PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Právní praxe na Ministerstvu vnitra - HXPV0008
Anglický název: Internship at the Ministry of the Interior
Zajišťuje: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/127, Kv [HS]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681, HV1490
Je korekvizitou pro: HXPV0009
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0005, HMOD0005
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)
Cílem předmětu je prohloubení teoretických znalostí, získání zkušeností a dovedností v rámci činnosti konkrétní instituce státní správy, Ministerstva vnitra, respektive Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Oblast teoretických znalostí, které student získá, je vymezena cizineckým právem (tj. oblast zákona o pobytu cizinců). Zkušenosti se vztahují jak k praktické zkušenosti s aplikací této oblasti práva, tak i s chodem a organizací ústředního správního úřadu státní správy. Studenti se podle pokynů zapojují do chodu správního orgánu, např. studují spisy, připravují podklady pro rozhodnutí, sepisují koncepty rozhodnutí Komise apod. Student vykonává praxi v rozsahu alespoň jednoho dne v týdnu.

Důležitou součástí předmětu je poskytování zpětné vazby, a to jak fakultní, tak i na ministerstvu. Na začátku praxe se koná první fakultní setkání všech zúčastněných studentů s garantem předmětu, které slouží ke zjištění a definování očekávání studentů od praxe. Poté je zpětná vazba na fakultě poskytována ze strany vyučujícího či garanta předmětu při setkáních jedenkrát za dva týdny po dobu celého semestru. Na ministerstvu je zpětná vazba poskytovaná mentorem průběžně po celou dobu praxe. Student si v průběhu stáže vede portfolio praxe včetně reflexního deníku, do něhož si zapisuje a reflektuje své nabyté znalosti, zkušenosti i dovednosti. Tento deník předává prostřednictvím systému Moodle vyučujícímu předmětu, kterému slouží jako podklad pro reflexní setkání.

Studenti se v průběhu praxe naučí řadě dovedností, především pak:
– vyhledat, utřídit, analyzovat a interpretovat právní normy, soudní rozhodnutí a další informace potřebné pro řešení právních a jiných problémů spojených s právní praxí,
– analyzovat, formulovat a prezentovat (ústně i písemně) právní argument a protiargument,
– identifikovat a analyzovat právní problémy v konkrétních praktických situacích a navrhovat jejich řešení,
– používat právní informační systémy,
– připravovat (cvičná) správní rozhodnutí,
– orientovat se v úpravě cizineckého práva a správně analyzovat a interpretovat jeho normy, odborně pracovat s judikaturou vnitrostátní i mezinárodní, tak jako i s rozhodnutími kvazisoudních orgánů.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Podkladem pro splnění kolokvia je docházka na praxi a její plnění dle pokynů mentorů, absolvování reflexních setkání na fakultě a odevzdání portfolia praxe.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Mezi probíraná témata v rámci zpětné vazby poskytované v předmětu patří:

–       konkrétní aspekty cizineckého zákona,

–       judikatura vnitrostátních soudů, ESLP, SDEU,

–       evropské právo v cizinecké oblasti,

–       co znamená práce pro státní správu,

–       psaní podání,

–       stavba právního argumentu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Viktor Hatina (14.01.2023)

V letním semestru akademického roku 2022/2023 praxe nebude otevřena.

Přihlašování probíhá prostřednictvím formuláře https://forms.office.com/r/acVYfssefZ.

Přihlašování je otevřeno každý rok v době od 13.9. do 30.9. (pro přihlašování na praxe v zimním semestru) a od 1.2. do 22.2. (pro přihlašování na praxe v letním semestru)

O přijetí do praxe budete informováni do tří dnů od přihlášení.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (16.09.2022)

Základní literatura:

Hendrych, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C. H. Beck. 2016.

Základní právní předpisy:

1.      zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců,

2.      zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,

3.      zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

4.      zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK