SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics from Educators for Children of a Pre-school Age II - OPN01N113A
Title: Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OKN03N201A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OPN01N104A
Is pre-requisite for: OPN01N124A, OPN01N130A
Is interchangeable with: OKN01N113A
Annotation -
The aim of the course is to convey the benefits of pre-school education for children at three basic levels: cognitive, social and emotional. Explain the role of the teacher in the personally conceived pre-school education and the contribution of the quality of the kindergarten climate. Individual topics: • Cognitive area: development focused on constructivist conception (Alfieri's process of cognition and learning, connection with pedagogical diagnostics, project method and teacher's position) • Cognitive development stages (Piaget, Bruner, Vygotsky) • Blom's taxonomy of educational goals • Bertrand's Theory of Education and Their Relation to the Basis of FEP PV • The Relation between the Needs of the Child and the Fulfillment of Social, Emotional and Cognitive Development (A. Maslow - 1970, Langmaier, Matejcek, SI Greenspan) ) • The child as a part of a larger set of peer groups and self-concept • The competence of a kindergarten teacher in all the above-mentioned levels and in professional facilities.
Last update: Horská Petra, Mgr., Ph.D. (16.05.2019)
Descriptors - Czech

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS: Vybrané kapitoly z P a PV II - OPN01N113A

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3e47d25e844b48b882a82ef833613700%40thread.tacv2/conversations?groupId=43da0ddd-67ca-46c4-ab51-2ab4c659d632&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

KÓD týmu: c5vqhiz

Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

ATKINSONOVÁ, R. L. aj. Psychologie. Viktoria Publishing, 1995, s. 92-106, 557-561 a jiné. ISBN 80-85605-35-X.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: 1998. ISBN 80- 7178-216-9.

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HOSKOVCOVÁ, S. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1424-8.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU-Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-210-4142-0.

SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-964-X.

TONUCI, F. Vyučovat nebo naučit? Praha: SVI, UK v Praze-Pedagogická fakulta, 1991.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Praha: UK v Praze- Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2.

 

Doporučená studijní literatura:

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Grada, 2010.

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Naklad. Karolinum, 2012. ISBN 978-80-24-2057-2.

 KVĚTOŇOVÁ, L., HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ I. Cesty k inkluzi.  Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (03.05.2017)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html