SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Protected areas in the world - extended - MO550P127
Title: Chráněná území světa II
Czech title: Chráněná území světa II
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2018
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 5
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D.
Co-requisite : MO550P114
Incompatibility : MO550P15
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The course of the World Protected Areas II is a follow-up to the Protected Areas of the World course, in which the student became acquainted with the basic characteristics of selected protected areas of the world and specific problems of their protection and management. In the follow-up CHU II course, the lectures more reflect current conservation topics and offer information for comparing conservation priorities and management approaches in the Czech Republic, Europe and other parts of the world.
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (01.12.2018)

R.B. Primack, P. Kindlmann, J. Jersáková (2010): Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha

S. Chape, M. Spalding, M. Jenkins, eds. (2008): The World's Protected Areas: Status, Values and Prospects in the 21st Century. University of California Press, Berkeley, CA.

Přednášky viz elearningový kurz předmětu CHU I - MO550P114

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (18.10.2022)

Kurz CHÚ světa II (CHU II) navazuje na kurz Chráněná území světa (CHU I), čili student může nejdříve absolvovat CHU I, a v některém následujícím roce CHU II. Oba kurzy být absolvovány také v jediném roce - přednášky v jednotlivých týdnech jsou uspořádány tak, že na sebe logicky navazují, čili student střídavě navštěvuje přednášky patřící do CHU I a CHU II, a získá kredity za oba kurzy v průběhu jediného semestru.

Kurz bude probíhat téměř výhradně online, v uživatelsky velice příjemném prostředí Google Classroom.  Každý student zapsaný do kurzu zde nalezne následující:

- Ve formátu MP4 uložené „videopřednášky“, tedy v podstatě "ozvučené filmy", kde přednášející vysvětluje probíranou látku na základě PowerPointového souboru přesně tak, jak by se to dělo při klasické přednášce.

- PowerPointové prezentace zmíněné v předchozím bodě.

- Další pomocné soubory při přednášce využívané, tedy třeba soubory v Excelu s daty a podobně.

-"Interaktivní přednášky", což budou záznamy online prezentací v GoogleMeet,  které budou organizovány zhruba po každých třech přednáškách. Při nich budeme diskutovat probíranou látku a studenti se budou moci ptát na věci, kterým případně nerozumí, nebo na různá témata, která s přednáškami souvisí.

- Chat, kde vám bude vyučující zadávat úkoly a oznamovat novinky.

V prostředí Classroom se bude odehrávat i online zkouška, která sestává ze zaškrtávacího testu obsahujícího 12 otázek (výběr zakřížkováním správné ze čtyř možných odpovědí). Test ověřuje osvojení si probrané látky. Hodnocení (dle počtu správných odpovědí):

   12-11   výborně

    10-9  velmi dobře 

      8-7   dobře

      0-6   neprospěl(a)

Abychom se mohli osobně vidět, bude zorganizováno jedno nebo i více skutečných setkání, která budou probíhat podobně jako interaktivní přednášky - tedy půjde o diskuzi k probírané látce. Časy a místa setkání (učebny) budou s dostatečným předstihem oznámeny. Obecně to bude v rozvrhovaném čase a učebně.

POZOR: Vzhledem k povaze prostředí  Google Classroom  budou do tohoto prostředí přijati pouze studenti, kteří mají v SISu uvedený email s doménou @natur.cuni.cz. Abyste se do virtuální třídy tohoto kurzu v prostředí Google Classroom  dostali a mohli je aktivně používat, musíte tedy provést tyto kroky:

1. Zkontrolujte si, jestli v SISu máte uveden mail s doménou @natur.cuni.cz. Pokud nikoli, zaměňte stávající email za email s doménou @natur.cuni.cz.  Tento email obdrželi všichni studenti Přírodovědecké fakulty UK při nástupu na fakultu. Pokud si jej nepamatujete, zkontaktujte IT oddělení nebo studijní oddělení. Pokud jste z jiné fakulty, zkontaktujte vyučujícího na emailu pavel.kindlmann@centrum.cz a věc vyřešíme individuálně.

