SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Applied Didactics 2 - OPNO4O022A
Title: Oborová didaktika 2
Guaranteed by: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/2, Ex [HT]
Extent per academic year: 0 [hours]
Capacity: 40 / 82 (40)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Vojtěch Ondráček, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Co-requisite : OPNO4O021A
Pre-requisite : OPNO4O012A
Is co-requisite for: OPNO4O021A
Is pre-requisite for: OPNO4O032A
Annotation -
Applied Didactics 2 is closely connected with the subject of Philosophy and Religious Studies. Students are taught to set goals and didactic procedures for various lessons. The teacher leads students to understand the potential of interdisciplinary, problem-based and dialogic teaching and to use interactive methods.
Last update: Zicha Zbyněk, Mgr., Ph.D. (20.01.2023)
Aim of the course - Czech

V předmětu Oborová didaktika II se studenti učí plánovat vyučovací hodiny a hodnotit studijní výsledky s ohledem na charakteristiky a potřeby žáků a studentů. Přednáška předmětu je zaměřena na pojetí didaktické transformace v oblasti filozofie a religionistiky.

Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Descriptors - Czech
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky  -   20 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení  -  45 minut
Samostudium literatury (za semestr)   -  10 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr)  -  15 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr)   -  20 hodin

Plnění předmětu
Příprava na zkoušku a zkouška   -  30 hodin
Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Davis, Ian et al. The Palgrave Handbook Of Global Citizenschip and Education. Palgrave Macmillan, 2018.

Pasch, Marvin a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-054-2.

Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0367-4.

Young, M., Muller, Johan. Three Educational Scenarios for the Future: lessons from the sociology of knowledge. European Journal of Education, Vol. 45, No. 1, 2010.

Young, M., Muller, Johan. On the powers of powerful knowledge. Review of Education, Vol. 1, No. 3, 2013, pp. 229–250.

Doporučená literatura:

KVĚTOŇOVÁ, Lea, Zbyněk NĚMEC, Naděžda PELCOVÁ a Zbyněk ZICHA. Lze vychovávat k úctě a sebeúctě?. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020, 253 stran : ilustrace ; 21 cm. ISBN 978-80-7603-185-2.

KUTHAN, R., PELCOVÁ, N., ZICHA, Z. (ed) Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Studia didactica I. Praha: Univerzita Karlova 2018. ISBN 978-80-7290-981-0. S214 – 228.

HAVLÍNOVÁ, Ivana. Didaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd. V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014. 78 s. ISBN 978-80-7290-670-3.

HESOVÁ, Alena. Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - Výchova k občanství. Praha: NÚV, 2016. ISBN 978-80-7481-170-8.

Jak vyučovat kontroverzní témata. Instruktážní balíček pro učitele. Praha: Centrum občanského vzdělávání. FHS  Praha. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/uploads/f72bf26e2d013bdb586a0649737df2d18be32df0_uploaded_2017_kt_jak-vyucovat-kt_ucitele.pdf.

JIRÁSKOVÁ, V. Základy společenských věd : pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žákyDíl 2, Péče o obec (o polis). Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 2004. ISBN: 80-86861-29-5.

KOŤA, Jaroslav et al. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. I. díl, Péče o duši (O osobní identitu). 2. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 190 s. ISBN 80-86861-30-9.

MOREE, Dana, JANSKÁ, Iva, (ed.) Než začneme s multikulturní výchovou: od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu. Praha: Člověk v tísni, 2008. ISBN 978-80-86961-61-3.

SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole: východiska a nové metody pro praxi. Praha: Portál, 1999. Pedagogická praxe (Portál). ISBN 80-7178-262-9.

SLAVÍK, Jan et al. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. 455 stran. Syntézy výzkumu vzdělávání; svazek 3. ISBN 978-80-210-8568-8.

STAŇEK, Antonín. Didaktika společenských věd. In STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, et al. Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Syntézy výzkumu vzdělávání. ISBN 978-80-210-7769-0.

Staněk, Antonín. Výchovné paradoxy v kontextu didaktiky společenských věd. První vydání. Praha: Epocha, 2018. 178 stran. Erudica; svazek 33.ISBN 978-80-7557-111-3.

ŠEBESTOVÁ, Petra. Proč a jak učit filosofii na středních školách? Antologie textů z německé didaktiky filosofie. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-733-3.

ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK, Martin SEDLÁČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Jak se učitelé učí: cestou profesního rozvoje k dialogickému vyučování. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8462-9.

TOMEČEK, Slavoj. Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009. 113 s. ISBN 978-80-7368-880-6.

VACEK, Pavel. Rozvoj morálního vědomí žáků: metodické náměty k realizaci průřezových témat. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-386-4.

Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Requirements to the exam - Czech

Přednáška je úzce propojena se seminářem. Základní podmínkou pro splnění předmětu je: 1) úspěšné odevzdání všech dílčích úkolů k přednáškám a 2) splnění úkolů v semináři tohoto předmětu. Známka bude generována na základě kvality odevzdáných úkolů.

Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Syllabus - Czech

1. blok výuky

 • úvodní poznámky k předmětu + sylabus předmětu (jaro 24)
 • reflexe OD I a jeho evaluace
 • podmínky splnění předmětů
 • didaktická transformace (rekonstrukce dosavadní znalosti)

    ___________

 • faktory podmiňující výběr cílů
  • občanská gramotnost a hodnoty
  • akademická znalost
  • profesní a společenská poptávka (RVP/RVPG)
  • zodpovědnost vyučujícího
 • typizace cílů podle úrovně znalostí
  • akademický
  • participativní (progresivistický)
  • emancipační (rekonstrukcionistický)
  • jejich vzájemný vztah

                ________________

 • filozofie a možnosti jejich didaktické transformace
 • periodizace filozofického myšlení jako prostředek k didaktické redukci a transformaci
  • př. starověk, novověk, post/moderna

 Následující bloky budou budovány prostřednictvím přístupu otevřeného kurikula. Na základě plnění zadání úkolů (1, 2, 3), budou studující určovat konkrétní náplň struktury výuky:  1) filozofická oblast (ontologie/epistemologie/etika), 2) možnosti didaktické transformace studenty vybraných příkladů. (Viz formulář vypracování úkolů).

 2. blok výuky

 • ontologie – shrnutí vybraných obecných rysů ontologických systémů s ohledem na jejich dějinný vývoj
 • didaktická transformace ontologických systémů

 3. blok výuky

 • epistemologie – shrnutí vybraných obecných rysů epistemologických systémů s ohledem na jejich dějinný vývoj
 • didaktická transformace epistemologických systémů

 4. blok výuky

 • etika (systémově podmíněné hodnot a postojů) – shrnutí vybraných obecných rysů ontologických systémů s ohledem na jejich dějinný vývoj
 • didaktická transformace etických systémů

Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
Course completion requirements - Czech
 • Aktivní účast v seminářích
 • Průběžné plnění úkolů na seminře i na přednášku
 • Prezentace skupinové práce
Last update: Šíp Radim, doc. Mgr., Ph.D. (07.03.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html