Odborná praxe - praxe na Ministerstvu vnitra ČR I. - HV1490
Anglický název: Internship at the Ministry of the Interior of the Czech Republic I
Zajišťuje: Katedra právních dovedností (22-KPDO)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Třída: Odborné praxe
Neslučitelnost : HPOP0000
Prerekvizity : HP0701
Je neslučitelnost pro: HXPV0008, HP4154
Ve slož. prerekvizitě: HM2701
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)
Praxe se koná na Ministerstvu vnitra (Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) v rozsahu alespoň jeden den týdně.

Předmět studentům přibližuje problematiku mezinárodního, evropského a správního práva na příkladu cizineckého práva. V rámci praxe se studenti podílejí na studiu spisů, které přicházejí ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců spolu s podáními cizinců ve věcech pobytů, provádí cvičné analýzy případů, přípravy podkladů pro rozhodnutí, či koncepty rozhodnutí. Výstupy jsou průběžně komentovány a diskutovány s mentory – pracovníky Ministerstva vnitra, kterými je poskytována primární zpětná vazba. Zpětná vazba je také poskytována i ze strany vyučující předmětu na PF UK při třech až čtyřech setkáních za semestr, přítomni jsou a zpětnou vazbu také dávají i odborníci na správní právo.

Studenti se naučí formulovat právní argumenty, shromažďovat a hodnotit podklady pro vydání rozhodnutí, hledat, analyzovat a interpretovat právní normy, podrobně pracovat s judikaturou vnitrostátních i mezinárodních soudních a kvazisoudních orgánů či psát (cvičná) správní rozhodnutí.

Předmět je dvousemestrální, první část probíhá v zimním semestru a je podmínkou pro účast v letním semestru. Časová náročnost je vyšší.

Potřebné je absolvování předmětu Migrační právo a Správní právo, byť v individuálních případech lze od této podmínky upustit.

V rámci tohoto předmětu nelze uznávat praxi vykonávanou na jiných orgánech státní správy, ani jinou praxi vykonávanou na MV ČR mimo tento předmět.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (15.09.2016)

Cílem předmětu je přiblížit právo v praxi v konkrétní instituci státní správy (v tomto případě Ministerstvo vnitra ČR, resp. Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců) a seznámit studenty detailně s problematikou cizineckého práva. 

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (24.01.2018)
Povinná:
  • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců,
  • 2004/38/ES, tzv. směrnice o volném pohybu osob,
  • 2003/109/ES, ve znění 2011/51/EU, tzv. směrnice o dlouhodobě pobývajících rezidentech,
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (04.02.2021)

V letním semestru 2021 není předmět vyučován z důvodu pandemie COVID-19. Není bohužel možné jej realizovat, a není tedy ani zařazen do výuky.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (20.07.2020)

Předmět je zakončen kolokviem. Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování zpětné vazby na PFUK a informace, které o plnění praxe získá od mentora garant praxe. Předmět nemá opravné termíny.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Standardní sylabus není možné s ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) vytvořit. Okruhy / témata, jimž se studenti na praxi věnují, jsou: víza, dlouhodobé pobyty, trvalé pobyty, přechodné pobyty, v praxi se setkají se vztahem mezinárodního, evropského a vnitrostátního práva, zejm. vztahem evropských směrnic a zákona o pobytu cizinců, dále pak s rozhodovací činností kontrolních mechanismů regionálních (Evropský soud pro lidská práva, Soudní dvůr EU) i vnitrostátních (především Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu).

Studenti docházejí jeden den v týdnu na Ministerstvo vnitra ČR. Výběr dne, kdy bude student na MV ČR chodit, se koná po přijetí studenta do předmětu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

Výběr provádí vyučující na základě krátkého motivačního dopisu (k ověření vhodnosti praxe pro studenta/ku) a případného pohovoru. Motivační dopis s uvedením telefonního i emailového kontaktu je třeba zaslat na adresu honuskov@prf.cuni.cz do 30. 9. daného roku. Výběr účastníků probíhá obratem.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (23.09.2019)

S ohledem na charakter předmětu (odborná praxe) je zde procentuální vymezení výuky ze strany garanta stanovené odlišně. Jde o 8 hodin (zpětná vazba) ze 104 hodin celkem (ostatní hodiny probíhá praxe na ministerstvu, kde je dozorující mentor).