SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Didactics 1 - OPNO4O012A
Title: Oborová didaktika 1
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 46 (55)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Marek Fapšo, Ph.D.
Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Co-requisite : OPNO4O011A
Is co-requisite for: OPNO4O011A
Is pre-requisite for: OPNO4O023A, OPNO4O022A
Files Comments Added by
download Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz (1) (1)2.jpg Kateřina Esserová, DiS.
Annotation -
Applied Didactics I is closely linked with the subject Human Being in Contemporary Society. Based on the Civics in Czech Curicullum it offers didactic tools for designing of goals and partial steps of the teaching process and evaluation options. They practically test, reflect and evaluate the proposed procedures in microteaching using peer feedback.
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (19.09.2023)
Aim of the course - Czech

V předmětu Oborová didaktika 1 se studenti učí na základě znalostí společenských věd a požadavků kurikula formulovat dílčí cíle pro výchovu k občanství a občanský a společenskovědní základ. Setkávají se s různými způsoby reprezentace učiva, učí se je využívat na konkrétních příkladech a reflektují různé metody a formy práce ve výuce.

Last update: Pelcová Naděžda, doc. PhDr., CSc. (16.08.2019)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

0 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

30 minut

Samostudium literatury (za semestr)

10 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

15 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

20 hodin

               

Plnění předmětu           

Seminární práce

20 hodin

Příprava na zápočet

10 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

0 hodin

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (12.09.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura

DEWEY J. Dewey Outlines Utopian Schools (lw.9: 136-140)In Dewey, J. The Collective Works of Johdn Dewey (1882-1953). Charlottesville: InteLex. 1992

Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

ŠÍP, R. Proč školství a jeho aktéři selhávají. Kognitivní krajiny a nacionalismus. Brno: MUNIPress. (Vybrané kapitoly.) 2019

 

Doporučení literatura

HENDRICK, Carl a MACPHERSON, Robin. Co funguje ve třídě?: most mezi výzkumem a praxí. Překlad Pavla Le Roch. Druhé, revidované vydání. Praha: Euromedia Group, 2021. 230 stran. Universum. ISBN 978-80-242-7476-8.

FLETCHER-WOOD, H. Responzivní výuka: kognitivní vědy a formativní hodnocení v praxi. Překlad Miroslava Kopicová. Vydání první. Praha: Euromedia Group, 2021. 170 stran. Universum. ISBN 978-80-242-7152-1.

DVOŘÁKOVÁ, Michaela. Příspěvek k oborovým didaktikám z perspektivy didaktiky výchovy k občanství. s. 14 - 25. In: Kuthan, Robert, ed., Pelcová, Naděžda, ed. a Zicha, Zbyněk, ed. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7290-983-4.

Children's understanding of society [online]. Hove (UK): Psychology Press, 2004 [cit. 2019-09-08]. Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=198531.

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Vyd. 4. Přeložil Dominik DVOŘÁK, přeložil Milan KOLDINSKÝ. Praha: Portál (vydavatelství), 2012. ISBN 978-80-262-0052-9.

JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge, nebo, Didaktická znalost obsahu?. Brno: Paido, 2007. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.

MOREE, Dana et al. Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. 110 s. ISBN 978-80-86961-61-3.
STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, a kol. Oborové didaktiky: vývoj, stav, perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

ŠEĎOVÁ, Klára et al. Výuková komunikace. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 175 stran. ISBN 978-80-210-9529-8.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (14.09.2023)
Syllabus - Czech

Obsah předmětu tvoří témata
 1. Společenské vědy v kurikulu, RVP ZV a RVP G, různá pojetí výchovy k občanství, reflexe vlastních zkušeností 
 2. Hodnoty a postoje ve společenských vědách; reflexe vlastních postojů, hodnoty ve výuce a přístupy vyučujících
 3. Stanovení komplexních a konkrétních cílů, mikrovyučování na zadané téma

 4. Formulace cílů s využitím taxonomií vzdělávacích cílů, mikrovyučování a jeho didaktická reflexe
 5. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, formy a metody výuky
 6. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, formy a metody výuky
 7. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení  

 8. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení 
 9. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení

10. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
11. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení
12. Mikrovyučování a jeho didaktická reflexe, vrstevnické hodnocení, sebehodnocení

 V kurzu bude implementovaná metodika rozvoje sebehodnocení a vrstevnického hodnocení. Sylabus vznikl v rámci projektu "Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK", registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093.

Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
Course completion requirements - Czech
  • Aktivní účast v seminářích
  • Výstup skupiny v mikrovyučování, Prezentace skupinové práce  na didaktické analýze a návrhu výuky 
  • Za skupinu odevzdání 2 formulářů  didaktické analýzy tematického celku s návrhem výukové jednotky, výběr témat je totožný s tématy z předmětu Člověk v současné společnosti
Last update: Dvořáková Michaela, Ing., Ph.D. (10.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html