SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Diploma Specialization I - PFYZ038
Title: Diplomová specializace I
Guaranteed by: Department of Physiotherapy (51-300400)
Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / 80 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Teacher(s): doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Classification: Sport and Physical Education > Rehabilitation
Is co-requisite for: PFYZ087, PFYZ133, PFYZ086, PFYZ139, PFYZ097, PFYZ234
Is pre-requisite for: PFYZ093
Annotation -
The aim of the course is to acquaint students with the methodical management of the thesis and with the requirements for its content cartridge. The student will be acquainted with organizational requirements for elaboration of diploma thesis by the supervisor diploma thesis, which is responsible for the subject. The content of the course depends on the topic of the thesis and requirements of the supervisor.
Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (26.09.2019)
Aim of the course - Czech

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vybavit studenta takovými znalostmi, dovednostmi a obecnými způsobilostmi, že po jeho absolvováni:

  • prokazuje znalost postupů, které jsou nezbytné pro realizaci diplomové práce
  • prokazuje znalost pravidel etické komise UK FTVS
  • prokazuje schopnost vypracovat a podat žádost etické komisi UK FTVS
  • prokazuje znalost požadavků, podmínek a obecných doporučení pro napsání závěrečných diplomových prací na UK FTVS
  • prokazuje schopnost zvolit téma diplomové práce
  • prokazuje schopnost zpracování projektu diplomové práce
  • prokazuje schopnost naplánovat experiment

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (18.09.2020)
Literature - Czech

ARNOLD, B. L., SCHILLING, B. Evidence-Based Practice in Sport and Exercise: A Practitioner's Guide to Using Research. Philadelphia : F.A. Davis Company, 2016, ISBN-13: 978-0-8036-4028-3.

DI FABIO, R. P. Essentials of Rehabilitation Research Philadelphia : F.A. Davis Company, 2012, ISBN-13: 978-0-8036-2564-8.

GREENHALGH, T. Jak pracovat s vědeckou publikací: základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6.

GREENHALGH, T. How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine. Wiley-Blackwell, 4th ed., 2010, ISBN-10: 1444334360.

Informace FTVS UK k realizaci diplomových prací. Dostupné z: .

Vybraná literatura k tématice diplomové práce

Last update: Mejsnarová Linda, Mgr., Ph.D. (23.08.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky na zápočet dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):
- volba tématu, názvu práce, zpracování základních teoretických východisek k tématu práce, stanovení pracovních cílů a pracovních hypotéz práce, sestavení výchozí studijní literatury dle jednotné citační normy
- zadání DP do SIS (provede vedoucí DP práce nejpozději do 15. prosince příslušného akademického roku)
- podání žádosti etické komisi UK FTVS (pokud je nutné k realizaci DP)
- prezentace tématu v rámci předmětu diplomové specializace

Na níže uvedeném odkazu naleznete informace obsahující požadavky, podmínky a obecná doporučení pro vypracování závěrečných prací: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-3015.html

Udělení kreditu a jeho zapsání do SIS je v kompetenci garanta předmětu. Kredit může být udělen po předložení výše specifikovaných požadavků v tištěné formě, které jsou doplněny o písemné vyjádření vedoucího DP. Vedoucí DP práce svým písemným vyjádřením na předkládaném materiálu potvrdí splnění podmínek pro udělení kreditu ke konkrétnímu datu.

Last update: Vomáčková Helena, PhDr. Mgr., Ph.D. (10.12.2023)
Syllabus - Czech

Požadavky dle zadání vedoucího diplomové práce (obvykle v následujícím rozsahu):

Literární rešerše řešené problematiky, stanovení cílů, hypotéz a vypracování metodiky, podání žádosti etické komisi (pokud je nutné), prezentace tématu v rámci diplomové specializace.

Last update: Nováková Tereza, PhDr., Ph.D. (12.06.2019)
Learning resources - Czech

Studijní opory:

Moodle2: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3301

Last update: Jandová Renáta (13.07.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html