PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Specializační modul: Migrační právo - HM2701
Anglický název: Specialization Module: Migration Law
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, --- [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Prerekvizity : {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}, {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}, {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}, {Pro absolvování je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu Další možností předmětů je také SVOČ, odborná praxe}
Neslučitelnost : HPOP0000
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Věra Honusková, Ph.D. (07.08.2022)
Modul Migrační právo

Na Právnické fakultě UK se mohou studenti zapojit do uceleného programu zaměřeného na migrační a azylové právo (Modul Migrační právo pod Katedrou mezinárodního práva). Ten jim umožní získat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti, které mohou využít ve své praxi po ukončení studia. Co přesně získají studenti z hlediska profilu absolventa je uvedeno níže.

Cílem modulu je poskytnout studentům podrobnou znalost migračního a azylového a uprchlického práva, kterou si prohloubí již získané znalosti zejm. mezinárodního práva, příp. též práva evropského a správního. Na podkladě migrační materie získají studenti také praktické, dovednostní a vědecké zkušenosti, předměty jim umožní přemýšlet i o společenské odpovědnosti právní profese. Komplexní přístup v modulu jako celku studentům zprostředkovává mimo jiné prohlubování schopností kritického myšlení, skupinové práce, komplexního řešení problémů či umění rozhodnout se.

V programu je možné si, za prvé, vybrat teoretické předměty jako kupříkladu Azyl a uprchlictví, Migrační právo, Migrace a sociální právo či Ochrana národnostních menšin. Kursy poskytují studentům hlubší orientaci v dané problematice z hlediska mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. Každoročně se výukou prolínají aktuální otázky. Studenti v předmětech získají především teoretický základ, v některých z nich připravují i cvičná podání, tj. procvičují dovednosti právní argumentace, psaní právních textů, analýzy případu, analýzy právních textů a judikatury. Využívána je interaktivní výuka, fiktivní případy, diskuse, zčásti výuka frontální.

Studenti si, za druhé, mohou vyzkoušet nabyté znalosti v praxi, kde prohloubí své znalosti a získají pro právní praxi potřebné dovednosti. Již devatenáct let je organizována tzv. azylová/uprchlická právní klinika, v níž studenti pracují s klienty – uprchlíky pod dohledem právníků z neziskových organizací, a od vyučujících PF UK získávají každotýdenní zpětnou vazbu. V minulých letech byla přidána možnost praxí na Ministerstvu vnitra ČR, nově i praxí v advokátních kancelářích zaměřených na danou problematiku, i zde s mentorem a s fakultní zpětnou vazbou. Kreditově lze ohodnotit i praxi v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Kromě procvičení a prohloubení již získaných znalostí se studenti naučí schopnosti jednání s klientem, písemné i ústní právní argumentace, analýzy případu, textů a judikatury. Metodicky je uchopena především zpětná vazba jako základní prvek pro usazení znalostí a dovedností, kde je využívána především diskuse, u fakultní zpětné vazby jsou k některým tématům přizvání hosté (etické aspekty výkonu profese právníka, role právníka v neziskové organizaci atd.).

Součástí programu jsou, za třetí, i dovednostní aspekty. Studenti si mohou vyzkoušet role stran (státu a žadatele o mezinárodní ochranu) v moot courtu k azylovému právu či role států při vyjednávání legislativy v simulaci Rady Evropské unie k azylové, migrační a bezpečnostní problematice. Ve spolupráci s armádou ČR vytváříme také simulaci, v níž se vyskytuje uprchlický a migrační prvek. Zde získáte především dovednosti, jako např. právní argumentace (písemná i ústní), důraz je kladen právě na výuku dovedností a poskytování zpětné vazby právě k nim. Znalostní podklad tvoří migrační a azylová (uprchlická) problematika, jejíž znalosti si studenti v těchto předmětech prohloubí. Využívána je především diskuse a strukturovaná interaktivní výuka.

Program umožňuje i vědecké zapojení, a za čtvrté, podporuje studenty v zapojení se do výzkumu. V současnosti jde především o účast ve Studentské vědecké odborné činnosti, v budoucnu zvažujeme zařazení i případného výjezdního semináře, pokud se bude týkat uvedeného tématu, či vědeckého semináře. Studenti si prohloubí znalost konkrétního tématu a naučí se např. dovednostem právní argumentace, práce s právními texty a judikaturou či psaní odborných textů, což je důležité mimo jiné kvůli úspěšnému zvládnutí diplomové práce.