2. Až budete mít v SISu uveden email v doméně @natur.cuni.cz, vyčkejte až vám na tento email bude doručena pozvánka do virtuální třídy v prostředí Google Classroom. Tuto pozvánku přijměte a od té doby zde můžete pracovat. Tuto pozvánku můžete obdržet několikrát,  protože je budu muset posílat opakovaně, jelikož se další studenti přihlašují i během semestru. Prosím, REAGUJTE POUZE NA PRVNÍ POZVÁNÍ a pokud již budete ve virtuální třídě tohoto kurzu přihlášeni,  následující pozvánky ignorujte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STUDENT, KTERÝ NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL S DOMÉNOU @NATUR.CUNI.CZ, ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE AŽ DO DOBY, NEŽ TENTO NEDOSTATEK ODSTRANÍ. ZMĚNU JE NEZBYTNÉ UDĚLAT DO 20.10.!

TEN, KDO NEBUDE MÍT V SISu UVEDEN EMAIL V POŽADOVANÉ FORMĚ DO 20.10., JIŽ ŽÁDNOU POZVÁNKU NEDOSTANE A DO VIRTUÁLNÍ TŘÍDY A TÍM PÁDEM ANI DO CELÉHO KURZU NEBUDE ZAŘAZEN. BEZ PŘÍSTUPU KE STUDIJNÍM MATERIÁLŮM V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM A OSOBNÍHO ZAPOJENÍ (DOMÁCÍ ÚKOLY, ZKOUŠKY A PODOBNĚ), KTERÉ SE TAKÉ BUDE ODEHRÁVAT V PROSTŘEDÍ GOOGLE CLASSROOM, NELZE TENTO KURZ ABSOLVOVAT.

 

Další informace a detaily týkající se kurzu obdržíte na první interaktivní přednášce v GoogleMeet,  která se bude konat na adrese

https://meet.google.com/xft-bfnw-wpd

v pondělí, 3.10., od 14:00. Tato přednáška bude nahrána a poté dosažitelná ve virtuální třídě tohoto kurzu v prostředí Google Classroom, avšak pouze studentům, kteří budou do tohoto prostředí řádně přihlášeni.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (02.10.2021)

Přednášky reflektují aktuální ochranářská témata a nabízejí informace pro porovnání ochranářských priorit a managementových přístupů v ČR, Evropě a dalších částech světa:


(2 PK) Národní parky v ČR a problémy jejich ochrany na příkladě NP Šumava: Zonace a biologické zásady jejího tvoření, management jednotlivých zón, ochrana ohrožených druhů a klidová území, koexistence NP s místními obyvateli (případ kůrovcové gradace 2007-2013, zaměstnanost, sociální dopady a výhody blízkosti NP).


(3 ZK) Začátek OP v Evropě - Švédsko 1909, Švýcarský NP, IUCN.


(4 ZK) NP Střední Evropy - sousedi ČR: Polsko (Bialowieźa NP, Kampinoski NP, Gorce NP), Slovensko (TANAP, NAPANT, Slovensky Raj NP); Rakousko (Kalkalpen NP, Gesäusse NP, H. Tauren NP); Německo (BWNP, Schwarzwald NP). Transboundary, Europarc Federation, Junior ranger.


(5 ZK) Wilderness: Historie ochrany divočiny - Aldo Leopold, Wilderness Society, World Wilderness Congress, Resoluce o divočině v EP, old & new wilderness; návrat velkých kopytníků a šelem do Evropy. Příklady ochrany divočiny: USA - Wilderness Preservation System & Wilderness Areas (př.: Elk Creek).


(6 ZK) Divočina v Evropě -Finsko (jediná Evropská země s Wilderness Act), Skotsko, Karpaty, Wildniss Gebiet Durrenstein, bývalé VVP v Německu, ČR. Privátní OP: privátní ochrana přírody coby alternativa ke státní ochraně přírody. Příklady: USA - Great Teton NP, Slovensko - Vlčia, Rumunsko - Karpaty, Slovinsko - Sečovlje Salina Nature Park.


PK - přednáší Pavel Kindlmann

ZK - přednáší Zdenka Křenová

Číslo před iniciálami přednášejícího: číslo týdne v semestru, kdy se přednáška koná (např. 10 PK znamená, že přednáší P. Kindlmann 10. týden v semestru). Konkrétní dny budou oznámeny na první přednášce a objeví se v classroomu v souboru s první přednáškou.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html