SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Specialization II - PFYZ093
Title: Diplomová specializace II
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Pre-requisite : PFYZ038
Is pre-requisite for: PFYZ170
Annotation -
The course follows the course "Diploma Specialization I". The aim of the course is to continue the implementation of the diploma work, in particular, to gain deeper knowledge and skills in the methodology of scientific research and its application in practice. The student follows the instructions of the supervisor of the thesis, who is responsible for teaching the subject. Subject content depends on the topic of the thesis and the requirements of the supervisor.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje schopnost zpracovat teoretická východiska diplomové práce
  • prokazuje znalosti a dovednosti v otázkách metodologie vědeckého výzkumu a jeho aplikaci v praxi
  • prokazuje pochopení významu týmové práce v oblasti vědy a výzkumu

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

ARNOLD, B. L., SCHILLING, B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2564-8

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

Informace FTVS UK k realizaci diplomových prací. Dostupné z: .

Vybraná literatura k tématice diplomové práce

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

  • zpracování písemného projektu DP (osnova práce, úvod, teoretická východiska, cíl práce a jeho odůvodnění, hypotézy, metodologie, studijní literatura zpracovaná dle jednotné citační normy)
  • zajištění výzkumu/experimentu v terénu nebo laboratořích UK FTVS (pokud je výzkum součástí DP)
  • zkouška měření (validizace - pokud je výzkum součástí DP)
  • doložení schválené žádosti etické komise UK FTVS (pokud je nutné k realizaci DP)

Udělení kreditu a jeho zapsání do SIS je v kompetenci garanta předmětu. Kredit může být udělen po předložení výše specifikovaných požadavků v tištěné formě, které jsou doplněny o písemné vyjádření vedoucího DP. Vedoucí DP práce svým písemným vyjádřením na předkládaném materiálu potvrdí splnění podmínek pro udělení kreditu ke konkrétnímu datu.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (25.10.2019)
Syllabus - Czech

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu): Kompletní zpracování projektu diplomové práce (úvod, cíle a hypotézy, teoretická východiska, metodika, výchozí literatura), zajištění výzkumu v terénu, zkouška měření (validizace).

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle1: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9910

Last update: Jandová Renáta (14.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html