SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Selected Topics from Educators for Children of a Pre-school Age II - OKN01N113A
Title: Vybrané kapitoly z pedagogiky a pedagogiky předškolního věku II
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (28)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Is provided by: OKN03N201A
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Pre-requisite : OKN01N104A
Interchangeability : OK0515109, OPN01N113A
Is pre-requisite for: OKN01N130A, OKN01N124A
Annotation -
The aim of the course is to convey the contribution of pre-school education in three basic levels: cognitive, social and emotional. To explain the role of a teacher in pre-school education that is hold personally. For the oral exam, students are provided with main topics from the courses that also include the topics of Selected Chapters from Pedagogy and Preschool Education I. Content of the subject: • Constructivist concept of the development of child cognition (C. Freinet, Alfieri's scheme of cognition and learning process, connection with pedagogical diagnostics, project method and position of a teacher) • Stages of cognitive development (Piaget, Bruner, Vygotskij) • Bloom's taxonomy of educational objectives • Bertrand's theory of education and its connection with the basis of FEP EE (Framework Education Programme for Elementary Education) • The link between the needs of the child and the fulfilment of social, emotional and cognitive development (A. Maslow - 1970, Langmaier, Matějček, S. I. Greenspan) • The socialization of a 2-6 year old child (social learning, social experience, skills, prosocial development) • A child as part of a larger stable group of peers and the development of self-conception • Competence of a kindergarten teacher and their professional characteristic
Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (26.09.2017)
Aim of the course -

The aim of the course is to convey the contribution of pre-school education in three basic levels: cognitive, social and emotional.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (26.09.2017)
Descriptors - Czech

Výuka probíhá online v prostředí MS Teams v době výuky dle rozvrhu v SIS: Vybrané kapitoly z P a PV II - OKN01N113A

LINK: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55679d391c9a4cad899a13bc3485889b%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ca452c0-7a12-493a-a1e5-c79d88a09388&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

KÓD týmu:
b8t0qe1


Kde zadám kód?
Klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový pod seznamem týmů a najděte kartu Připojit se k týmu pomocí kódu.

 

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (15.02.2021)
Literature - Czech

Základní studijní literatura:

ATKINSONOVÁ, R. L. aj. Psychologie. Viktoria Publishing, 1995, s. 92-106, 557-561 a jiné. ISBN 80-85605-35-X.

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: 1998. ISBN 80- 7178-216-9.

GRECMANOVÁ, H. Klima školy. Olomouc: Hanex, 2008. ISBN 978-80-7409-010-3.

HOSKOVCOVÁ, S. Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1424-8.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. 2. rozšířené vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4435-3.

KRATOCHVÍLOVÁ, J. Teorie a praxe projektové výuky. Brno: MU-Pedagogická fakulta, 2006. ISBN 80-210-4142-0.

SHAPIRO, L. E. Emoční inteligence a její rozvoj. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-964-X.

TONUCI, F. Vyučovat nebo naučit? Praha: SVI, UK v Praze-Pedagogická fakulta, 1991.

VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem. Praha: UK v Praze- Pedagogická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7290-325-2.

 

Doporučená studijní literatura:

ČAPEK, R. Třídní klima a školní klima. Grada, 2010.

CHVÁL, M., KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Praha: Naklad. Karolinum, 2012. ISBN 978-80-24-2057-2.

 KVĚTOŇOVÁ, L., HÁJKOVÁ, V., STRNADOVÁ I. Cesty k inkluzi.  Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2086-2.

Last update: Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D. (03.05.2017)
Requirements to the exam -

For the oral exam, students are provided with main topics from the courses that also include the topics of Selected Chapters from Pedagogy and Preschool Education I, II.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
Syllabus - Czech

Cílem předmětu je zprostředkovat přínos předškolního vzdělávání ve třech základních rovinách: kognitivní, sociální a emociální. Rozkrýt roli učitele v osobnostně pojatém předškolním vzdělávání.
Obsah předmětu:
•    Konstruktivistické pojetí rozvoje poznání dítěte (C. Freinet, Alfieriho schéma procesu poznávání a učení, souvislost s pedagogickou diagnostikou, projektovou metodou a pozicí učitele)
•    Stádia kognitivního rozvoje (Piaget, Bruner, Vygotskij)
•    Blomova taxonomie kvality vzdělávacích cílů
•    Bertrandovy teorie vzdělávání a jejich souvislost s východisky RVP PV
•    Souvislost potřeb dítěte a naplnění sociálního, emocionálního a kognitivního rozvoje (A. Maslow – 1970, Langmaier, Matějček, S. I. Greenspan)
•    Socializace dítěte  2- 6 letého, (sociální učení, sociální zkušenosti, dovednosti, prosociální rozvoj)
•    Dítě jako součást větší ustálené skupiny vrstevníků a rozvoj sebepojetí
•    Kompetence učitele MŠ a jeho profesní vybavenost

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (14.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Pro studium k ústní zkoušce budou na počátku daného semestru studentům předány okruhy ke zkoušce, které zahrnují také látku předcházejícího předmětu Vybrané kapitoly z pedagogiky a předškolní pedagogiky I.

Last update: Koťátková Soňa, doc. PaedDr., Ph.D. (10.01.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html