PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Insolvenční právo - HOPV0037
Anglický název: Insolvency Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Vyučující: JUDr. Tomáš Pohl
JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Ve slož. prerekvizitě: HMOD0007, HMOD0007
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)
Insolvenční právo je součástí civilního procesu (v němž se realizuje v podobě insolvenčního řízení), souvisí však průřezově s dalšími právními obory, a to jak soukromého (občanského, obchodního a pracovního), tak veřejného (finančního a trestního) práva. V širším smyslu bývá do oboru zahrnována i úprava krizového managementu. Povahou právní úpravy se jedná o obor, který je regulován primárně normami procesní povahy, ale zahrnuje i normy hmotněprávní. Jako obor s četnými multidisciplinárními přesahy je stále aktuálnější a častěji aplikované, takže jeho znalost pro právníka v praxi je nezbytná. Obor rovněž prochází v poslední době častými změnami, a to jak legislativními, tak vývojem judikatury, což klade odpovídající nároky na právníky při jeho studiu i aplikaci. V neposlední řadě rovněž roste význam evropského přeshraničního a mezinárodního rozměru insolvenčního práva.

Nadlimitní zápisy studentů na předmět nebudou katedrou umožněny.

Absolvent předmětu by si měl:

osvojit znalosti podstaty, systematiky a základních principů a vztahových souvislostí oboru;

seznámit se se zvláštnostmi insolvenčního řízení, se vztahem k řízení nalézacímu a vykonávacímu;

získat přehled v národní, evropské i mezinárodní úpravě úpadkového (insolvenčního) řízení včetně relevantní judikatury;

seznámit se s náležitostmi a podrobnostmi týkajícími se základních procesních úkonů vztahujících se k insolvenčnímu řízení jako jsou zejm. insolvenční návrh, rozhodnutí o úpadku, návrhy na povolení sanačních způsobů řešení úpadku a rozhodnutí o způsobu řešení úpadku;

získat znalosti o subjektech insolvenčního řízení a o jejich vzájemných procesních vztazích a procesních nástrojích, jimiž se tyto vztahy v praxi realizují; důraz se klade zejména na rozhodovací a dohlédací činnost insolvenčního soudu a na všeobecné aspekty činnosti insolvenčního správce;

osvojit si základy uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení z pohledu věřitelů, a to v závislosti na povaze jejich pohledávek a tomu odpovídající způsoby uplatnění a uspokojení jejich pohledávek v insolvenčním řízení;(zvláštní pozornost je věnována problematice majetkové podstaty v insolvenčním řízení s ohledem na potřebu dosažení znalostí vedoucích v insolvenčním řízení k jejímu zajištění a užití k co nejvyššímu poměrnému uspokojení věřitelů včetně obsáhnutí znalosti přehledu a podstaty insolvenčních incidenčních sporů);

získat přehled a v podstatných rysech se seznámit s podrobnou úpravou jednotlivých způsobů řešení úpadku dlužníka, a to jak likvidačních (konkursu), tak sanačních (reorganizace a oddlužení);

užívat relevantní odborné informační systémy, orientovat se v insolvenčním rejstříku, seznámit se s odbornou literaturou daného oboru.
Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Vít Lederer, Ph.D. (24.02.2022)

Přednášky budou probíhat kontaktně v učebně za přítomnosti studentů v čase výuky podle rozvrhu. Budou zároveň streamovány a ve dnech a časech podle rozvrhu zpřístupněny přihlášeným uživatelům na fakultním kanále YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaAC9FU2V9TRLdqRQIVa6owYxwa59DZko

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

1Zkouška spočívá v závěrečném testu.  

2. Test obsahuje 5 otázek, za každou otázku je možné získat 2 body. 

3. Časový limit pro složení zkoušky je 60 minut.  

4. U zkoušky je možné používat právní předpisy uvedené výše.  

5. Písemný test je hodnocen následovně: správná odpověď – 2 body, neúplná správná odpověď – 1 bod, nesprávná nebo chybějící odpověď – 0 bodů. Hodnocení je odstupňováno: 1 (výborně) – 10/9 bodů, 2 (velmi dobře) – 8/7 bodů, 3 (dobře) – 6/5 bodů, 4 (neprospěl) – 4/0 bodů. 

