SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Civil Law - HSZK0310
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky z občanského práva
Guaranteed by: Department of Civil Law (22-KOP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty soukromoprávní}, HSZK0320
Incompatibility : HPOP3000, HSZK0300
Is co-requisite for: HSZK0320
Is incompatible with: HSZK0300
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (25.09.2023)

Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh

Občanské právo hmotné

 

1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon

 

 

Občanské právo procesní

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1549 Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 14. srpnu 2023, zvláště

1.         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2.         zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

3.         zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1537 Exekuční řád, Veřejné dražby, vydavatel: Sagit, a. s.,

podle stavu ke 20. únoru 2023, zvláště

4.         zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Právní předpisy, které jsou obsahem  ÚZ  č.  1504  Insolvence,  vydavatel:  Sagit,  a. s.,  podle  stavu k 1. říjnu 2022

5.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

Learning resources - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (25.09.2023)

A.      Seznam relevantních právních předpisů a jiných zdrojů pro tematický okruh

Občanské právo procesní

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1549 Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace, vydavatel: Sagit, a. s., podle stavu k 14. srpnu 2023, zvláště

1.         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

2.         zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

3.         zákon č. 216/1994 Sb., zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

Právní předpisy, které jsou obsahem ÚZ č. 1537 Exekuční řád, Veřejné dražby, vydavatel: Sagit, a. s.,

podle stavu ke 20. únoru 2023, zvláště

4.         zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

Právní předpisy, které jsou obsahem  ÚZ  č.  1504  Insolvence,  vydavatel:  Sagit,  a. s.,  podle  stavu k 1. říjnu 2022

5.         zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html