SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Human Being in Contemporary Society - OPNO4O011A
Title: Člověk v současné společnosti
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 45 / 46 (55)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
PhDr. Milena Tichá, CSc.
Co-requisite : OPNO4O012A
Is co-requisite for: OPNO4O012A
Annotation - Czech
Předmět Člověk v současné společnosti je věnován uchopení společensko-vědních a ekonomických znalostí v pedagogické praxi s důrazem na výuku tématu člověk a společnost na ZŠ, gymnáziu a SŠ podle platných RVP. Studující absolvováním tohoto předmětu prohloubí své znalosti z předchozího studia a získá schopnost využívat příslušných znalostí ve své pedagogické praxi. Předmět se věnuje zejména otázkám podstaty člověka a současné společnosti, sociální struktury společnosti, sociálním fenoménům (jako je rodina, práce či životní prostředí), procesům globalizace a médiím.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (31.08.2022)
Aim of the course - Czech

Prohloubit znalosti z příslušných oblastí sociálních věd směrem k aplikaci v pedagogické praxi.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (31.08.2022)
Descriptors - Czech

Příprava na výuku

Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky

15 minut

Doba očekávané přípravy na 1 cvičení

45 minut

Samostudium literatury (za semestr)

40 hodin

Práce se studijními materiály (za semestr)

0 hodin

Plnění průběžných úkolů (za semestr)

10 hodin

               

Plnění předmětu            

Seminární práce

6 hodin

Příprava na zápočet

0 hodin

Příprava na zkoušku a zkouška

16 hodin

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (02.09.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:
BREGMAN, Rutger. Lidstvo: dějiny naděje. Praha: Argo, 2022, vybr. části.
PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006.
PROKOP, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Brno: Host, 2020.
RYŠAVÝ, Dan; FIEDOR, David (eds.). Fakta a trendy v současné české společnosti. Jak se neztratit v datech. Praha: Karolinum, 2023.
SAMUELSON, Paul Anthony a NORDHAUS, William D. Ekonomie: 19. vydání. Praha: NS Svoboda, 2013, vybr. části.

Doporučená literatura:
BARON-COHEN, Simon. Věda zla: nová teorie lidské krutosti. Brno: Emitos, 2014.
BECK, Ulrich. Vynalézání politiky: k teorii reflexivní modernizace. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007.
BERGER, Peter L. a LUCKMANN, Thomas. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999.
DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2021.
GARVEY, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018.
GELLNER, Ernest André. Nacionalismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2003.
GREGOR, Miloš a VEJVODOVÁ, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Brno: CPress, 2018.
HAUER, Tomáš. S/krze postmoderní teorie. Praha: Karolinum, 2002.
KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
LATOUR, Bruno. Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu. Praha: Neklid, 2020.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, vybr. části.
MEAD, George Herbert. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017.
MOŽNÝ, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.
PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010.
SUŠA, Oleg. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza. Praha: Filosofia, 2010.
SUZMAN, James. Práce: dějiny toho, jak trávíme čas. Brno: Host, 2021.
VLČEK, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998.
VOLEK, Jaromír a URBÁNIKOVÁ, Marína. Čeští novináři v komparativní perspektivě: hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi. Praha: Academia, 2017.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.09.2023)
Teaching methods - Czech

Seminární část: prezentace analýzy obsahu učiva podle tématu hodiny.
Přednášková část: výuka podle tématu hodiny navazující na seminární část.

Studující odevzdávají své práce v prostředí e-learningu (Moodle; https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12680) před výukou podle harmonogramu.

Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.09.2023)
Syllabus - Czech
 1. Charakteristiky současné společnosti: dimenze kulturní, politická a socioekonomická
 2. Kulturní dimenze: modernismus, postmodernismus a hybridní kultura
 3. Socioekonomická dimenze: sociální stát, neoliberalismus a globální procesy
 4. Sociální struktura společnosti I: sociální nerovnosti, instituce
 5. Sociální struktura společnosti II: sociální vrstvy a třídy, role jedince v sociální skupině
 6. Sociální fenomény: rodina, práce a společnost
 7. Média: vliv médií ve společnosti a politice
 8. Vztah člověka a současné společnosti: teorie osobnosti, problém socializace
 9. Osobnost: psychický potenciál a psychické potřeby; jedinec v interpersonálních vztazích a ve skupinách
 10. Tržní ekonomika, trh práce a alternativní uspořádání
 11. Finance a hospodaření v domácnosti
 12. Klimatická krize a sociální vědy
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (31.08.2022)
Course completion requirements - Czech

Atestace: zápočet.


Podmínky k získání atestace:

 • docházka do výuky (maximálně 3 absence);
 • dvakrát ve skupině připravit Analýzu obsahu učiva (tj. písemná práce) k danému tématu ZSV či OV (další podmínky viz Metody výuky).


Podoba Analýzy obsahu učiva:

 • na začátku výuky budou vytvořeny seminární skupiny, ve kterých budou studující spolupracovat po celou dobu konání výuky,
 • v těchto skupinách připraví textovou podobu Analýzy obsahu učiva k danému tématu ZSV a OV,
 • v předem daných termínech budou analýzu prezentovat (minimálně 30 minut) před ostatními studujícími,
 • text analýzy musí obsahovat text v rozmezí 4 až 5 normostran (7200 až 9000 znaků včetně mezer) a musí splňovat standardní nároky písemné práce (formální a obsahové),
 • pro tvorbu analýzy studující využívají formulář dostupný v SISu.


V Analýze obsahu učiva studující musí zejména:

 • provést a popsat analýzu obsahu učiva,
 • vybrat klíčovou odbornou literaturu a vysvětlit, proč bude použita (minimálně 5 textů).


Pokud studující nesplní podmínku minimální účasti a bude chtít získat atestaci, bude muset napsat písemnou práci splňující následující podmínky:
max. 5 normostran textu – tj. 9000 znaků včetně mezer,

 • korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů,
 • studující při psaní písemné práce musí pracovat minimálně s jednou sociologickou monografií,
 • v práci musí být jasně formulovaná výzkumná otázka (či sada otázek),
 • téma práce je třeba předem osobně konzultovat s vyučujícím předmětu,
 • práce musí být odevzdána nejpozději do konce posledního týdne výuky v semestru s to odesláním na e-mail vyučujícího.
Last update: Lánský Ondřej, PhDr., Ph.D. (12.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html