6. Zkouška testuje znalost v celém rozsahu předmětu – viz výše. 

7. Písemný test je konán v jednom hlavním termínu (poslední týden výuky pro všechny zapsané studenty) a dvou termínech náhradních (určených pro opravy). 

8. Zkoušku mohou konat pouze studenti řádně zapsáni do předmětu i ke konání zkoušky podle informačního systému. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Úvod. Charakteristika oboru. Důvody jeho existence. Vývoj a prameny práva. Základní pojmy. Účel a základní zásady insolvenčního řízení 

- Úpadek. Pojem úpadku. Způsoby jeho řešení: likvidační a sanační. Vynětí z účinnosti zákona. 

- Subjekty insolvenčního řízení: Dvojí role soudu. Účastníci řízení. Insolvenční správce. Věřitelské orgány. 

- Povaha a průběh řízení: Charakteristika řízení. Subsidiarita OSŘ a hlavní odchylky. Insolvenční návrh a jeho účinky. Postup v řízení. Moratorium. Rozhodnutí o úpadku.  

- Věřitelé a uplatnění nároků: Druhy věřitelů. Uplatnění nároku přihláškou. Popření a zjištění nároku. Jiné způsoby uplatnění. 

- Majetková podstata: Pojem a funkce. Rozsah majetkové podstaty. Nakládání s majetkovou podstatou. Neplatnost a neúčinnost právních jednání. Insolvenční incidenční spory. 

- Konkurz a zvláštní likvidační způsoby: Prohlášení konkurzu a jeho účinky. Průběh řízení. Zpeněžení majetkové podstaty. Zrušení konkurzu. Nepatrný konkurz. Úpadek finančních institucí. 

- Sanační způsoby: Druhy a použití. Reorganizace. Návrh na povolení reorganizace. Reorganizační plán. Schválení reorganizačního plánu věřiteli a insolvenčním soudem. Splnění reorganizace - Oddlužení. Návrh na povolení oddlužení. Povolení a schválení oddlužení. Splnění oddlužení. 

- Evropské a mezinárodní úpadkové (insolvenční) právo – Evropské insolvenční nařízení – Evropská úprava řešení úpadku podnikatelů – Základní principy mezinárodního úpadkového práva (řízení) 

- Vybrané daňové aspekty řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení 

- Trestněprávní aspekty řešení úpadku dlužníka: Trestné činy úpadkové dle TrZák. Úloha a postavení státního zastupitelství v insolvenčním řízení. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Šicnerová (07.09.2022)

Základní literatura: 

WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. Díl druhý. Řízení vykonávací, řízení insolvenční. Vysokoškolská učebnice. 2. vydání. Praha: Leges, 2018 

Ostatní literatura: 

1. SMOLÍK, P.: Oddlužení v právním řádu ČR, C.H. Beck, Praha 2016 

2. ZOULÍK, F.: Vývoj insolvenčního řízení. Právní fórum č. 4/2009 

3. BORK, R.: Einführung in das Insolvenzrecht, 7. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2014, ISBN 978-3-16-153153-8. 

4. KADNER GRAZIANO, T. (ed.): A guide to consumer insolvency proceedings in Europe, Northampton, MA: Edgar Elgar Pub., 2019 - online zdroj (Knihovna PF UK) 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon 

2. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

3. Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích 

5. Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: § 62-70 

6. Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém: část VI. 

7. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník: § 222-6 

8. Vyhláška č. 301/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenčním řízení 

9. Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení 

10. EU Nařízení 2015/848 o insolvenčním řízení 

Ostatní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti podnikatele 

2. Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, náhradě jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů 

3. Vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně 

4. Vyhláška č. 190/2017 Sb., o platební neschopnosti podnikatele 

5. EU Směrnice 2019/1023 o rámcích preventivní restrukturalizace, o oddlužení a zákazech činnosti a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK