SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Educational research - O01215102
Title: Pedagogický výzkum
Guaranteed by: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: Rok4
Old code: PEVÝ
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Pedagogy and Psychology for Teachers
Teaching > Pedagogy
Pre-requisite : O01213022, O01215018, O01215020
Is incompatible with: OK0615102
Is pre-requisite for: O01215103, O01315618X, O01215444, O01315620, O01317181, O01317182, O01317183, O01317184, O01317185, O01317186, O01317188, O01315618, O01215555, O01315617, O01315619, O01315621, O01315622, O01215101
Is interchangeable with: OK0615102
Annotation -
Objectives: 1. To introduce in the metodology of education 2. To inform about contemporary educational investigations 3. To train some of research technics Content area: 1. Speciality of educational research 2. Observation 3. Interrogation, interwiew 4. Test construction
Last update: Erudio ()
Aim of the course - Czech

Cíl kurzu: a/ uvést do metodologie věd o výchově
                 b/ informovat o aktuálních pedagogických výzkumech
                 c/ nacvičit vybrané výzkumné techniky

Last update: HEJLOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2013)
Descriptors - Czech

Studijní zátěž

1. Přímá výuka 24 hodin

2. Příprava a zpracování seminární práce a dílčích úkolů 30 hodin

3. Studium literatury 20 hodin

4. Příprava na zápočtový test 10 hodin

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
Literature - Czech

Základní:

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010..

ŠVAŘÍČEK, R.; ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007.

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007.

HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999.

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011.

Doporučená:

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996.

SKALKOVÁ, J. Úvod do metodologie a metod pedagogického výzkumu. Praha:SPN, 1993.

MAŃÁK, J., ŠVEC, V. (ed.). Cesty pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2004.

STRAUSS, A.; CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 1990.

JANÍK, T. Akční výzkum pro učitele. Brno, PdF MU, 2003.

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998.

KLEMENTA, J.; KOMENDA, S.; KUNERT, E. Statistické metody v pedagogickém výzkumu. Olomouc, UP, 1984.

Last update: HEJLOVA/PEDF.CUNI.CZ (20.01.2016)
Syllabus - Czech

Obsah kurzu: 1. Zvláštnosti pedagogických výzkumů
                      2. Techniky pozorování
                      3. Techniky dotazování
                      4. Techniky testování

Last update: HEJLOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.01.2013)
Course completion requirements - Czech

Provední výzkumné sondy dle pokynů vyučujícího, plnění průběžných úkolů zadávaných vyučujícími v jednotlivých paralelkách.

Úspěšné absolvování znalostního testu. Možnost max.2 oprav v příslušném zkouškovém období.

Last update: Hejlová Helena, PhDr., Ph.D. (09.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html