SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Specialization III - PFYZ170
Title: Diplomová specializace III
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3, C [HT]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Pre-requisite : PFYZ093, PKIN013
Is pre-requisite for: PFYZ171
Annotation -
The course is a follow-up to the courses "Diploma Specializations I and II". Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to continue with the realization of the diploma thesis, especially to gain deeper knowledge and skills in the field of methodology of scientific research and its application in practice. The student follows the instructions of the supervisor of the thesis, who is responsible for teaching the subject. The content of the course is based on the topic of the thesis and the requirements of the supervisor.
Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (13.05.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje hlubší znalosti a dovednosti v otázkách metodologie vědeckého výzkumu a jeho aplikaci v praxi
  • prokazuje schopnost realizovat projekt diplomové práce
  • prokazuje schopnost týmové spolupráce v rámci vědecké práce
  • prokazuje schopnost kriticky hodnotit postup realizovaných kroků své diplomové práce

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

ARNOLD, B. L., SCHILLING, B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2564-8.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

Informace FTVS UK k realizaci diplomových prací. Dostupné z: .

Vybraná literatura k tématice diplomové práce

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

  • provedení výzkumu/experimentu/šetření
  • konzultace s metodikem či statistikem
  • průběžná práce na realizaci DP dle instrukcí vedoucího DP
  • prezentace průběžných výsledků v rámci předmětu diplomové specializace, odevzdání tabulkového nebo grafického zpracování výsledků

Udělení kreditu a jeho zapsání do SIS je v kompetenci garanta předmětu. Kredit může být udělen po předložení výše specifikovaných požadavků v tištěné formě, které jsou doplněny o písemné vyjádření vedoucího DP. Vedoucí DP práce svým písemným vyjádřením na předkládaném materiálu potvrdí splnění podmínek pro udělení kreditu ke konkrétnímu datu.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (27.09.2019)
Syllabus - Czech

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu): Provedení experimentu, prezentace výsledků v rámci diplomové specializace, odevzdání tabulkového nebo grafického zpracování výsledků.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3238

Last update: Jandová Renáta (27.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html