SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Written Part of the Final State Examination in Business Law - HSZK0320
Title: Písemná část státní závěrečné zkoušky z obchodního práva
Guaranteed by: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Faculty: Faculty of Law
Actual: from 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, STEX [HT]
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Co-requisite : {Povinné předměty soukromoprávní}, HSZK0310
Incompatibility : HPOP3000, HSZK0300
Is co-requisite for: HSZK0310
Is incompatible with: HSZK0300
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Miroslav Sojka (25.09.2023)
Obchodní právo - okruhy 3. části písemné státní zkoušky
(platné pro AR 2023/24)
Okruhy
Podnikatel (pojem, postavení, jméno a sídlo)
Obchodní závod a dispozice s ním
Zastoupení podnikatele
Obchodní rejstřík
Živnostenské právo
Specifika postavení podnikatele v závazcích
Povinnosti podnikatele vůči spotřebiteli
Ochrana slabší strany ve vztazích s podnikatelem
Zvláštní a typické způsoby uzavírání smluv podnikatelem
Odpovědnost za újmu v obchodním právu
Specifika odpovědnosti podnikatele za vady a prodlení  
České právo obchodních korporací (prameny, základní zásady a funkce)
Pojem a právní povaha obchodní korporace
Právní formy a další třídění obchodních korporací (základní rozdíly, funkce, kritéria volby právní formy)
Vznik a zánik obchodní korporace
Přeměny obchodních korporací
Účast obchodní korporace v podnikatelském seskupení
Právní postavení člena obchodní korporace
Podíl v obchodní korporaci
Účastnické cenné papíry
Orgány obchodní korporace (pojem, třídění, působnost, vzájemné vztahy)
Člen voleného orgánu obchodní korporace 
Ochrana člena obchodní korporace a věřitele obchodní korporace
Doplňující poznámky
1/ Obchodní právo vychází ve značné míře z obecné úpravy občanského zákoníku , je proto mnohdy třeba znát a aplikovat obecnou úpravu občanského zákoníku.
2/ Jednotlivé formy obchodních korporací nejsou v okruzích výslovně uváděny, ale jejich úprava je nedílnou součástí jednotlivých obecných (výše uvedených částí) práva obchodních korporací.
3/ Pro odstranění pochybností uvádíme okruhy obchodního práva, které nebudou součástí této části státní zkoušky:
Právní úprava neživnostenského podnikání
Zadávání veřejných zakázek
Administrativní a trestní odpovědnost podnikatele
Právo na ochranu hospodářské soutěže
Právo proti nekalé soutěži
Právo průmyslového vlastnictví
Cenné papíry obecně (včetně zaknihovaných cenných papírů), právo kapitálového trhu a právo kolektivního investování - Upozornění: v souvislosti účastnickými cennými papíry nutno aplikovat i příslušnou obecnou úpravu.
Směnečné právo
Evropské právo obchodních korporací (včetně nadnárodních forem obchodních korporací)
Obchodní korporace se zvláštním právním režimem
Insolvenční právo obecně - Upozornění: mohou být však testovány znalosti relevantní úpravy OZ, ZOK a ŽZ, které reflektují úpadek a hrozící úpadek podnikatele, jeho prevenci, řešení a další související důsledky spojené s úpadkem (tj. v rámci práva živnostenského a práva obchodních korporací).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html