Předměty, které tvoří modul:

Teoretické:
- Azylové a uprchlické právo (KMP, Honusková),
- Migrační právo (KSP, Kryska),
- Zaměstnávání cizinců a jejich sociální integrace (KPP, Tomšej),
- Migrace a sociální právo (KPP, Koldinská),
- Ochrana národnostních menšin (KEP, Scheu),
- Historické kořeny menšinové problematiky (UPD, Kuklík, Scheu, Petráš),

Praktické:
- Odborná praxe-praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů (KMP, Honusková, spolupráce s neziskovými organizacemi)
- Odborná praxe-praxe na Ministerstvu vnitra ČR (CPD, Honusková, spolupráce s MVČR)
- Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo (CPD, Honusková, spolupráce s advokátními kancelářemi)
- Odborná praxe – praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (CPD, Honusková, spolupráce s UNHCR)

Dovednostní:
- Simulovaná Rada Evropské unie (CPD, Honusková, spolupráce s MVČR)
- Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva (CPD, Honusková, spolupráce se soudy)
- Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva (CPD, Honusková, spolupráce s Armádou ČR)

Vědecké:
- SVOČ: Migrační (KMP, Honusková)

Akademičtí pracovníci, kteří jsou zapojeni do výuky v programu, jsou vědecky činní, pravidelně publikují a jezdí na konference v ČR i zahraničí.

Pro absolvování modulu je nutno splnit:
1. Azylové a uprchlické právo + Migrační právo, a dále alespoň jeden z předmětů Migrace a sociální právo, Ochrana národnostních menšin v historii a současnosti či Historické kořeny menšinové problematiky,
2. alespoň dva z prakticky orientovaných předmětů: Odborná praxe-praxe v neziskových organizacích ochrany uprchlíků a migrantů, Odborná praxe-praxe na Ministerstvu vnitra ČR, Odborná praxe – praxe v advokátních kancelářích se zaměřením na migrační právo, Odborná praxe – praxe v Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky,
3. alespoň jeden z dovednostních: Simulovaný soud z mezinárodního azylového práva, Simulovaná Rada Evropské unie, Simulace v oblasti uprchlického a migračního práva
4. alespoň jeden z vědeckých: SVOČ: Migrační právo.Migrační modul z hlediska rámcového profilu absolventa (srov. nařízení vlády č. 275/2016 Sb.)

Modul reflektuje všechny aspekty požadované profilem absolventa.

Student získává teoretické znalosti, včetně historických souvislostí. Ve všech předmětech pracuje s prameny práva, vykládá je a používá jak v předmětech teoretických, tak praxích i dovednostních. Předměty se věnují jak právu vnitrostátnímu, tak evropskému a mezinárodnímu; student se naučí téma ze všech rovin. Student se v prakticky orientovaných předmětech naučí základům výkonu právní profese, a získá na ně zpětnou vazbu jak ze strany fakulty, tak i od mentorů u subjektů, u nichž probíhají odborné praxe (vyučující s externími mentory v této věci spolupracují, aby byla zpětná vazba co nejefektivnější). Naučí se i právně výzkumné metody: u většiny předmětů jsou požadovány písemné výstupy, k nimž je vyučujícími dávána zpětná vazba jak k obsahu, tak k formě (včetně metodologie). U prakticky orientovaných předmětů je kladen důraz i na etické aspekty právní praxe a společenské odpovědnosti při jejím výkonu.

Student se v předmětech naučí připravovat právní listiny, činit podání k orgánům veřejné moci a vystupovat v jednáních před těmito orgány (zde prostřednictvím simulace, příp. některých praxí), opatřovat, shromažďovat a hodnotit podklady a připravovat formulační návrhy pro rozhodnutí. Naučí se též vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí, získá též schopnost analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument, v rámci dané problematiky identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení.

Absolvent modulu se může uplatnit například ve státní správě (zejm. na Ministerstvu vnitra ČR), v advokacii, u soudu, v mezinárodních organizacích, v neziskových organizacích.


Doporučujeme také předměty z jiných fakult, které jsou pro naše studenty a studentky při studiu uprchlického a cizineckého práva (obecněji migračního práva) zajímavé. Mezi jinými jde třeba o:
- na Přírodovědecké fakultě UK předmět Geografie migrace a integrace cizinců (MZ340P293)
- na Fakultě humanitních studií předmět Anthropological Perspectives on Migration and Mobility in CEE
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK