SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Labour Law II - HPOP0017
Title: Pracovní právo II
Guaranteed by: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:2/2, Ex [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level: basic
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Teacher(s): JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D.
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
JUDr. Štěpán Pastorek
prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Mgr. Ing. Patrik Stonjek, Ph.D.
prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc.
JUDr. Kateřina Štěpánková, Ph.D.
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Pre-requisite : {!!! POVINNÉ PŘEDMĚTY (doporučené pro 1. ročník) od 2020 - NEOPAKOVATELNÉ}
Co-requisite : HPOP0016
Incompatibility : HPOP3000, HP0681
Is co-requisite for: HPOP0108
Is pre-requisite for: HXPV0041
Is complex co-requisite for: HSZK0208, HSZK0300, HSZK0310, HSZK0320
Annotation - Czech
Předmět tvoří z hlediska jeho obsahu celek s předmětem Pracovní právo I.

Obor pracovního práva lze spolu s oborem práva sociálního zabezpečení podřadit pod širší pojem, jímž je tzv. sociální právo.

Obor pracovního práva je oborem, při jehož výuce je věnována pozornost těmto oblastem - individuální pracovní právo, kolektivní pracovní právo a vybrané aspekty z oblasti právní úpravy zaměstnanosti.

Pracovní právo lze dělit z různých hledisek. Již tradiční je dělení na tzv. individuální pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem při výkonu závislé práce) a kolektivní pracovní právo (soubor právních norem upravujících vztahy mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem, resp. zástupci zaměstnavatelů).

Historicky první a současně asi nejdůležitější oblastí, která tvoří pracovní právo, je individuální pracovní právo. Individuální pracovní právo bývá zpravidla chápáno jako soubor právních vztahů, v nichž pracovní sílu fyzické osoby (zaměstnance) užívá za odměnu jiný subjekt - zaměstnavatel, kterým je právnická nebo fyzická osoba. Jedná se tedy o vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Těžiště úpravy individuálního práva je obsaženo v zákoníku práce.

Druhou oblastí pracovního práva (která se v řadě případů prolíná s individuálním pracovním právem a doplňuje jej) je kolektivní pracovní právo. Kolektivní pracovněprávní vztahy zahrnují právní vztahy mezi subjekty, které zastupují kolektivy zaměstnanců (v ČR jsou jimi především odborové organizace) a zaměstnavateli, resp. jejich sdruženími. Součástí kolektivního pracovního práva je však též soubor norem, které jsou výsledkem smluvněprávních jednání uvedených subjektů kolektivních právních vztahů (především normativní část kolektivních smluv). Kolektivní pracovněprávní vztahy jsou právně upraveny jednak přímo v zákoníku práce, který upravuje především jejich hmotněprávní stránku a jednak v zákoně o kolektivním vyjednávání, který upravuje především procesněprávní stránku těchto vztahů a současně stanoví subsidiární použití zákoníku práce.

Vedle toho bývá pod předmět pracovního práva podřazována i právní úprava zaměstnanosti, jíž rozumíme soubor právních norem regulující vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat prostředky pro své životní potřeby prací a souvisejícím hmotném zabezpečení podle čl. 26 LZPS. Právní úprava zaměstnanosti, je charakteristická, oproti právní úpravě shora zmíněných oblastí, primárně veřejnoprávní metodou úpravy, s tím že i právní vztahy, které reguluje, mají převážně veřejnoprávní charakter. Lze ji tudíž v rámci pojmu sociálního práva vnímat co do podstaty spíše blíže právu sociálního zabezpečení. Z tohoto důvodu je v rámci výuky předmětu pracovního práva věnována pozornost pouze vybraným aspektům z oblasti zaměstnanosti, které mají úzkou vazbu primárně na předmět právní úpravy individuálního pracovního práva (zejména agenturní zaměstnávání, zaměstnávání cizinců, zaměstnávání osob se zdravotním postižením atp.).
Pracovní právo historicky vzniklo zejména z důvodu potřeby chránit slabší stranu pracovního vztahu, tj. zaměstnance. I v současné době je možno považovat ochrannou funkci za nejdůležitější a převažující funkci pracovního práva. Na druhou stranu nelze tuto funkci rozhodně považovat za jedinou. Vedle ochranné funkce hraje nezanedbatelnou i organizační funkce pracovního práva. Pracovní právo vytváří rámec a podmínky, za nichž se uskutečňuje pracovní proces, vymezuje míru práce, odměny za práci a stanoví pravidla pro fungování trhu práce. Poskytuje rovněž zaměstnavatelům nástroje pro řízení podniku a jednotlivých zaměstnanců a jejich kolektivů. Dále vytváří podmínky i pro účast zaměstnanců a jejich organizací a orgánů na řízení podniků.

Studenti jsou po absolvování předmětu schopni aplikovat právní pravidla na zadané skutkové okolnosti. V seminářích předmětu řeší za užití právních předpisů a judikatury konkrétní příklady. Věnují se taktéž analýze judikatury.
Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Requirements to the exam - Czech

1. U zkoušky není možné používat právní předpisy a ani jiné pomůcky či materiály.  

2. Student si losuje po jedné otázce z každé části.  

3. Obecně k vymezení zkouškových otázek: 

- U každé otázky je za účelem zvýšení objektivity a předvídatelnosti ústní zkoušky uveden demonstrativní výčet základních oblastí, institutů apod., které do příslušné otázky spadají. 

- Cílem vymezení těchto jednotlivých podotázek je vytvoření rámcového vodítka pro zkoušené, aby bylo postaveno najisto, že tyto oblasti, instituty apod. do příslušné otázky spadají. 

- Zkoušený by však měl být schopen odpovědět i na jiné související podotázky, které se dané otázky týkají nebo s ní souvisí, a prokázat tak základní znalosti a orientaci v tématu příslušné otázky. 

4. Vedoucí seminární skupiny může umožnit studentovi zapsanému v informačním systému do jím vedeného semináře skládat zkoušku v termínu určeném vedoucím semináře v  týdnu navazujícím na ukončenou seminární výuku daného předmětu a předcházejícím zahájení zkouškového období (dále jen „předtermín“), pokud:  

    • se student zúčastnil alespoň 80 % seminářů a  
    • student při seminární  výuce aktivně pracoval.  

Je-li vedoucím semináře doktorand, zkoušejícím předtermínu bude školitel doktoranda a zkouška v takovém případě proběhne za účasti doktoranda, který byl vedoucím semináře.  Na předtermín se zapisuje prostřednictvím sekretariátu katedry. Zápis bude proveden na základě seznamu studentů, který předloží vedoucí semináře.

SEZNAM ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK: 

Pracovní právo II. - část A 

 1)     Pojem, vymezení a předmět úpravy pracovního práva 

- pojem pracovního práva 

- členění vztahů, které pracovní právo reguluje 

- závislá práce 

- vymezení specifik jednotlivých oblastí pracovního práva 

 

2)     Postavení pracovního práva v systému práva 

- vývoj pracovního práva a jeho postavení k ostatním právním odvětvím v historické perspektivě  

- vztah pracovního práva k ostatním právním odvětvím na našem území po roce 1918 

- postavení pracovního práva v současném systému práva (specifika pracovního práva)   

  

3)     Vztah pracovního a občanského práva 

- historické etapy vývoje vztahu pracovního a občanského práva 

- aktuální vztah občanského a pracovního práva 

- použití občanského zákoníku na pracovněprávní vztahy 

 

4)     Mezinárodní prvek v pracovním právu 

- možné mezinárodní prvky při výkonu závislé práce  

- výkon závislé práce v cizině a rozhodné právo 

- postavení zaměstnance, který není státním příslušníkem České republiky 

 

5)     Evropské pracovní právo 

- prameny práva Rady Evropy (příklady úmluv a jejich uplatnění) 

- prameny práva EU (primární a sekundární právo – jeho uplatnění) 

- judikatura evropských soudů 

 

6)     Prameny pracovního práva 

- vymezení pojmu pramen práva 

- vymezení jednotlivých pramenů pracovního práva 

- specifika pramenů pracovního práva ve srovnání s jinými právními obory  

 

7)     Vznik a vývoj pracovního práva 

- historické vývojové etapy 

- vývoj pracovněprávní legislativy od roku 1918 

- současné trendy v pracovním právu 

 

8)     Základní zásady pracovněprávních vztahů a jejich význam 

- pojem právní princip/zásada 

- význam právních principů 

- vymezení základních zásad pracovněprávních vztahů 

- význam základních zásad mj. v kontextu subsidiárního použití občanského zákoníku 

 

9)     Ochranná funkce pracovního práva a její projevy v právní úpravě  

- vymezení základních funkcí pracovního práva 

- pojem ochranné zákonodárství  

- konkrétní příklady právních institutů, ve kterých se projevuje ochranná funkce pracovního práva 

 

10) Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu 

- vymezení pojmu rovné zacházení a zákaz diskriminace 

- prameny právní úpravy  

- příklady zakázaných jednání v jednotlivých fázích pracovního poměru a jejich důsledky 

- právní nástroje ochrany 

 

11) Pracovněprávní vztahy a jejich prvky 

- vymezení pracovněprávních vztahů 

- třídění pracovněprávních vztahů 

- charakteristika jednotlivých prvků pracovněprávních vztahů s důrazem na základní pracovněprávní vztahy  

                  

12) Právní skutečnosti v pracovním právu 

- pojem pracovněprávních skutečností   

- dělení pracovněprávních skutečností 

- náležitosti pracovněprávního jednání 

 

13) Počítání času; lhůty a doby v pracovním právu 

- vymezení pojmů doba a lhůta a jejich třídění 

- pravidla počítání času v pracovněprávních vztazích 

- konkrétní příklady dob a lhůt  

 

14) Vady právních jednání a jejich následky v pracovněprávních vztazích 

- pojmové vymezení vad právního jednání 

- označení možných vad právního jednání spolu s uvedením důsledků vady 

- specifika pracovněprávní úpravy 

 

15) Účastníci individuálních pracovněprávních vztahů, jejich jednání a zastoupení  

- vymezení subjektů pracovněprávních vztahů s důrazem na zaměstnance a zaměstnavatele 

- způsobilost být účastníkem individuálních pracovněprávních vztahů 

- jednání a zastoupení účastníků individuálních pracovněprávních vztahů 

 

16) Účastníci kolektivních pracovněprávních vztahů 

- vymezení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů 

- ustavení jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů a jejich vzájemné vztahy 

- působnost jednotlivých účastníků kolektivních pracovněprávních vztahů  

 

17) Závislá práce a nelegální práce 

- vymezení pojmu závislá práce (znaky a důsledky závislé práce, včetně vývoje právní úpravy) 

- vymezení pojmů nelegální práce (druhy nelegální práce) 

- důsledky spojené s výkonem nelegální práce, včetně vývoje právní úpravy  

 

18) Pojem a druhy pracovního poměru 

- pracovní poměr jako závazkový právní vztah – vymezení pojmu 

- vývojové koncepce pracovního poměru 

- druhy pracovního poměru zejména z hlediska rozsahu úvazku, doby trvání pracovního poměru 

 

19) Vznik pracovního poměru 

- pravidla výběru uchazeče o zaměstnání (ochrana osobních údajů, zákaz diskriminace) 

- způsoby vzniku pracovního poměru 

- vyjednávání o pracovní smlouvě  

- povinnosti stran před vznikem pracovního poměru  

 

20) Změna pracovního poměru 

- prvky pracovního poměru 

- změna subjektu pracovního poměru 

- změna obsahu pracovního poměru 

 

21) Dočasné přidělení 

- dočasné přidělení jako změna obsahu pracovního poměru (zejména subjekty, podmínky, rozsah)  

- odlišnosti od dočasného přidělení v rámci agenturního zaměstnávání 

 

22) Skončení pracovního poměru 

- způsoby skončení pracovního poměru  

- vztah pracovněprávní úpravy k občanskoprávní úpravě 

- důsledky skončení pracovního poměru (např. možný nárok na odstupné, potvrzení o zaměstnání, posudek o pracovní činnosti)  

 

23) Závazkové právní vztahy v pracovněprávních vztazích 

- jednotlivé typy závazkových právních vztahů v pracovněprávních vztazích 

- vznik závazkových právních vztahů 

- prvky, zejména obsah právních vztahů 

- omezení aplikace občanského zákoníku na závazkové pracovněprávní vztahy  

 

24) Zajištění a utvrzení dluhů z pracovněprávních vztahů 

- vymezení pojmu zajištění a utvrzení dluhů 

- jednotlivé nástroje zajištění a utvrzení dluhů a jejich pojmové vymezení 

- nástroje zajištění a utvrzení, které lze využít v pracovněprávních vztazích 

 

25) Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance 

- vymezení základního pracovního závazku 

- vymezení dalších základních povinností zaměstnance 

- vymezení dalších základních povinností zaměstnavatele 

 

26) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

- systematika a vztahy právních předpisů a jiných pramenů práva v oblasti BOZP 

- práva a povinnosti zaměstnavatele, zaměstnance a zástupců zaměstnanců na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

27) Flexibilní formy výkonu práce 

- vymezení pojmu flexibilní formy výkonu závislé práce 

- flexibilní formy výkonu práce z hlediska platné a účinné právní úpravy 

- flexibilní formy výkonu práce – další možné teoretické konstrukty 

 

28) Vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí 

- pojem vysílání zaměstnanců 

- právní úprava regulující vysílání 

- formy vysílání 

- důsledky vysílání ve vztahu k právům a povinnostem zaměstnance a zaměstnavatele 

 

29) Osobnostní práva zaměstnance a jejich ochrana v pracovněprávních vztazích 

- instituty ochrany osobnostních práv zaměstnanců 

- soukromoprávní prostředky ochrany osobnostních práv  

- veřejnoprávní prostředky ochrany osobnostních práv 

 

30) Doručování písemnosti v pracovněprávních vztazích 

- doručování zaměstnanci a zaměstnavateli 

- doručení do vlastních rukou 

- důsledky nesprávného doručení 

 

31) Přechod práva a povinností z pracovněprávních vztahů 

- vymezení pojmu 

- účel právní úpravy 

- práva a povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a zástupců zaměstnanců  

 

32) Další právní vztahy účasti na práci 

- vymezení pojmu 

- modelové vztahy zákoníku práce a dalších právních předpisů 

- použití zákoníku práce na další vztahy účasti na práci  

- vymezení konkrétních případů 

 

33) Pojetí odpovědnosti v pracovním právu 

- vymezení pojmu 

- možné teoretické konstrukce 

- základní charakteristika odpovědnosti zaměstnance a zaměstnavatele 

 

34) Základní rozdíly v postavení zaměstnanců ve mzdové a platové sféře 

- vymezení pojmu plat a mzda 

- rozdíly v postavení zaměstnanců v platové a mzdové sféře v jednotlivých fázích pracovního poměru či v některých pracovněprávních institutech  

 

35) Agenturní zaměstnávání 

- vymezení pojmu (právní základ, subjekty a obsah smluvních vztahů) 

- agentura práce, její ustavení, základní práva a povinnosti 

- zákonná omezení zprostředkování zaměstnání agenturou práce 

 

36) Formy kolektivních pracovněprávních vztahů, kolektivní práva zaměstnanců 

- historický vývoj 

- ústavněprávní aspekty 

- jednotlivé formy kolektivních pracovněprávních vztahů 

- vymezení jednotlivých kolektivních práv zaměstnanců a možný způsob jejich výkonu 

 

37) Zástupci zaměstnanců v kolektivních pracovněprávních vztazích 

- vymezení jednotlivých zástupců zaměstnanců 

- ustavení jednotlivých zástupců zaměstnanců 

- vztahy zástupců zaměstnanců 

- práva a povinnosti jednotlivých zástupců zaměstnanců 

 

38) Postavení odborů a zaměstnavatele - sociální dialog 

- vymezení pojmu sociální dialog 

- vymezení postavení odborů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur, včetně jejich práv a povinností 

- vymezení postavení zaměstnavatelů a možnosti vytváření jejich hierarchických struktur, včetně jejich práv a povinností 

 

39) Rada zaměstnanců, zástupce pro BOZP a jejich úloha v procesu informování a projednání 

- pojem informování a projednání 

- rada zaměstnanců a její ustanovení 

- zástupce pro BOZP a jeho ustanovení 

- úloha rady zaměstnanců a zástupce pro BOZP v informování a projednání – práva a povinnosti 

 

40) Kontrolní činnost v oblasti pracovního práva 

- vymezení druhů kontroly 

- vnitřní kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky 

- vnější kontrola – oprávněné subjekty a jejich oprávnění, průběh kontroly a možné důsledky 

 

Pracovní právo II. - část B 

 

1)     Práva a povinnosti stran před vznikem pracovního poměru, výběr uchazečů o zaměstnání 

- informační povinnost 

- povinnosti na úseku ochrany osobních údajů 

- rovné zacházení a zákaz diskriminace 

- další aspekty – pracovně-lékařské služby, kontraktační proces 

 

2)     Pracovní smlouva a její náležitosti 

- podstatné náležitostí 

- pravidelné a nahodilé náležitosti 

- důsledky spojené s nedostatky náležitostí 

 

3)     Jmenování na vedoucí pracovní místo a odvolání z (vzdání se) pracovního místa vedoucího zaměstnance 

- jmenování jako právní jednání 

- pracovní místa obsazovaná jmenováním 

- pracovní místa, z nichž lze zaměstnance odvolat a důsledky odvolání  

 

4)     Pracovní poměr na dobu určitou (sjednání, skončení a důsledky protiprávního sjednání) 

- zákonná pravidla pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou 

- pracovní poměr na dobu určitou ve specifických situacích 

- důsledky protiprávního sjednání pracovního poměru na dobu určitou 

 

5)     Zkušební doba (sjednání, skončení pracovního poměru ve zkušební době) 

- sjednání zkušební doby 

- zákonné limity pro sjednání zkušební doby 

- zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

 

6)     Omezení další výdělečné činnosti zaměstnance (v době trvání a po skončení základního pracovněprávního vztahu) 

- možnosti výdělečné činnosti zaměstnance v době trvání základního pracovněprávního vztahu 

- možná omezení výdělečné činnosti po skončení základního pracovněprávního vztahu  

- možné důsledky porušení zákazu další výdělečné činnosti 

 

7)     Převedení na jinou práci 

- vymezení pojmu 

- povinné převedení na jinou práci 

- další případy převedení na jinou práci  

- povinnosti a opatření související s převedením na jinou práci  

 

8)     Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení 

- vymezení pojmů 

- cestovní náhrady, včetně vyúčtování pracovní cesty 

- omezení zaměstnavatele ve vztahu k některým skupinám zaměstnanců 

 

9)     Rozvázání pracovního poměru výpovědí 

- podmínky rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance 

- podmínky a omezení rozvázání pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele 

- důsledky nedodržení zákonných podmínek 

 

10) Dohoda o rozvázání pracovního poměru 

- náležitosti dohody o rozvázání pracovního poměru 

- důsledky nedodržení zákonných náležitostí dohody o rozvázání pracovního poměru 

 

11) Okamžité zrušení pracovního poměru 

- podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnance 

- podmínky rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze strany zaměstnavatele 

- důsledky nedodržení zákonných podmínek 

 

12) Omezení při rozvazování pracovního poměru 

- omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance 

- omezení při rozvázání pracovního poměru na straně zaměstnance 

 

13) Hromadné propouštění a povinnosti zaměstnavatele 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- povinnosti zaměstnavatele 

- důsledky nedodržení zákonných podmínek  

 

14) Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům při skončení pracovního poměru 

- peněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel 

- nepeněžitá plnění poskytovaná při skončení pracovního poměru a jejich účel 

 

15) Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky 

- neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, jeho následky a možnosti obrany 

- neplatné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jeho následky a možnosti obrany 

- rozdílné důsledky neplatného a zdánlivého rozvázání pracovního poměru 

 

16) Vedoucí zaměstnanci a jejich práva a povinnosti  

- pojmové vymezení  

- práva a povinnosti vedoucího zaměstnance 

- odchylky od základního zákonného režimu 

 

17) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- podstatné náležitosti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměru 

- právní úprava navazující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměru (zejména odvody do pojistných systémů a související aspekty) 

 

18) Délka pracovní doby a její rozvržení 

- pojmové vymezení 

- zákonné (týdenní a denní) limity pracovní doby  

- jednotlivé způsoby rozvržení pracovní doby 

 

19) Konto pracovní doby 

- pojmové vymezení a účel institut 

- zákonné podmínky uplatnění konta pracovní doby 

- pravidla rozvržení pracovní doby prostřednictvím konta pracovní doby 

 

20) Doba odpočinku a její druhy 

- pojmové vymezení a účel institut 

- jednotlivé doby odpočinku a související pravidla 

 

21) Práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovost 

- pojmové vymezení jednotlivých institutů  

- zákonná pravidla pro výkon přesčasové práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna) 

- zákonná pravidla pro výkon noční práce, včetně souvisejících aspektů (například odměna) 

- zákonná pravidla pro držení pracovní pohotovosti a výkon práce v době pracovní pohotovosti  

 

22) Práva a povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP 

- vymezení pojmu bezpečnost a ochrana zdraví při práci a účel právní regulace 

- povinnosti zaměstnavatele podle zákoníku práce a zvláštních právních předpisů (včetně například pracovně-lékařských služeb, kvalifikace rizikovosti prací atd.)  

 

23) Pracovní podmínky žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením 

- zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých (například zakázané práce, přesčasová práce, noční práce, rozvržení pracovní doby) 

- pracovní podmínky a podpora zaměstnávání osoby se zdravotním postižením.  

 

24) Odměňování závislé práce 

- pojmové vymezení - mzda, plat a odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 

- základní principy odměňování 

- určení a stanoví výše mzdy, platu a odměn z dohod 

 

25) Důležité osobní překážky v práci 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky 

 

26) Překážky v práci z důvodu obecného zájmu 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky 

 

27) Překážky v práci na straně zaměstnavatele 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- jednotlivé překážky v práci a s nimi spojené právní důsledky 

 

28) Dovolená 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- dovolená za kalendářní rok, její poměrná část a výměra dovolené , dodatková dovolená – podmínky vzniku nároku a pravidla čerpání dovolené 

 

29) Péče o zaměstnance 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- zejména pracovní podmínky zaměstnanců, stavování zaměstnanců, fond sociálních a kulturních potřeb 

 

30) Prohlubování a zvyšování kvalifikace 

- pojmové vymezení a účel institut 

- kvalifikační dohoda a související aspekty 

 

31) Odpovědnost zaměstnance za škodu 

- pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnance 

- jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnance za škodu 

 

32) Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 

- pojmové vymezení, včetně podmínek založení odpovědnosti zaměstnavatele 

- jednotlivé druhy odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 

 

33) Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání 

- pojmové vymezení 

- jednotlivé druhy náhrad při pracovním úrazu a nemoci z povolání a způsob jejich úhrady 

 

34) Práce konaná zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele („home working“) 

- pojmové vymezení 

- zákonné odchylky od obecného režimu pracovního poměru 

 

35) Přístup k nadnárodním informacím 

- pojmové vymezení a účel institutu 

- formy realizace práva zaměstnanců na přístup k nadnárodním informacím a projednání 

- Evropská rada zaměstnanců – její ustanovení a fungování 

 

36) Kolektivní smlouvy 

- pojmové vymezení 

- druhy kolektivních smluv  

- náležitosti a možný obsah kolektivních smluv  

 

37) Kolektivní smlouva vyššího stupně a její extenze 

- pojmové vymezení 

- podmínky pro extenzi kolektivní smlouvy vyššího stupně 

 

38) Kolektivní spory 

- pojmové vymezení 

- procesní způsob řešení kolektivních sporů 

 

39) Právo na stávku, výluka 

- pojmové vymezení a účel institut 

- zákonné podmínky vyhlášení stávky a výluky 

 

40) Odborová organizace 

- pojmové vymezení a úloha odborových organizací 

- založení, vznik a působnost odborové organizace  

Last update: Tomšej Jakub, JUDr., Ph.D. (25.01.2023)
Syllabus - Czech

Předmět zahrnuje tato témata: 

- Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

- Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. 

- Odpovědnost zaměstnance za škodu. 

- Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace. 

- Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance. 

- Výkon závislé práce ve služebních vztazích. 

- Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny. 

- Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů. 

- Informování a projednání v pracovněprávních vztazích; zástupci zaměstnanců a evropská rada zaměstnanců. 

- Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při zprostředkování zaměstnání; ochrana dětské práce 

- Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí; vysílání zaměstnanců. 

- Kontrolní činnost. 

 

Obsahové rozvržení seminářů z pracovního práva

letní semestr – 2022/2023

začátek seminární výuky v týdnu od 20. 2. 2023

 

1. Překážky v práci

2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Odpovědnost zaměstnance za škodu

4. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu

5. Doplňkové pracovněprávní vztahy

6. Zvláštní pracovní podmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance

7. Řešení individuálních pracovních sporů

8. Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny

9. Kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů

10. Zástupci zaměstnanců a jejich úlohy; právo na informace a projednání

11. Agenturní zaměstnávání, ochrana dětské práce

Poznámka:

Vyučující mohou individuálně upravovat program seminářů, které vedou - zejména s ohledem na případný nižší počet seminářů konkrétní seminární skupiny v důsledku státních svátků apod.

 

Last update: Havránková Vladislava, Mgr. (24.01.2023)
Learning resources - Czech

Základní literatura: 

1. Pichrt, J. a kol., Pracovní právo, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2021 

Ostatní literatura: 

2. Pichrt, J., Drápal, L. a kol. Případové studie pracovněprávní, C. H. Beck, 2015 

3. Hůrka, P. a kol., Pracovní právo v bodech s příklady, 6.  vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022 

Základní právní předpisy (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 

1. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

2. Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

3. Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  

4. Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 

5. Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru na bezpečností práce 

6. Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

7. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

8. Zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků 

9. Nař. vl. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci 

10. Zák. č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč. mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí  

11. Zák. č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 

12. Zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě 

13. Zák. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

14. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Last update: Šicnerová Barbora, Mgr. (14.09.2022)
Schedule by date
Day Date Description Teacher Files Note
Wednesday21.02.2024Právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.JUDr. Lucie Matějka Řehořová, Ph.D. 
Wednesday28.02.2024Odpovědnost zaměstnance za škodu.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday06.03.2024Odpovědnost zaměstnavatele za škodu.doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
Wednesday13.03.2024Rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz diskriminace. Zvláštní pacovní odmínky žen a mladistvých; péče o zaměstnance.prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
Wednesday20.03.2024Výkon závislé práce ve služebních vztazích.JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D. 
Wednesday27.03.2024Koncepce kolektivního pracovního práva a jeho prameny.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday03.04.2024Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy, řešení kolektivních pracovních sporů.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday10.04.2024Informování a projednání v pracovněprávních vztazích; zástupci zaměstnanců a evropská rada zaměstnanců.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday17.04.2024Agenturní zaměstnávání a činnost agentur práce při zprostředkování zaměstnání; ochrana "dětské práce".prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
Wednesday24.04.2024Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí; vysílání zaměstnanců. Kontrolní činnost.doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D., DSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html