SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Sociocultural approaches to learning and thinking - OPBP1Q131B
Title: Socio-kulturní přístupy k učení a myšlení
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: OPBP3Q601C
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Pre-requisite : OPBP1Q101A
Interchangeability : OBPS13088
Annotation -
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (20.05.2019)
This course offers students the opportunity to get acquainted with the theoretical background and applied models of so-called socio-cultural approaches to the study of thinking and learning in contemporary pedagogical psychology. In particular, the course presents and contrasts the work of two distinguished authors and creators of socio-cultural theories and approaches to learning and thinking: L.S. Vygotsky and R.Feuerstein. It shows their topicality and potentiality to inspire the current practice of pedagogical and counselling psychology and teaching especially in the field of multiculturalism and so-called dynamic investigation (assessment strategy, which takes into account the potential of the individual to learn and develop rather than actual performance). Thus, in the cycle of 12 seminar meetings, two important and contemporary perspectives will be introduced, with very inspiring theoretical lines: 1. so-called Vygotskian (resp. neo-vygotskian) approach: following L. S. Vygotsky´s influence in pedagogical and counselling Psychology (That is A. Lurija, B.Rogoff, M. Cole) 2. so-called neo-piagetian approach: based on the work of contemporary Israeli psychologist Reuven Feuerstein and his supporters (Michael Shayer, Alex Kozulin or Robert Burden)
Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (09.10.2017)

Studijní literatura povinná:


Vygotský, L.S.(2004): Psychologie myšlení a řeči. Praha Portál.

Málková, G. (2009): Zprostředkované učení. Portál, Praha.- kapitola Užití zprostředkovaného učení v pedagogické diagnostice a hodnocení a Kapitola věnovaná Dynamickému vyšetřování

 

 

Studijní literatura doporučená:

Feuerstein a kol. (2014) Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti.Karolinum Praha

Kozulin, A. (1998): Psychological tools: A sociocultural Approach to Education. Harvard University Press, Cambridge (Mass.)-část k dispozici v českém překladu v souborech sis.

Málková, G. (2008): Umění zprostředkovaného učení. Togga , Praha.

 

 

Úplný seznam doporučené literatury s komentáři je k dispozici ve studijních oporách kurzu v Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2357#section-0

Teaching methods - Czech
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (14.10.2021)

Seminář je realizován formou blokově uspořádaných seminárních setkání. 

 

Odkaz na kurzové studijní opory v Moodle naleznete zde:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2357¬ifyeditingon=1

Seminární setkání dne 15.10. proběhne v MS Teams v kurzu Socikulturní přístupy 

odkaz na tým:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a44428dd8c8ca4b76aa2a39407e5352e9%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c53d1c1-4114-4a97-8b48-14b0c4a7ded5&tenantId=e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2

kód týmu:
ifv6j9e

 

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (31.08.2021)

Výuka v tomto semináři je ralizována formou 4 na sebe navazujících seminárních bloků.

Témata jednotlivých bloků:

Blok I. Zprostředkování jako základní pojem Vygotského teorie vývoje  poznávacích procesů

Blok II. Využití zprostředkování v kontextu intervenčních postupů pro podporu vývoje jazykových (fonologických) schopností 

Blok III. Využití  konceptu zprostředkování v psychologické diagnostice (dynamické diagnostické přístupy)

Blok IV. Prezentace seminárních projektů

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D. (31.08.2021)

Pro výsledné hodnocení práce studenta v semináři přihlíží vyučující k aktivní účasti studenta v jednotlivých  seminárních blocích. Prosím proto, svoji neúčast na seminárním setkání řádně omlouvejte. 

Seminář je hodnocen na podklady vypracování a prezentace seminárního projektu.  Podstatou seminárního projektu je strukturované zpracování přínosu vybrané osobnosti z oblasti tzv. sociokulturně orientované psychologie.  Cílem seminárního úkolu je představit vybraného badatele jako pokračovatele Vygotského  nebo vlivného badatele v oblasti  sociokulturně orientované psychologie,  osvětlit a na konkrétních příkladech demonstrovat dominantní badatelský zájem daného autora a  jeho význam pro další rozvoj poznání v oblasti sociokulturně orientované psychologie. 

Seminární projekt  je zadáván a zpracovávan ve skupině. Každý člen skupiny ovšem zpracuje vlastní text seminární práce v rozsahu cca 3 normostran, ovšem v rámci přípravy své seminární práce bude působit ve spolupráci s kolegy z jeho pracovní skupiny. Celá pracovní skupina následně v závěru semináře zadané téma ( autora a jeho dílo) představí  ostatním kolegům v semináři prostřednictvím prezentace s oporou podkladů v powerpoint.   Pro odevzdávání seminárních prací bude zde v Moodle zveřeněna odevzdávárna.

sledujte proto prosím studijní opory k semináři  v Moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2357

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html