finanční trh - definice. Peněžní a kapitálový trh. Instituce působící na finančním trhu (banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, investiční společnosti a jejich podílové fondy, instituce sloužící k obchodování s cennými papíry, pojišťovny, leasingové společnosti, splátkové společnosti). Ceny produktů na finančním trhu

 5. Finanční produkty

Kam lze peníze uložit (bankovní vklady, stavební spoření, penzijní připojištění, cenné papíry - úvěrové, majetkové).

Kde je možné peníze vypůjčit (účelové a neúčelové úvěry občanům, úvěry podnikatelům, finanční leasing, splátkový prodej).

Pojištění (životní pojištění, pojištění majetku, pojištění odpovědnosti)

 6. Finanční plánování

Finanční plán.

Zajištění rizik.

Investování - jak zvýšit naše příjmy v budoucnosti (výnos - riziko - likvidita, investování s nižším a vyšším rizikem, kombinace produktů).

Jak řešit deficit domácího rozpočtu (dobré a špatné dluhy, snížení výdajů, zvýšení příjmů).

Ochrana spotřebitele.

 

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2.

KLÍNSKÝ, P. a kol. Finanční gramotnost : obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. ISBN  978-80-87063-13-2. [online]. [cit. 2009-18-5].  Dostupné z WWW: <http://vuppraha.cz/soubory/Financni_gramotnost_obsah_a_priklady_z_praxe_skol.pdf>.

KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2.

KLÍNSKÝ, P.; CHROMÁ, D. Finanční gramotnost : úlohy a metodika . Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009. ISBN  978-80-87063-26-2. [online]. [cit. 2010-1-21].  Dostupné z WWW:

< http://www.nuov.cz/financni-gramotnost-ulohy-a-metodika>.

Syrový, P.; Novotný, M. Osobní a rodinné finance. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-1098-6.

SMRČKA, L. Osobní a rodinné finance. Praha : Professional Publishing, 2006. ISBN 80-86946-41-2.

SMRČKA, L. Rodinné finance. Praha : C.H. Beck, 1999, 2010. ISBN 978-80-7400-199-4

SCHIFT, P.D. Ekonomické bajky. Praha : Dokořán, 2010. ISBN 978-80-7363-325-7

Strategie finančního vzdělávání ve znění koncepčního materiálu vytvořeného MF [online]. 2007, říjen. [cit. cit. 2009-5-15]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_strategie_financniho_vzdelavani.html>.

Sytém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument Ministerstva financí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vypracovaný na základě usnesení vlády č. 1594 ze dne 7. prosince 2005, aktualizovaná verze a v souladu se Strategií finančního vzdělání z prosince 2007 [online]. 2007, prosinec. [cit. 2009-5-15].  Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach>.

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. ISBN 978-87000-11-3. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/sekce/81>.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Praha: VÚP v Praze : Tauris, 2006. ISBN 80-87000-02-1. Dostupný z WWW: <www.rvp.cz/sekce/3>.

TICHÁ, M.Finanční gramotnost a finanční vzdělávání. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2009 [cit. 2009-14-10]. ISSN 1802-4785. Dostupné na<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6761/financni-gramotnost-a-financni-vzdelavani.html/>.

TICHÁ, M.Finanční vzdělávání a pregraduální příprava učitelů na UK v Praze - Pedagogické fakultě. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2009[cit. 2009-14-10]. ISSN 1802-4785. Dostupné na<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6763/financni-vzdelavani-a-pregradualni-priprava-ucitelu-na-pedagogicke-fakulte-uk-v-praze.html/>.

TICHÁ, M. Etická a ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. Metodický portál RVP : Portál vzdělávání.[online]. Praha : VÚP v Praze, 2008 [cit. 2008-3-8]. Dostupné na <http://www.rvp.cz/clanek/5/2112>. 6 s.

TICHÁ, M. Etická a ekonomická kritéria rozhodování a výchova k ekonomickému myšlení. In: Pelcová, N.;Hogenová, A. Éthos ve výchově,umění a sportu. Praha : UK Pedagogická fakulta, 2009, s. 221 - 230. ISBN  978-80-7290-387-0.

SKOŘEPA, M, SKOŘEPOVÁ, V. Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia: Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Scientia, 2008. 197 s. ISBN 978-80-86960-40-1.

Rolný, Ivo; Lacina, Lubor. Globalizace, etika, ekonomika. KEY Publishing. 2008.

Hesová, A. a kol. Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2014.ISBN  978-80-7481-088-6. [online]. [cit. 2014-10-21].  Dostupné z WWW:<http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/19139/katalog_materialu_pro_rozvoj_financni_gramotnosti.pdf>.

KLÍNSKÝ, P; MUNCH, O.; CHROMÁ, D. Ekonomika : Ekonomická a finanční gramotnost. Praha : EDUKO, 2013. ISBN 978-80-87204-82-5.

 

 

Internetové adresy:

Základní

http://www.finance.cz

http://www.mesec.cz

http://finweb.ihned.cz

http://www.ihned.cz

www.financnivzdelavani.cz

http://www.financnivzdelavani.cz

http://www.penize.cz

http://www.nasepenize.cz

http://www.investujeme.cz

http://www.finmag.cz

http://www.fincentrum.idnes.cz

 

Poslední úprava: TICHA/PEDF.CUNI.CZ (18.02.2015)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK